Miljødirektoratet ga tirsdag Nussir ASA tillatelse til gruvevirksomhet i kobberforekomstene Nussir og Ulveryggen i Kvalsund i Finnmark, og sjødeponi i Repparfjorden, under strenge miljømessige krav.

Gruvevirksomheten forventes i tillegg å gi opp mot 200 arbeidsplasser i andre næringer, samt økte skatteinntekter til stat, fylkeskommune og kommunene. Utvinning av kobberkonsentrat har potensielt store inntekter. 

- Det er imidlertid uheldig at prosessen fram til tillatelse har tatt over fire år. I mineralstrategien som kom i 2013,  ble det sagt at forutsigbar og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor. Denne saksbehandlingen kan ikke kalles det. Vi har lenge bedt om at tillatelsene skulle avklares raskere, sier Gabrielsen.

Miljødirektoratet mener et landdeponi ikke er miljømessig bedre enn å legge gruvemassene på bunnen av et avgrenset område i Repparfjorden. Et landdeponi vil også medføre større ulemper for reindriften, mener Miljødirektoratet.

For sikre at bedriften jobber kontinuerlig med å redusere mengden gråberg og avgangsmasser til deponering, krever direktotatet at Nussir årlig rapporterer om hva de gjør for å fremme bruk av avgangsmassene og gråberg til alternative formål. Miljødirektoratet stiller strenge vilkår til miljøovervåking av utslippene og hvilke effekter de medfører på land og i sjø.

- Jeg forutsetter at driften følger de strenge kravene som ligger i utslippstillatelsen, og at man vil benytte beste tilgjengelige teknologi for å minimere miljøkonsekvensene, sier LO-nestleder Gabrielsen til slutt.