Gruveindustriens talspersoner er ensporet og fremsnakker kun dumping av gruveavfall i sjøen som det eneste alternativ. Det er vanskelig å tro noe annet enn at det kun handler om mest mulig inntjening for minst mulig innsats. Deponi på land er kostbart, men ved anvendelse av dagens teknologi er det fullt mulig å tilrettelegge et sikkert deponi på land. Sirkulærøkonomi skaper også arbeidsplasser. Deponi på land er langt mer kontrollerbar og regulerbart i «vugge til grav» perspektiv, et sjødeponi kan ikke reguleres og er preget av stor usikkerhet og kunnskapshull. Det handler om å ta forurensningsproblemet på alvor, ikke kun om profitt! Det befinner seg mye forurensning i kjølvannet av gruvevirksomheten i Norge, mange fjorder, vassdrag og elver er påvirket av denne aktiviteten selv om gruvedriften opphørte for lenge siden. Avrenning fra gråbergsvelter, avgangsdeponier og gruver skaper forurensingsproblemer mange steder. Det er på høy tid at gruveindustrien tar mer hensyn til natur og miljø, lov og rett.

Stortinget har opprettet ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse. Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg på om lag 50 av de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse. Laksebestandene som omfattes av ordningen skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene, og i de nærliggende fjord- og kystområdene. Faktorer som truer laksen i disse lokalitetene skal identifiseres og fjernes.

Å tildele gruveselskapene dispensasjoner og unntak løser ikke problemene og virker ikke forebyggende- og oppmuntrer ikke til å ta nødvendig miljøhensyn der teknologiutvikling er en del av løsningen. Det er på høy tid at også gruveselskapene følger retningsvalgene nedfelt i EU-direktiver og norsk lov. Fellesnevneren er sirkulærøkonomi og beskyttelse av naturen. Ingen offentlige vedtak skal bidra til å redusere vannkvaliteten fra «god» til «dårlig». Vanndirektivet setter strek på den måten at all degradering og forverring som har funnet sted til og med år 2000 skal gradvis opphøre. Det vil si at tiltak som heretter igangsettes og som direkte eller indirekte influerer på kystvannet skal utelukkende forbedre vannmiljøet. Utslipp som pågår, skal opphøre eller utfases. Arbeid, forhold eller tiltak som forverrer vannmiljøet skal ikke kunne fortsette, langt mindre igangsettes.

Løsningen er ikke å dumpe mikset gruveavfall rett ut i sårbare fjordsystemer. Gruveselskapene er omfattet av, men ikke begrenset av, følgende direktiver og norsk lov og rett.

2000/60/EF Vanndirektivet

2006/21/EF Mineralavfallsdirektivet

2004/35/EF Miljøansvarsdirektivet

1999/31/EF Deponidirektivet

Forurensningsloven

Naturmangfoldloven

Produktkontrolloven

Ved at den norske stat støtter gruveselskapene i dumping av gruveavfall i norske fjorder blir gruveselskapene favorisert (begunstiget). Alle forstår at gruveselskapene blir subsidiert (begunstiget) med enorme beløp når de får grønt lys av den norske stat til å dumpe millioner av tonn mikset gruveavfall rett ut i fjorden - uten å betale en krone til samfunnet. Norges Miljøvernforbund (NMF) mener at statsstøtte kun er ment å kompensere for skader forårsaket av naturkatastrofer eller andre eksepsjonelle hendelser. Forretningsbasert gruvevirksomhet som mottar støtte fra den norske staten til å dumpe gruveavfall i norske fjorder er i strid med artikkel 61 og vanndirektivet.

EØS-avtalens artikkel 61 (1) Statsstøtte:

«Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement».

«any aid» = pekuniær hjelp så vel som hjelp i naturalia, = havbunn utenfor marbakke som eies av staten. NUSSIR får rett til havbunn av staten, i gave, gratis.

«granted … through State resources in any form whatsoever»: Vær så god her har dere NUSSIR en eiendom som dere kan deponere gruveslagg og andre masser på. GRATIS! Staten tar kostnadene med å håndtere avfallet – gratis.

Det er kun kontrollerbare deponi på land som er akseptabelt!