Vi har alle oppgaven å utvikle det nye Finnmark på vår egen plass. Likevel påligger det dagens fylkesting i Troms og Finnmark en viktig oppgave å sikre at Finnmarks befolkning får «handa på rattet» så fort som mulig for nye Finnmark. Samfunnslyden av Finnmark må stemmes av folket sjøl. Folke skal være med å forme et nytt mandat til neste fylkestingsvalg om et år.

Fylkestinget i Troms og Finnmark fylke valgte 25. februar to interne utvalg som skal sikre den politiske ledelsen ved etablering av fylkene Troms og Finnmark. Valgte politikere i «Organisasjonsutvalget for Finnmark» i dagens fylkesting er alle fra Finnmark. De skal lede prosessen i saker som gjelder Finnmark fram til valget 2023. Utvalget får innstillingsrett til fylkestinget i alle saker som omhandler reetablering av Finnmark fylke. Det er også et felles utvalg mellom de kommende fylkene i en del fellessaker, inkludert økonomi. Så langt, så godt!

Men tida går. Når politiske vedtak, som vil innebære store ringvirkninger i Finnmark skal gjøres innen rammen av storfylket, skjer det fort uten at tilstrekkelig fokus er satt på Finnmarks egne behov og ønsker. Når utredningene i stor grad foregår i Tromsø, samtidig med samarbeid med Organisasjonsutvalget for Nye Troms fylke, blir det fort stor avstand mellom vår hverdag i Finnmark og de politiske prosessene og vedtakene.

Vi oppfordrer derfor Organisasjonsutvalget for Nye Finnmark fylke om å velge en arbeidsform der de arrangerer folkemøter ulike steder i Finnmark. På stedene utvalget besøker bør lokalbefolkningen inviteres til å delta med innspill, ideer og til aktiv deltagelse i en folkelig samfunnsdebatt.

Vi ber Finnmarks fylkespolitikere om å være ekstra oppmerksomme, og ta grep for å sikre folkets aktive medvirkning. sikre en tverrpolitisk dialog og gi folk flest best mulig innsyn i utviklingsprosessene. Dette må også skje for å sikre gode og lokalt forankrede politiske program til fylkestingsvalget i 2023. Nå skal det nye Finnmark formes, med utgangspunkt i fylkets egne stemmer, særegne historie, kompetanse, kultur og ikke minst de store naturressursene.

Det er vanlige folk som bygger samfunnet. Finnmark er i starten på en neste viktige fase der folkets engasjement for eget samfunn blir svært viktig! Når Stortinget gjør sitt vedtak i vårsesjonen kan det politiske og administrative utviklingsarbeidet i Finnmark fylke starte for alvor.

Vi regner med at finnmarkspolitikerne i storfylket også på eget initiativ kontakter Stortinget og regjering og arbeider strategisk for å sikre vanlige folk, alle kommuner og vårt næringsliv i Finnmark gode og levelige økonomiske rammer.