Det haster å komme i gang med utvikling av norsk mineralnæring. Samtidig som Nord-Norge mister mange innbyggere ligger et stort potensial i å starte opp med mineralutvinning, og da er det jo selskaper som Sydvaranger Drift ASA og Nussir ASA som peker seg ut i første omgang.

Siste gruveoppstart vi hadde på Fastlands-Norge var kvartsittbruddet i Austertana, et anlegg som blei starta for over 40 år siden, så at man politisk til stadighet forteller hvor viktig denne næringa er, stemmer slettes ikke med kart og terreng.

FrP har i alternativt statsbudsjett avsatt 1 milliard til et statlig investeringsfond til oppstart av gruvevirksomhet i Norge. Fondet er tenkt økt til 5 milliarder hvor det da skal investeres i selskaper tuftet på at disse gruveselskapene skal være lønnsomme slik at investeringsfondet får investerte kapital tilbake til en markedspris på et gitt tidspunkt.

For gruveselskapene som skal starte er utfordringen å få inn risikokapital fordi en gruveoppstart har vanligvis en 15 års horisont fra selskapet etableres og til det er i drift. Problemet er å finne investorer som er villige til å ha et så langt perspektiv på sine investeringer. I tillegg vet vi at det er mange skjær i sjøen underveis før en driftstillatelse ligger på bordet, noe som bidrar til å holde investorer unna.

Med en nabo i krig er det avgjørende at det også bor folk i Finnmark. Av lavt hengende frukter er det altså to gruveprosjekter som kan realiseres rimelig kjapt. Investeringen i disse 2 gruve prosjektene snakker vi om et beløp i størrelsen 5–6 milliarder kroner.

For sysselsettingen sin del vil en oppstart her bety ca. 600 arbeidsplasser direkte knytta til selve gruvedrifta. Tar vi med kjøp av eksterne tjenester vil dette gi arbeid til nærmere 1800 mennesker.

Med et urolig politisk verdensbilde må gruvedrift prioriteres for å sikre sysselsetting og da spesielt i Finnmark. Slik det ligger an med arbeidsplasser er vi prisgitt i Øst-Finnmark tilgang på russiske fiskefartøy kan gå til norsk havn, blir det endringer her sliter vi med sysselsettingen.

Vi står ovenfor et skifte i bruk av energiform, derfor må regjeringa komme på banen med å bidra til at våre norske gruveselskaper faktisk kan komme i drift. For AS Norge handler det ikke om å subsidiere gruveindustrien, men å være en økonomisk og strategisk samarbeidspartner, men selvsagt kommersielle interesser for å bidra til å etablere denne viktige industrien.

Sjeler vi til Finland har den finske stat investert over 10 milliarder i finsk gruveindustri basert på et statlig investeringsfond, noe som har bidratt til oppstart og etablering av 1 000 vis av arbeidsplasser.

Nå har regjeringen en gylden mulighet å bidra med utvikling i nord uten at staten skal ta direkte kostnader for å skape arbeidsplasser. På vegne av all gruveindustri i Norge bør denne regjeringa kjenne sin besøkelsestid og bidra med et statlig kapitalfond på 5 milliarder blir etablert nå, og at våre gruver settes i produksjon.