Regjeringen har nylig lagt fram sin nye havbruksstrategi. Her kommer det fram at den ønsker å femdoble produksjonen av laks og ørret innen 2050. Hvordan det skal skje er uklart, men det skal ha noe med ordet bærekraft i seg.

Samtidig som de høye ambisjonene presenteres, slår Havforskningsinstituttet (HI) alarm. I enkelte områder er det nå høyere lusetall enn på flere år, det sier ikke så rent lite. Og det er oppdrettsindustrien som produserer denne parasitten.

Det er dårlig nytt både for sjøørret og villaks, og ikke minst for dyrevelferden til oppdrettslaksen.

Oppdrettslaksen

Hvert eneste år, dør over 50 millioner oppdrettslaks. Og før den dør, er det stor sannsynlighet for at den har lidd. Den går ikke fra å være en glad laks, til plutselig en død laks. Dette skrev Fiskeridirektoratet, om tilstanden i merdene til en av de største oppdrettsgigantene i vår:

«Gjennom vinteren er fisken blitt mer svekket og har fått påvist kroniske gjelleskader (CGD). Store deler av fiskegruppen har også fått påvist sårskader som antas å stamme fra mekanisk behandling med ferskvann tidligere i vinter. Vintersårbakterier har satt seg i sårene og systemisk bakterieinfeksjon i tillegg til at det ved siste helsebesøk, også ble påvist høy forekomst av CMS. Mekanisk behandling i brønnbåt påfører fisken stress. Kombinasjonene av helsemessige forhold hos fisken ved lokaliteten innebærer at en mekanisk behandling i brønnbåt, men det stresset som fisken da påføres, vil kunne medføre forhøyet dødelighet i etterkant av behandlingen»

Mekanisk behandling med ferskvann, er en metode for å fjerne lakselus fra fisk.

Villaks og sjøørret

Vår nasjonale stolthet, villaksen, står nå i fare for å bli rødlistet som utryddingstruet. På vei mot havet, må laksesmolten svømme forbi flere tusen oppdrettsanlegg i fjordene og langs kysten. HI har funnet ut at laksesmolt har en tilleggsdødelighet på hele 98% dersom de svømmer gjennom et fjordsystem med mye lus. Dette kommer på toppen av den naturlige dødeligheten, som for laks er 90-95%. Det er altså med dette bakteppet at man ønsker fem ganger mer oppdrett.

Død og elendighet

50 millioner døde laks hvert år. Minst like mange døde leppefisk og en trussel mot villaksen og sjøørretens eksistens er helt uakseptabelt.Om regjeringen skulle hatt et minimum av troverdighet ifht begrepet bærekraft i oppdrettsindustrien, hadde de sørget for å få kontroll med alle negative faktorer i oppdrettsindustrien først. Og så snakket om vekst etterpå.

De burde sagt tydelig fra om at oppdrett hører hjemme i lukkede anlegg. Da ville problemene med lakselus blitt minimert og villaksen gitt en fair sjanse til å klare seg. Hvorfor gjør ikke regjeringen dette?

Superprofitt

Det ble utbetalt 13,2 milliarder i utbytte til eierne, og siden halvparten av norsk oppdrettsindustri eies fra utlandet, forsvant 6,5 milliarder ut av landet. Det er kanskje for mye å forlange, at de som sitter som mottakere av disse gigantiske utbyttene, skal tenke på villaksen og livet i fjordene våre? Eller bry seg med at kommende generasjoner, skal kunne ha muligheten til å oppleve å ta en villaks på stang?

Statsminister Erna Solberg smykker seg med tittelen som FN`s «høye beskytter» for havet. Når hun nå ønsker å femdoble lakseproduksjonen, uten å kreve at det skal skje i lukkede anlegg, er en mer treffende tittel «lakselusas høyeste beskytter».