Gå til sidens hovedinnhold

«Det luktet og smakte dritt av fisken i fjorden, så for å få kokfisk måtte de dra utenfor fjorden for å få spiselig fisk»

Artikkelen er over 2 år gammel

Loppa kommune gambler med miljøet, skriver Nann Jovold-Evenmo.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Loppa kommune gambler med miljøet en verneverdig fjord med rikt dyreliv, vernede rød og gul-listede fuglearter, og gyteområder for torskefisk. Dette når de inviterer Grieg Seafood inn for å drive oppdrett i en terskelfjord kun for å få penger til kommunekassa. Er pengemakta som rår, eller skal fornuften og miljøet få seire?

FAKTA OM FRAKKFJORD

Frakkfjord ligger i Loppa kommune og er en av flere fjorder i Loppa kommune.

Miljøverndepartementet ønsker verne Loppa som en del av et maritimt verneområde, hvor Frakkfjord er inkludert både grunnet sitt fiske og dyreliv, men også fordi dette er en terskelfjord som er gyteområde for fiske, og som er hekke- og vadeområde for truede fuglearter som lomvi, lundefugl og alke.

Det at den er en terskelfjord vil si at det under siste istid ble formet med et trangt eller grunt innløp fra sjøen, noe som gjør at det er begrenset utskiftning av vannet, og har ofte dypere partier innover i fjorden. Dette vil da være egnede gytefelt for fiskearter som blant annet hyse, som vi finner her i Frakkfjord.

VERNEVERDIG OMRÅDE:

Det har vært oppdrett i Frakkfjord tidligere, noe som gjør at vi har stor motstand for nettopp at dette skal forekomme igjen.

Flere av fiskebåtene oppga da at fisken var av dårlig kvalitet, og smak, pga. pelleten som forsvant ut av merdene under mating og som torsk og sei spiste. I tillegg til at mye av fisken i havområdet har gyteplasser i Frakkfjord, og da endte med å da måtte gyte i avføring og slamavfall fra oppdrettsanlegget, som igjen førte til både dårligere villfiskebestand, men også dårligere matfisk. Mange av fiskerne på den tiden slet med å levere fisken sin, fordi mottakene ville ikke ha den.

Det luktet og smakte dritt av fisken i fjorden, så for å få kokfisk måtte de dra utenfor fjorden for å få spiselig fisk. Sa lokalbefolkningen i og rundt Frakkfjord

Folk i område rundt har hyppig brukt både Frakkfjord og områdene rundt til sportsfiske, og for å dra ut og dra seg matfisk. Dette ble det slutt på sist det var oppdrett i fjorden, fordi det var uspiselig. Fiskekjøttet hadde en grusom smak, etter pellets, avføring og slam etter oppdretterne.

Når Miljøverndirektoratet ønsker å innlemme store deler av Frakkfjord i Marin verneplan for Loppa kommune, så er dette nettopp på grunn av at det er et gyteområde for hyse og torskefisk, men også fordi det er hekke og vadeområde for både røde og gullistede fuglearter.

Det er også regulert som en del av fiske, friluftsliv, ferdsel, natur og akvakulturområde, og en reregulering av området vil være i strid med tidligere regulering, og begrense adgangen for alle. Altså er brudd på allemannsretten, etter denne reguleringen fra 2002.

En annen ting er at oppdrettsanlegget ikke bare ligger i umiddelbar nærhet til der marin verneplan er vurdert, men i direkte kontakt med det. Og det finnes regler for hvor nære det er lov å ha oppdrett.

Det er viktigere å verne gyteområder og truede fuglearter enn å øke omsetningen for oppdretterne.

Som nevnt tidligere er Frakkfjorden gyteområde for blant annet hyse, men også annen dypvannsfisk. Dette fordi dette er en terskelfjord, med stillestående vann, og her kommer ikke rovfisk inn for å ta for seg av fiskerogn etter at eggene er lagt. Derfor får fiskeyngelen være i fred, frem til den kan svømme mot havet.

Samtidig er det et hekkeområde for den vernede fuglearten Lomvi. Lomvi har i mange år stått på rød liste, noe som vil si at denne er utrydningstruet. Alkefuglen hekker også her, og den står på gul liste, og har i lang tid vært utrydningstruet.

I denne lille fjorden er det forekomst av en liten populasjon av Skarv, Ærfugl og Lundefugl. Lundefuglen er en truet fugleart som har en minkende bestand, og som står på listen over truede fuglearter. Den har tidvis vært borte fra Loppa, og er nå på vei tilbake, og dette må vi ta vare på.

Den nordatlantiske villaksen har trekk forbi Frakkfjord.

