Skolenes landsforbund Finnmark reagerer på forslag om å legge ned distriktsskoler i budsjettbehandlingene rundt om i ulike kommuner – blant annet i Sør-Varanger kommune og i Vadsø kommune. I Sør-Varanger truer man med å legge ned Jarfjord skole og Hesseng flerbrukssenter, og i Vadsø, Vestre Jakobselv oppvekstsenter. Ved å legge ned distriktsskolene rammes ikke bare elever og lærere, men også de minste barna som går på skolefritidsordning og i barnehage.

Skolenes landsforbund reagerer på prosessen i forslag om å legge ned skoler. Det virker som om forslag til nedleggelse bare «kastes ut», uten at det foreligger en konsekvensutredning for de som berøres av en eventuell nedleggelse. Tar man her hensyn til elevene/barna, eller er det kun økonomien som styrer hva som skal være ute i distriktene? Hva med å sette søkelys på kvalitetsheving innenfor eksisterende skolestruktur i de ulike kommunene?

Skolene skal bidra til å motvirke utenforskap, psykiske vansker og mye mer der formålet er å skape et varmere og tryggere samfunn. Det passer ikke alle å gå på en «stor» skole. Hva skjer når «samfunnet» til barna pulveriseres ved at skolen som er «grunnmuren» i hverdagen deres forsvinner? En nedleggelse av allerede etablerte skoler vil ikke på noen måte skape lyst til å bosette seg i distriktene, det ender med at man kjører forbi «døde samfunn». Skolenes landsforbund mener at vi trenger levende distrikter.

Vi tør å påstå at det ikke kan vises til noe konkret på hvor man henter innsparingene ved en eventuell skolenedleggelse. Man har tidligere sett liten besparelse ved å legge ned skoler, man får blant annet økte kostnader til skoleskyss som er lite miljøvennlig. Dersom privatskoler etablerer seg i distriktene, vil det likevel ramme kommunen økonomisk.

Regjeringen vil gjennom en helhetlig politikk overfor kommunesektoren sikre at oppgaver løses på lavest mulig hensiktsmessige forvaltningsnivå, står det å lese i Hurdalsplattformen. «Det betyr, ifølge regjeringen, at «alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjenestetilbud i sitt nærmiljø.» Er det bare bløff når «regjeringen vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenester i hele landet?»

«Gode skoler over hele landet er viktig for å gi barn og unge en utdanning som gir grunnlag for arbeid, utdanning og gode liv og for å sikre arbeidslivet kompetent arbeidskraft,» skriver Arbeiderpartiet i sitt partiprogram. Er dette også bare en bløff? Det oppnår man i hvert fall ikke ved å «smadre» skolestrukturen i Finnmark.

Skolenes landsforbund forstår ikke at det er nedleggelse av skoler som skal «redde» kommuneøkonomien. Vi ber politikere om IKKE å vedta en skolenedleggelse i distriktene.