Jeg kommer derfor til å anmode Troms og Finnmark Høyre om å avgi høringssvar hvor klima- og miljøvernminister Espen Bart Eide (AP) bes gripe inn snarest for å trekke forslaget til ny forskrift.

«Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen»

Saken som den foreligger er slik jeg ser det et elendig håndverk. Den mangler nødvendig kunnskap om sjølaksefiske. Under dekke av å skulle legge til rette for fangst av pukkellaks i sjø har man altså avviklet sjølaksefiske med ett pennestrøk. At dette er forsøk skjult som en (elendig) gladsak, fremstår bare som direkte uredelig. Sjølaksefisket er en av de eldste næringsveier i Finnmark. Ønsker direktorat, departement og regjeringen å legge den ned, da kan de i det minste være redelige nok til å si det rett ut.

Når en den 18 mars, altså to og en halv måned før nota skal i sjøen, så legger de ut en sak til høring som skal gjelde fra i vår «§ 12. Ikrafttreden: Forskriften trer i kraft strak» det er nesten så en tror man bommer på 1 april, og noe som kunne vært en artig spøk. Men nei, dette er nok reelt. Mange i vårt fylke baserer deler av sin inntekt på dette fisket, og har lagt opp året etter dette. Riktignok er fiskerne vant til å bli behandlet uten noe form for forutsigbarhet, men dette er på et helt nytt nivå.

Om noen hadde en tanke om at pukkellaksen skulle gi inntekter til sjølaksefiskere, da tar de feil. Her har direktoratet kommet med nye krav til laksenøter, de gamle blir ulovlige for nå skal maskevidden ned. Aktive fiskere har en normal investering på 150 000,- i nøter. Var du så uheldig å kjøpe nye i februar 2023, da kan de kastes i mars 2023, de vil trolig aldri finne veien til havet.

At en laster på med rapportering, utsetting av fisk og røkting 3 ganger om dagen er vel i tiden. Men du skal bo langt fra finnmarkskysten for å tenke at dette er en glitrende idé. Om denne forskriften blir en realitet vil sjølaksefisket bli en parentes denne sommeren. En rask ringerunde til leverandører av nøter gir et klart svar, med de nye maskeviddebestemmelsene vil du i beste fall få en not om et år, svært kjedelig når den gamle bare kan kastes. At laksen, som en tradisjonelt har fisket skal settes ut igjen, sier alt om hva denne forskriften egentlig er ment for.

Derfor vill jeg anmode Troms og Finnmark Høyre om å gi høringsinnspill på at hele høringsnotatet forkastes snarest. Det skaper bare en enorm frustrasjon og usikkerhet blant fylkets aktive sjølaksefiskere. Tanken på at et forbud blir vedtatt dager før en skal gå i gang med fisket bidrar nok bare til forakt mot Miljødirektoratet og det politiske system, og fint lite noe annet.

Jeg kan heller ikke forestille meg at dette er noe FEFO kan sitte stille å se på. Jeg innbiller meg at denne prosessen har vært så dårlig at FEFO ikke engang er forespurt om hva de måtte mene om denne problemstillingen.

Jeg er lei av at folk besitter byråkratiske makt stillinger i Oslo og skal bestemme hva vi i Finnmark skal leve av. Dette endatil på en måte hvor vi i realiteten er helt fratatt mulighetene for påvirkning. Dette er trolig allerede besluttet.