(Finnmarken)

Dere har kanskje stått en kveldstime i Kirkenes og sett utover mot flomlysene og på skipene i Ropelv-bukta ved Reinøya – og lurt på hva som egentlig foregår der ute og hvordan Norterminals anlegg på Gamneset blir når det står ferdig.

For enda er Norterminal en nykommer her i Kirkenes. Driften var i gang i oktober 2014.

Men dette er bare begynnelsen på et stort industri- og logistikkprosjekt hvor ambisjonen er å bidra til å løfte regionen gjennom å skape nye arbeidsplasser og ny industriutvikling.

Norterminal handler om å gjøre transport av olje langs norskekysten sikrere, med en langt lavere miljøkostnad og med en økt oljevernberedskap.

Oljeomlasting gir tryggere transport

Bakgrunnen for etablering av Norterminal i Kirkenes er åpningen av Barentshavet og økt russisk oljeaktivitet i nordområdene. Petroleumseksporten fra Russland gjennom norske farvann har i løpet av få år vokst til over 12 millioner tonn i året.

Dette har utløst et behov for effektive og trygge logistikkløsninger.

Bedre infrastruktur på norsk side er en viktig del av nordområdestrategien og en forutsetning for at økt russisk eksport kan gi landbasert industrietablering i Nord-Norge.

Med min bakgrunn fra selskap som driver med tankterminaler, og tankskiplogistikk, var det naturlig å analysere den økende russiske oljeeksporten i nord.

Isbryter-tankskip

Et av Russlands største oljeselskaper, Lukoil, benyttet spesialbygde isbryter-tankskip som tok olje ut fra terminaler i islagte områder til omlastning i Murmansk, og ofte seilte disse skipene langs hele norskekysten til kontinentet. Skipene er bygget av tykk stål, de er små og dyre i drift.

De er bygget for å komme seg frem gjennom ishav, men er langt ifra optimale for å seile lengre distanser i isfritt vann. På denne bakgrunnen utviklet vi et konsept for en stor, regional terminal i Barentsregionen, som vi presenterte for Lukoil.

Konseptet viste innsparinger i transportkostnadene og en betydelig miljøgevinst av å etablere en omlastningsterminal på norsk side.

Lukoil responderte positivt. Med vår erfaring fra Stolt-Nielsen med å bygge og operere tankterminaler rundt i verden, lå forholdene godt til rette for et langsiktig samarbeid.

Norterminal bedrer miljøet

Miljø og klima er tjent med at vi finner bedre miljømessige måter å produsere, transportere og konsumere olje på.

Norterminal bidrar med å forbedre transporten, og reduserer miljørisikoen ved å sørge for omlastning av olje fra små skip til store, sikre og effektive skip.

På norsk side av grensen kan vi sikre at dette skjer i tråd med strenge norske vilkår og standarder. Risikoen for en miljøkatastrofe med russiske skip langs norskekysten blir dramatisk redusert med Norterminals omlastning i Kirkenes.

I tillegg har vår virksomhet økt kapasiteten for oljevernberedskap i Kirkenes med to taubåter, tre beredskapsbåter, 20 sertifiserte fulltids beredskapsmedarbeidere, oljeoppsamlere, oljeskimmere og oljelenser.

Til slutt medfører denne logistikkløsningen i Kirkenes en betydelig reduksjon i forbruk av drivstoff og således utslipp av klimagasser og NOX fra oljetransport i nordområdene.

Kirkenes er den optimale lokalisering

For å lykkes med prosjektet var det avgjørende å finne en god lokalisering for oljeomlastningsterminalen.

Vinteren 2012 fløy, busset og kjørte vi langs store deler av Finnmarks-kysten i snøføyka i søk etter en egnet lokalisering som kunne tilby blant annet nautisk sikkerhet, isfritt område, infrastruktur og et industrielt nærmiljø med tilgang til kompetansen og tjenester vi trenger.

Honningsvåg i Nordkapp, og Kirkenes i Sør-Varanger var kandidatene vi satt igjen med til slutt. Vi oppdaget raskt at også Statoil var interessert i samme område som oss i Honningsvåg, og etter kort tid ble det klart fra kommunens side at de valgte Statoil fremfor Norterminal.

I Sør-Varanger kommune ble vi mottatt med åpne armer, profesjonalitet og stor velvillighet fra første dag.

