Gå til sidens hovedinnhold

MDG, torsk og velgerfiske

Du skriver at avgangen fra 70-tallet fremdeles spres rundt i Repparfjorden. Dette er direkte usant, og det er veldig uheldig at du sprer slike faktafeil.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære Linn, Hammerfest MDG.

Les også

«Det var en gang en torsk som bodde i Repparfjorden ...»

Takk for at du engasjerer deg i de viktige spørsmålene rundt gruvedrift i Norge. Du tar opp viktige temaer for velgere som vurderer å stemme på deg og MDG, og derfor ønsker vi å bistå med god og riktig informasjon. Gruvedrift er en direkte konsekvens av ditt, mitt og alle andre sitt daglige forbruk av metaller og mineraler. Vi i norsk gruvebransje ønsker så mye gjenvinning og gjenbruk som overhodet mulig, og når vi må utvinne noe fra naturen så må det gjøres med den beste teknologi og det lavest mulige fotavtrykket. De gruver jeg har jobbet på i Norge er ledende i verden på disse områdene.

Nussir har vært gjennom en ti år lang demokratisk og lovbestemt prosess der alle har hatt mulighet til å engasjere seg og dermed påvirke utfallet. Gjennom denne prosessen har Nussir fått bred tilslutning i kommunen, i fylket og til sist hos nasjonale myndigheter med endelig beslutning hos Kongen i statsråd. Tre ordførere valgt av folket i Kvalsund har gjennom 12 år stått på for å få etablert gruveindustri i hjemkommunen der de er godt kjent med fordeler og ulemper ved gruvedrift. Det store flertallet av innbyggerne som satte seg inn i saken og stemte for gruvedrift fortjener at deres legitime stemme respekteres. Du og MDG foreslo nylig at Hammerfest kommunestyre burde omgjøre prosessen og inndra utslippstillatelsen. Som ansvarlig politiker så må du ha visst at det ikke er en mulig saksgang. Da fremstår du og MDG ikke som miljøforkjempere, men mer som en populist som sprer desinformasjon i jakten på stemmer.

Alle gyteundersøkelser utført både på oppdrag fra Nussir, og senere gjennom Havforskningen sine undersøkelser, viser at torsken gyter i moderat omfang i Repparfjorden. Repparfjorden er ikke gitt høyeste verdi som en nasjonalt viktig gytefjord slik du skriver. Uavhengig forskning i Tromsø på egg og larver fra torsk viste at de ikke ble nevneverdig påvirket av avgang fra Nussir, selv ikke ved mengder langt utover det tillatte. Ditt eventyr om katastrofale kår for torsken stemmer ikke med kunnskapsgrunnlaget. Fisken fra Repparfjord i forrige deponiperiode ble sendt til Frionor som annen fisk for matproduksjon. Det finnes heller ingen studier som viser at det vil bli alvorlig påvirkning på laksen slik du skiver.

Du skriver at avgangen fra 70-tallet fremdeles spres rundt i Repparfjorden. Dette er direkte usant, og det er veldig uheldig at du sprer slike faktafeil. Avgangen fra 70-tallet ligger fortsatt der den ble avsatt på bunnen den gangen, og har i tiden etterpå blitt dekket over av nytt naturlig bunnsediment. Dette er meget grundig dokumentert i uavhengige undersøkelser.

Du skriver videre at det er et høyt nivå av kobber metall i bunnsedimentet. Du roter sammen ufarlige kobbermineraler som er naturlig innelåst i stein med kobber metall, noe som er to helt forskjellige ting. Dermed blir ditt utsagn om at kobberutslipp fra Nussir blir på høyde med utslippet av kobber metall fra akvakulturnæringen helt på viddene. Akvakultur har utslipp på opp mot en million kilo per år, mens Nussir anslås å få en utlekking på cirka 30 kilo kobber per år: Repparfjordelva har et naturlig utslipp på 600 kg kobber til fjorden hvert år. I det betydelige antall undersøkelser i fjorden har det ALDRI vært påvist forhøyede verdier av kobber eller andre metaller inn i næringskjeden, i verken tang, tare, skjell eller fisk. Når du skriver dine valgkamp-innlegg, så bør du ta deg bryderiet med å sjekke fakta før du trykker send-knappen.

Du skriver at det er risiko for at 400.000 tonn fine partikler spres ut av sjødeponiet. Da kan du neppe ha lest tillatelsen Nussir har fått fra norske miljøvernmyndigheter som slår fast at det ikke tillates spredning av partikler verken utenfor sjødeponiområdet eller oppover i vannsøylen der det aller meste av livet i fjorden befinner seg. Partikkelspredning og torskens levekår er blant flere viktige temaer som skal overvåkes av den kommende uavhengige ressursgruppa for fjorden. Du er hjertelig velkommen til å delta i ressursgruppa hvis du vil være med å overvåke deponiet. Bare ta kontakt.

Til slutt kommer du inn på viktigheten av å ha to tanker i hodet samtidig; å løse klimakrisen og ta vare på miljøet. Her er vi helt enige. Overgangen til fornybarsamfunnet må skje så miljøvennlig som mulig, men det kan ikke skje uten at det skaffes til veie de metallene som fornybar energi og elektrifisering nødvendigvis må ha. Skal klimakrisen løses så må det produseres mye mer fornybar energi og fossil energi må avløses mye raskere enn det verden gjør per i dag. Her har MDG i Finnmark tidligere antydet at vi bør utsette (!) det grønne skiftet og du skriver at kobberet bare kan ligge i bakken til framtiden. Her mislykkes du og MDG med å ha to tanker i hodet samtidig. Uten tilførsel av kobber fra nye gruver vil det aldri bli noen meningsfull omlegging til et fossilfritt samfunn. Hvis ditt valgkamp-poeng her var at vi ikke skal ha gruver i vårt rike land, så oppfordrer jeg deg til å navngi det kobbergruve prosjektet i verden som du synes er bedre på ansattes rettigheter, utslipp, miljø, korrupsjon, lokalt engasjement osv.

Så Linn – neste gang du og MDG vil sloss for miljøet i et leserinnlegg så fortjener velgerne at du er mer etterrettelig med fakta og kilder. Jeg håper likevel at du ikke gir opp ditt sterke engasjement, og at neste gang du ser meg på kommunestyremøte eller kafe, i Hammerfest, har litt tid til en kaffeprat over dette viktige temaet som Miljø og Klima er.

Kommentarer til denne saken