Barn i Norge og Finnmark vokser opp i fattigdom. Slik trenger det ikke å være. SV vil jevne ut de sosiale og økonomiske forskjellene slik at flest mulig barn og unge får være med på leken uavhengig av foreldrenes økonomi.

I dag opplever stadig flere barnefamilier enn før at de ikke klarer å gi den materielle omsorgen barn trenger for å kunne delta i et sett med ulike fritidsaktiviteter. Mange foreldre i lavinntektsfamilier sliter med å gi barna de materielle godene som mange av deres jevnaldrende tar som en selvfølge. Familier i varig fattigdom har også økt i løpet av de siste åtte årene med høyrestyre.

- Det er nå 31.000 flere barn som lever i det SSB omtaler som varig fattigdom.

- På landsbasis har andelen barn som lever i vedvarende fattigdom økt fra 8,5 % i 2013 til 11,7 % i 2019.

- I Finnmark har andelen barn som lever i vedvarende fattigdom økt fra 6,5 % i 2013 til 9,8 % i 2019.

Dette betyr at at 2-3 barn i en skoleklasse på 25 elever har dårligere muligheter enn deres jevnaldrende lekekamerater til å delta og hevde seg i daglige aktiviteter og at foreldre i fattige familier vil slite med å kunne gi sine barn selvfølgeligheter som riktige og gode briller og en god tannhelse. Regjeringen Solberg har forverret situasjonen ytterligere gjennom blant annet å ha fjernet barnetillegget for uføre, kuttet i støtten til briller til barn og i støtten til tannregulering for å nevne noen usosiale kutt.

Som en kontrast til dette betaler de rikeste i landet en langt mindre andel av sine inntekter i skatt enn vanlige lønnsmottakere. Der skattesystemet før tok sikte på å omfordele fra de rikeste til folk flest ser vi nå konturene av et system hvor velferd til folk flest blir kuttet i for å at de rikeste skal få mer i skattelette. Dette må det bli slutt på. Det er tid for rettferdighet!

- SV vil ha en reformering av skattesystemet og går inn for en langt mer utjevnende skattepolitikk, blant annet en økning av skattene til de med de aller høyeste inntektene, øke formueskatten og innføre en progressiv arveavgift, redusere lederlønninger i staten og redusere lønnsforskjellene i offentlig sektor.

- SV gjøre flere grep for å styrke økonomien til lavinntekts- og fattige familier. Vi skal reversere Solberg-regjeringens usosiale kutt til brillestøtte til barn, barnetillegget for uføre, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad og bostøtte.

- SV vil innføre gratis SFO og redusere maksprisen i barnehagene, øke barnetrygden og innføre målrettede tiltak for flerbarnsfamilier og familier med enslige forsørgere.

- Den utvida barnetrygda vi hadde i Finnmark skal gjeninnføres

En ny og rødgrønn regjering, med et sterkt SV på laget, vil føre en kraftfull politikk for å redusere de økende økonomiske ulikhetene som særlig har gått ut over fattige familier, barn og unge.