Ordfører Aina Borch ønsker vindmøllene velkommen til Porsanger. Samtidig sier Ainas makker i Arbeiderpartiet, varaordførerkandidat Roy Myrheim, at de verken har stilt seg positiv eller negativ til vindmøller. Det har dessverre blitt nokså vanlig å ikke vite hva Ap egentlig mener i saker.

I Porsanger Høyre er situasjonen nokså lik. Ordførerkandidaten Jonas Nymo er personlig positiv til å satse på vindmøller, akkurat som Aina, men han kan ikke svare på om Høyre ønsker vindmøller eller ikke, siden partiet fortsatt ikke har tatt stilling til saken.

Så hva mener Ap og Høyre om vindmøller til Porsanger? For velgerne er det for seint å få svaret først etter valget. Derfor utfordrer jeg Ap og Høyre til å si sin mening før valget!

Store naturinngrep

Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP) er i alle fall helt tydelig på at vi ønsker å bevare Porsangers urørte natur og derfor ikke ønsker vindindustrien velkommen til oss. Vindmøller bør være forbeholdt områder i landet som allerede er bebygde eller brukt til andre formål. Urørt natur bør forbli urørt. Derfor må det satses på effektive klimatiltak uten tap av naturmangfold og uten de store naturinngrepene som vindkraft fører til.

Ordføreren mener at vindkraft er “en naturvennlig måte å lage energi”. Det er feil. Vindkraft er ikke naturvennlig. Det er ikke bare de enorme vindmøllene som gjør naturinngrepene store, men også de store og brede anleggsveiene som må bygges ut for å frakte modulene, i tillegg til store kraftlinjer fra området vindmøllene står. Vindmøller fører til inngrep i naturen som ikke vil kunne reverseres. Mest sannsynlig vil monstermøllene bli stående og skjemme landskapet til evig tid.

Usikre inntekter

Både Aps ordfører og varaordførerkandidat hinter om store inntekter. Dessverre er det fortsatt veldig usikkert hvilke inntekter kommuner som åpner for vindkraft sitter igjen med. Erfaringer fra andre land som er overførbare til Norge viser at kommunene vil sitte igjen med fint lite. Det er en av flere årsaker til den store motstanden hos mange ordførere i resten av landet. Våler kommune som eksempel har 13 vindturbiner som gir kommunen mellom 1 og 2 mill. kroner i inntekter fra eiendomsskatt.

Er eiendomsskatt kommunenes eneste virkemiddel for å tjene noe på å tillate vindmøller? I så fall er det dårlig business for innbyggerne.

Feilslått politikk

Når det kommer til arbeidsplasser vil det heller ikke gi noe betydelig resultat. Anleggsfasen gir ikke stor effekt for lokale bedrifter siden det er snakk om relativt enkle konstruksjoner som skal oppføres. Å bygge anleggsvei tar heller ikke lang tid. Det er ingen automatikk i at vindmølleparker vil gi faste arbeidsplasser til kommunen, men kun et lite oppsving under den relativt korte anleggstida.

Vindmøller er feilslått politikk om det er faste arbeidsplasser og store inntekter man er ute etter.

Motstridende argumenter

Dagen før hun ønsker vindmøller velkommen, skriver ordfører Aina Borch et leserinnlegg i avisa Ságat hvor hun sier hun vil “løfte Porsanger til å bli naturhovedstaden i Norge”. Hvordan er det forenlig med naturinngrepene vindmøller fører med seg?

En kommune som Porsanger, med variert, vakker og ren natur, har gode forutsetninger for å utvikle en reiselivsnæring som gir arbeidsplasser og styrker bosettingsgrunnlaget i hele kommunen. Det er i en slik satsing det ligger et stort potensial mht. å skape arbeidsplasser. Derfor er ikke monstermøller forenlig med produktet Porsanger kommune virkelig bør utnytte; vår fantastiske natur!

TLP mener at bosetningsmønsteret og folketallet i kommunen tilsier at det er mest hensiktsmessig å satse på en bærekraftig og miljøvennlig opplevelses- og naturbasert turisme i småskala. Derfor må vi ta vare på naturen og vårt potensial innenfor reiselivsnæringen gjennom å forhindre utbygging av vindmøller. Slike konstruksjoner “forurenser” vårt unike produkt; ren og urørt natur.

TLP sier nei til monstermøller! Hva sier Ap og Høyre?