Laksen går hvert år innom Frakkfjord, før den går videre østover mot blant annet Altaelva og andre kjente lakseelver. Den meldte arealendringen vil ligge midt i laksetrekket til villaksen, og derfor direkte berøre dens trekk, og være uheldig fordi den ikke bare påvirker dens faste trekk og blokkerer dens faste rute. Men også eventuelle rømninger vil føre til at oppdrettslaks da vil direkte komme i kontakt med villaksen, og man kan med gru tenke seg hvilke konsekvenser dette kan ha både med krysskontaminasjon av smitte, men også eventuelle hybride avkom.

I tillegg vil en dumping av lusemidler, som vi vet forekommer, være direkte skadelig for reproduksjon av villaksen, da denne går nordover FOR å gyte i elver og elveleier.


FRAKKFJORD REGISTRERT SOM FISKE, FRILUFTSLIV, FERDSEL, NATUR OG AKVAKULTUR OMRÅDE.

Dette iht. Loppa kommunes arealplan fra 2002, og ved å utvide etter Grieg Seafood sine ønsker er dette i strid ved gjeldende arealplan.
Frakkfjord er kjent som en god fiskefjord, samt viktig gyteområde for bla. torsk, sei hyse, steinbit, kveite og sild. Både beboere i Frakkfjord, Loppa Øy og Andsnes har i generasjoner brukt laksesett i fjorden og delt på omliggende sett, og fisket både laks, tosk, sei og andre fiskearter her, og levert til omliggende leveringssteder i Kommunen. Vi anser dette oppdrettet som er direkte fare for økosystemet i Frakkfjorden, og at den vil gi en uopprettelig skade både på havbunnen i selve fjorden, men også utenfor fjorden og omliggende fjorder i lang tid fremover. Dette vil være en miljømessig katastrofe for området. Både sommer og vinter er stedet en yndet plass for både friluftsliv og sportsfiske, med flotte fjell og sjøen i umiddelbar nærhet. Øytun Folkehøgskole i Alta bruker blant annet området i sitt pedagogiske opplegg.

Turistfiskenæringen vil lide.

Det skal bare en dårlig opplevelse til før hele næringa faller i fisk. Det sies at en dårlig kundeopplevelse sprer seg som ild i tørt gress, og man kan tenke seg hva som skjer når det kommer fisketurister som har planlagt å fiske, spise fisk og ta den med seg hjem. De er lovet fersk og god fisk. Rett fra havet. Så smaker fisken forferdelig. Mange i Loppa har slått seg opp på fisketurisme, og det markedsføres nå i stor skala.
Det er et av de store satsingsområdene i kommunen.

Et oppdrett i Frakkfjord, rett i matfatet til turistnæringen, vil ødelegge det som er bygget opp i løpet av kort til. Pelleten, gyteområdet til fisken, og slammet kommer til å ha innvirkning på kvaliteten på villfisken. Ikke minst på smaken og konsistensen. Og dette vil, uten tvil ramme fisketurismen.

De lokale fiskerne blir taperne.

«Det skal satses på fiskere», sier Senterpartiets Geir A Iversen, når han er på frierferd i Finnmark, og også Loppa kommune i disse dager. Men fiskerne er avhengig av rent hav, og en fisk som både er frisk og som smaker godt. Dersom Grieg får viljen sin, vil dette være en saga blott for de lokale fiskerne i Loppa kommune. For vi på nytt få fisk som både har dårlig konsistens, smaker forferdelig og som blir nektet tatt imot på mottakene rundt om i Finnmark. Loppafisken vil ikke mottakene ha, fordi den er forurenset av pellets, slam, avføring og lusemiddelet til Grieg Seafoods anlegg i Frakkfjord. Om de får sin vilje.

Kommunen vil ikke høre på folke i bygda eller bygdene rundt:

Folket er bekymret for at politikerne lar seg forføre av fagre løfter fra Grieg, og derfor vender det døve øret til befolkningens ønske om å bevare fjorden. For selv om det foregår en høringsrunde nå ser det ut til at pengemakta rår. Grieg Seafood har vært med store taler til kommunestyret, og lovnader om vekst og penger, for å få lov å komme inn i arealplanen. Frakkfjorden er per i dag i det som skal utredes i marin verneplan for Loppa kommune, og det er i denne planen både tatt med om dyreartene, villaksens trekk, og gyteområdet for hysa.

Da er det kanskje ikke å undre seg om det er derfor Grieg Seafood har fått sånn hast med å få komme inn i kommunens arealplan nå; for en marin verneplan gir ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at det haster for Grieg Seafood å få avtalen om Frakkfjord i havn, før marin verneplan av Loppahavet utredes ferdig og vedtas, for da FÅR de ikke konsesjon i Frakkfjord, og det vet de!

Jeg vil spørre loppapolitikerne;
Er det pengemakta som rår?
Eller vil dere høre på folket?
For hva skal man spise når havet er lagt død etter Grieg? Papirpenger?

 

Kommentarer til denne saken