Tidligere ordfører Odd Arne Rasmussen beskriver i et intervju i Altaposten 14/5-21 (krever innlogging) den lave oppslutningen om Arbeiderpartiet i Alta før Stortingsvalget som «en varslet katastrofe». Rasmussen sier videre: «Finnmark Arbeiderparti har over tid levert en krigserklæring mot Alta. Med under 10 prosents oppslutning i Alta på partibarometeret til InFact, er den varslede «katastrofen» et faktum, og et resultat av partiets krigserklæring mot Alta-samfunnet.»

Rasmussen utdyper ikke nærmere hvilken krigserklæring han sikter til. Han sier at han er skremt over at Jonas Gahr Støre og Co på Youngstorget med åpne øyne styrer mot et historisk bunnivå i Finnmark. Rasmussen tror Alta-velgerne kollektivt vil svikte Ap, og at resultatet dermed kun blir ett distriktsmandat i Finnmark.

Rasmussens analyse er altså at Arbeiderpartiets reduserte oppslutning i Alta skyldes Finnmark Arbeiderparti og Arbeiderpartiets sentrale ledelse. Det kan derfor være interessant å se på Aps lokale oppslutning i Alta siste tretti år, sammenlignet med partiets samlede oppslutning på landsbasis.

Ved alle Stortingsvalgene fra 1989 til 2017, med unntak av 2009 og 2013, har Arbeiderpartiet hatt lavere oppslutning i Alta enn på landsbasis. Ved valgene i 2009 og 2013 ble Kåre Simensen Finnmark Aps andrekandidat, noe som kan ha medvirket til at Arbeiderpartiet hadde høyere oppslutning i Alta enn på landsbasis. Men også ved valgene i 2001 og 2005 hadde Alta AP en kandidat (Eva Nielsen) på sikker plass, uten at dette da førte til høyere lokal oppslutning enn på landsbasis.

Ved kommunevalgene hadde Arbeiderpartiet større oppslutning i Alta enn på landsbasis fram til 2011. Men ved de tre siste valgene har Arbeiderpartiets oppslutning lokalt vært lavere enn landsgjennomsnittet. Dette har også skjedd når AP har gått betydelig tilbake på landsbasis, som ved valget i 2019.

Mens AP i Norge totalt sett har hatt en relativt beskjeden tilbakegang ved kommunevalg fra 1991 til 2019 (5,3 prosentpoeng), gikk Arbeiderpartiets oppslutning i Alta tilbake med. 29,2 prosentpoeng i samme periode. Denne tilbakegangen kan ikke forklares med verken svikt fra Finnmark Arbeiderparti eller partiets sentrale ledelse. I andre kommuner i Finnmark har AP holdt godt stand i perioden. Ikke minst gjelder dette i Hammerfest, men også i en rekke andre kommuner i fylket, som Måsøy, Tana, Sør-Varanger og Vadsø, for bare å ha nevnt noen. Felles for alle disse kommunene er at de evner å samarbeide både med Finnmark Arbeiderparti, med Aps stortingspolitikere og med partiets sentrale ledelse.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var helseminister fra september 2012 til september 2013. Både i denne perioden, men også flere ganger før det, har jeg hatt gleden av å møte Støre. Jeg opplever han som reflektert, analytisk og lydhør. I samme periode som Støre var helseminister, var jeg styremedlem i Alta Arbeiderparti. Alta Arbeiderparti utarbeidet i 2013 en utviklingsplan for spesialisttjenesten i Alta til Støre. Planen inneholdt to sentrale elementer: 1. Alta helsesenter skulle bygges ut med nye tjenester, inkludert CT og MR, med betydelig utvidelse av polikliniske tjenester innen en rekke spesialiteter. 2. Det skulle etableres en egen øyeklinikk i Alta.

Fra Alta Arbeiderparti kontaktet helseminister Støre til øyeklinikken var på plass gikk det 1 ½ år. Fra Alta Arbeiderparti kontaktet Støre til vedtaket om utbygging av Klinikk Alta var på plass, gikk det 1 ½ år.

Det er, med Arbeiderpartiets hjelp, etablert en rekke nye spesialisttjenester i Alta gjennom de siste årene. Nå kan man få tatt både CT og MR i Alta, og få lokal behandling ved hjerneslag (trombolyse). Det er tilrettelagt for at mer enn 80% av polikliniske spesialisttjenester kan skje i Alta, inkludert dagkirurgiske operasjoner. Det er etablert egen øyeklinikk i Alta.

Klinikk Alta har nå egen sengeavdeling som medfører at særlig mange eldre kan tilbys behandling ved innleggelse, der de ellers ville blitt lagt inn ved Hammerfest sykehus.

Alta Arbeiderparti kan selvsagt løfte fram Pasientfokus, slik Odd Arne Rasmussen gjør i intervjuet med Altaposten 14/5-21. Men hvis målet er å øke oppslutningen om eget parti, kan det i stedet være lurt å påpeke at mens Pasientfokus ikke har oppnådd noe som helst med sine krav, har Alta Arbeiderparti i betydelig grad bidratt til å styrke spesialisttjenestene i Alta de siste årene.