Mest optimale stedet for omlastning

Også største grunneier i området, Finnmarkseiendommen, så positivt på ny industriell utvikling og at vi ville etablere økonomisk aktivitet som også ville bidra til forbedret oljevernberedskap.

Kirkenes er ut fra et sikkerhets- og miljøståsted det mest optimale stedet for omlastninger i Øst- Finnmark.

Kirkenes er den eneste byen i Øst-Finnmark med infrastruktur, kapasitet og kompetanse inkludert industri, verksteder, verft, gruvedrift, militærbase, sykehus, en godt fungerende flyplass, og en trygg og sikker havn, om det skulle være nødvendig, å aksjonere mot en akutt oljeforurensning på sjø.

Kirkenes har også betraktelig færre dager med sterk vind og sjø sammenlignet med andre værutsatte lokasjoner.

Omlasting i Kirkenes vil redusere det totale forbruket av drivstoff med et estimat på 4000 tonn, tilsvarende ca. 12 800 tonn CO2, i året, sammenlignet med omlastningene i Honningsvåg, fordi seilingsdistansene til de små og tunge isbrytertankskipene har blitt redusert.

2014 - aktiviteten i gang

Planen for Norterminal omhandlet i utgangspunktet kun en landbasert terminal som skulle ferdigstilles i 2018.

At Norterminal skulle være etablert med operasjonell virksomhet allerede i januar 2014, var verken planlagt eller forventet.

Men da vi sommeren 2013 fikk en forespørsel fra Lukoil om Norterminal kunne tilby en midlertidig omlastningsløsning frem til terminalen stod klar i 2018-19, var vi innstilt på å finne en løsning. I realiteten var dette et krav og en test fra Lukoil.

Hvis Kirkenes vil tillate midlertidig omlastning vil det langsiktige valget av Kirkenes som landbasert terminalpunkt for Lukoil, være sannsynlig. Dette var også viktig for å sikre økonomien i terminalprosjektet, men forutsatte at vi fikk nødvendige tillatelser for oljeomlastning i Kirkenes.

I påvente av nødvendige tillatelser for helårlige operasjoner i Kirkenes, fikk vi via Tschudi Arctic Transit AS tilgang til en midlertidig løsning for omlastning for Norterminal i Honningsvåg.

Nasjonal laksefjord

Norterminal har gjennom en grundig faglig prosess, hvor omfattende miljørisikoanalyser og kartlegging av risiko er foretatt i nær dialog med sektormyndighetene, fått tillatelser til helårlig operasjoner i Kirkenes.

Inkludert i dette gjennomfører vi flerårige program for kartlegging av fiskens vandringsmønster og sjeldne fuglearter. Vårt utgangspunkt har vært en kunnskapsbasert tilnærming hvor vi har lagt strenge miljøprinsipper til grunn.

Vi forstår at mange er opptatt av at virksomheten til Norterminal, i en nasjonal laksefjord med svært viktige naturressurser, drives på en sikker og bærekraftig måte.

Vi vet at oljeomlastninger i dag kan foretas på en sikker måte. Utviklingen av internasjonale maritime regler og protokoller for skipskvalitet- og operasjoner har i løpet av de siste 30 årene sørget for at uønskede hendelser er nesten ikke-eksisterende.

I forståelse med norske myndigheter har Norterminal også etablert avbruddskriterier for tilstander der is, vind og sjø kan representere en økt miljømessig risiko.

18. oktober 2014 ble en merkedag for Norterminal. Da var virksomheten flyttet fra Honningsvåg til Kirkenes – og første oljeomlastning kunne skje i Kirkenes. Endelig var vi i gang!

Kompetansearbeidsplasser og nære leverandører

Vi bygger nå opp en organisasjon i Kirkenes med administrasjon, beredskapsledere og beredskapspersonell. Vi har foreløpig 23 ansatte.

I tillegg har vi avtaler om innleie av fartøy fra lokale selskaper, og også andre nære underleverandører har opplevd økt omsetning som følge av vår etablering.

Det er vi glade for siden vi ønsker å etablere oss som en solid aktør i Kirkenes.

Norterminal vil berømme Sør-Varanger kommune for å ha tatt godt i mot oss. Vi gleder oss til å utvikle driften her i Kirkenes og vi har som mål at lokalsamfunnet og Norterminal skal ha gjensidig nytte av hverandre.