Måsøy kommune ble en omstillingskommune fra 2012 etter initiativ fra Finnmark fylkeskommune. Kommunen hadde hatt en langvarig nedgang i befolkningstallet, arbeidsplasser hadde blitt borte og fiskerikvoter solgt ut av kommunen. Næringslivet i kommunen hadde liten eller ingen vekst. Og bli en omstillingskommune betyr at kommunen får tilført økonomiske ressurser for å skape et mer robust næringsliv og flere arbeidsplasser.
 

Omstillingsarbeidet i kommunen ble organisert i det kommunale foretaket Måsøy i Vekst KF i 2013. Styret skulle ikke være politisk sammensatt. Styret skulle bestå av folk med allsidig kompetanse fra næringslivet. Og det var ønske om at personer utenfor kommunen skulle delta i styret. I 2014 ble daglig leder tilsatt.

Måsøy I Vekst har hatt 2 mål for omstillingsarbeidet, det ene målet var å bidra til å skape 60 nye arbeidsplasser, og det andre målet var å bidra til at befolkningstallet i Måsøy samfunnet skulle være mer enn 1300 ved utgangen av 2018.

I perioden 2013 – 2018 fikk Måsøy i vekst tildelt 16 millioner kroner fra Finnmark fylkeskommune og overføringer på 3,9 millioner kroner fra Måsøy kommune. 121 tilsagn ga over 17 millioner til prosjekter og bedrifter i kommunen.
 

Måsøy i Vekst klarte arbeidsplass målet. Det var registrert og kontrollert at Måsøy i Vekst har bidratt med 64 nye (fulltid) arbeidsplasser, 15 deltids arbeidsplasser og vært med å bidra til å sikre 91 arbeidsplasser. Befolkningstallet i tredje kvartal 2018 lå på 1237 innbyggere. En oppgang fra det laveste som var 1193 innbyggere i 2016. Men målet om 1300 innbyggere ble ikke nådd.
 

I begynnelsen 2018 begynte kommunen og se på veien videre etter omstillingsperioden var over. En forstudie ble startet av ekstern leverandør. Forstudien konkluderte at Måsøy i vekst burde videreføres. Alternativt innfusjonert i Havøysund havnevesen Måsøy KF.

Der var ønske om at den kunnskap og erfaring Måsøy i Vekst KF hadde opparbeidet seg skulle bli videreført i det nye selskapet. Det skulle utlyses en prosjektleder for opprettelsen av selskapet. Og denne skulle ha mulighet til og bli ansatt som daglig leder.

Utlysningen har ikke kommet pr. dags dato.
 

I mangel på nytt styre i selskapet har administrasjonen ivaretatt behandlingen av søknader til næringsfond, fiskerifond og oppfølging av omstillingsmidler. Nytt styre har vært vanskelig og opprette da vedtektene ble endret rett før nytt styret skulle velges. Det vil si at mandatet til styret ble endret og det nye styret ville ikke kunne opprette eller legge ned stillinger. Det nye styret skulle heller ikke få tilsette daglig leder i selskapet. Dette skulle gjøres av kommunestyret. Når forutsetningene til og sitte i styret ble endret på møte rett før man skulle velge styre så var det flere som trakk sitt kandidatur.
 

Havøysund havnevesen Måsøy KF administrerer i dag all drift i Måsøy havnedistrikt. De fører daglig tilsyn og vedlikehold med kaianlegg og havneinnretninger i distriktet. Havnevesenet har opparbeidet seg en god økonomi. De omsatte i 2018 for litt over 6,1 millioner kroner. Opprettelsen av Hallvika fiskerihavn og industriområde med tilhørende molo er en av de viktigste satsingene i nyere tid for havnevesenet.
 

Å slå sammen Måsøy i Vekst og Havøysund havnevesen Måsøy KF vil styrke næringsarbeidet betraktelig i kommunen. Det vil også bidra til og kunne realisere Hallvika fiskerihavn og industriområde med tilhørende molo. Måsøy Høyre har aktivt jobbet i begge styrene i de kommunale foretakene. Og vi har aktivt jobbet med etableringen av Måsøy Næring og Havn KF. Vi har store forventninger til det nye foretaket som vi mener er til det beste for brukerne i havna, fiskeri, næringslivet, gründere og eventuelle andre som vil etablere seg i Hallvika fiskerihavn og industriområde.
 

Nytt styre velges i kommunestyret 12.06.19. Måsøy Høyre forventer at styret snarlig utlyser stillingen som prosjektleder/daglig leder for det nye foretaket. Måsøy Høyre forventer at styret starter arbeidet med etableringen av Hallvika fiskerihavn og industriområde.