Det aller meste av den mengden CO₂ som kommer på land til Melkøya fra Snøhvitfeltet, blir fanget og deponert i berggrunnen under havet utenfor Sørøya. Fangst og deponering av CO₂ krever energi. Ifølge mine beregninger brukes omkring 1 % av den energimengden som kommer på land på Melkøya til å få til dette på Melkøya.

Den mengden CO₂ som bli deponert, er omentrent likeså stor som den mengden CO₂ som blir dannet i gasskraftverket når metangassen forbrennes der. Det er oppgitt at dette er på omkring 900 000 tonn i året.

Spørsmålet er hvorfor også den mengden CO₂ som kommer fra gasskraftverket ikke blir fanget og deponert.

Om jeg forutsetter at fangst og lagring av CO₂ fra gasskraftverket krever likeså mye energi som fangst og lagring av CO₂ som kommer på land fra Snøhvitfeltet, så vil dette innebære at et CO₂- utslippsfritt anlegg på Melkøya, vil måtte bruke 2 % av den energimengden som kommer på land for å kunne være utslippsfri. Og om det er dobbelt så energikrevende å fjerne CO₂ fra avgassene til gasskraftverket så vil dette innebære et totalt energiforbruk på 3 %. Vil ikke Equinor ha økonomisk ryggrad til å ta det økonomiske tapet som dette vil innebære?

Det ligger i tillegg en økonomisk gevinst i dette. Det er at Equinor slipper å betale CO₂-avgift for aktiviteten på Melkøya.

CO₂-avgiften er i 2023 på 261 kr pr. tonn. Den er planlagt å øke til 2000 kr/tonn i 2030.

Det er opplyst at CO₂ utslippet på Melkøya er på 900 000 tonn i året.

Melkøya sin CO₂ avgift i 2023 er altså på: 261 kr/tonn x 900 000 tonn = 234 900 000 kr pr. år.

I 2030 vil CO₂ avgiften, om planen blir satt ut i livet, være på: 2000 kr/tonn x 900 000 tonn =

1 800 000 000 kr pr år.

Så hva vil et eventuelt nettotap for Equinor være på, sett i forhold til dette?

Og til slutt: Dersom det ikke er mulig å fange og deponere CO₂ fra gasskraftverket på Melkøya, så vil der jo være umulig å få dette til fra alle gasskraftverk, kullkraftverk, oljekraftverk og avfallsforbrenningsanlegg rundt omkring i verden.

Da er jo alle skriverier og snakk om fangst og lagring av CO₂ fra kraftverk som forbrenner fossile brennstoffer, fundert på en illusjon.