Árja mener at Nussirprosjektet ikke kan gjennomføres slik det er planlagt. Norge er sammen med Papa Ny-Guinea eneste land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i havet. Ifølge Havforskningsinstituttet vil utslippene fra Nussir sin gruvevirksomhet kunne ha store negative konsekvenser for økosystemet i Repparfjorden. Havforskningsinstituttet påpeker også konkrete feil i Nussir sin egen søknad om utslippstillatelse, blant annet feilaktige opplysninger om den faktiske dybden i fjorden. Dette vil kunne ha store negative konsekvenser for både fjord- og elvefiskerne.

Protect Sápmi har i sin rapport dokumentert grundig at Nussirprosjektet har store negative konsekvenser for reinbeitedistriktene Fiettar og Fálá. Dette er en næring som har vært utøvet på en bærekraftig måte over mange generasjoner og vi vil kunne ha glede av Fiettar og Fálá som produktive og lønnsomme enheter i uoverskuelig framtid. Det er familier og enkeltpersoner som utøver denne næringen og det er en stor negativ belastning for disse at familiens arbeidsplasser står i fare for å måtte avvikles. Árja er klar på at disse familienes rettigheter til å drive en bærekraftig næring må ivaretas.

Det som tradisjonelt har vært viktig for folket som har bosatt seg i sjøsamiske områder har vært å tilpasse høstingen av naturens ressurser i forhold til det faktiske ressursgrunnlaget. Gjennom våre åtte samiske årstider er det ulike ressurser som er tilgjengelig og bruk og forvaltning har hatt som kjerneverdi å videreføre ressursene til neste generasjon i like god eller bedre forfatning. Det er 10 Årsmøte Árja 2021 derfor vi inntil våre dager har hatt rikelig med ressurser som laks, ulike typer ferskvannsfisk, reindrift, ryper, fjordtorsk og en rekke andre kystnære marine arter som befolkningen har kunnet leve av.

Árja mener at dagens beslutningssystem for tillatelse til naturinngrep ikke fungerer tilfredsstillende. Samiske interesser er ikke ivaretatt og vi opplever at reindrift, kystfiskere, utmarksutøvere og kombinasjonsnæringer blir overkjørt i omtrent alle saker med arealinngrep. Minoritetsinteresser blir ikke ivaretatt på en tilfredsstillende måte og tillatelsene som er gitt anses for å være i brudd med urfolksrettigheter.

Dagens system hvor utbygger har ansvaret for å levere konsekvensutredninger for tiltaket gjør at beslutningsgrunnlaget til politikerne ikke holder tilfredsstillende kvalitet. Siste tids reaksjonsformer og motstand mot inngrepene fra naturverninteresser og det samiske folket viser med all tydelighet at dagens system må endres. Árja vil at dagens beslutningssystem endres slik at minoritetsinteresser får et mye sterkere vern mot inngrep.