Etter flere år med oppbygging av spesialisthelsetjenester i samarbeid med kommunen, er klinikk Alta i ferd med å bli et svært viktig tilbud for innbyggerne i Alta og nabokommunene. Når det nå planlegges reduksjon i tilbudet, reagerer kommunen på dette og ønsker å utrykke vår bekymring for situasjonen.

Spesialisthelsetjenestetilbudet i Klinikk Alta er et helt nødvendig og viktig tilbud til innbyggerne i Alta og nabokommunene. En reduksjon av allerede få sengeplasser i Klinikk Alta vil imidlertid være en nedbygging av klinikk Alta som ikke vil kunne aksepteres av Alta kommunestyret.

Alta kommunestyret forventer tvert imot en videreutvikling av klinikk Alta og flere heldøgnsengeplasser. Fra kommunens side mener vi det vil være både fornuftig og riktig av Finnmarksykehuset HF å øke antall senger fra dagens 14 til 20 senger.

Ett tilstrekkelig antall heldøgnssengeplasser vil være en helt avgjørende faktor i den forventede videreutviklingen av klinikk Alta. Etter at kommunen tok tilbake i egen regi det å drive KAD-plasser og lindring, skulle resten av sengeplassene være rene sykehussenger driftet og finansiert av Finnmarksykehuset HF.

Alta Kommunestyret finner det også helt uforståelig at ved Klinikk Alta tas det prosentvis det klart største kuttet i sengeplasser, ett kutt som uansett hva ledelsen i Finnmarksykehuset HF sier, vil tvinge kronisk syke, sterkt funksjonshemmede og syke eldre til å bli svingdørspasienter ved sykehuset i Hammerfest.

Dersom denne reduksjonen av sengeplasser i Klinikk Alta gjennomføres, er Alta kommunestyret redd for at samfunnsmessig og økonomisk fornuftige løsninger med anbefalinger legespesialister til Klinikk Alta litt etter litt vil forsvinne mer og mer grunnet mangler på sengeplasser ved Klinikk Alta.

Det er også slik at både erfaringen med pandemien og tilsvarende krisesituasjoner tilsier at det ikke er bra å redusere antall sengeplasser i beredskap i Alta fremover. Ved å redusere antall sengeplasser vil fleksibiliteten og muligheten til å handtere kriser og uforutsigbare situasjoner blir redusert. Det ønsker ikke Alta kommunestyret.

Alta kommunestyret ber derfor Finnmarkssykehuset om å opprettholde antall sengeplasser på minimum dagens nivå.