Gå til sidens hovedinnhold

Kulturskolen må bestå som egen enhet

Artikkelen er over 1 år gammel

Kulturskolen krever en aktiv ledelse med kunstfaglig bakgrunn. Likevel er det bestemt av rådmannen at kulturskolen skal legges under Vadsø Barneskole.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er vi svært bekymret over, da avgjørelsen gjør det vanskelig for oss å være «en kulturskole for alle». Vi har fem punkter som vi ønsker å adressere.

1: De to skolene ligger i forskjellige deler av byen. Dette betyr at vi ikke vil ha en mindre tilstedeværende leder.

2: Det ligger ingen besparelser for kommunen økonomisk og ingen redegjørelse for hvordan dette skal styrke verken kulturskolen eller barneskolen.

3: Samarbeidet med grunnskolen har ikke vært så bra som det er i dag på over ti år. Gjennom 2 KUL får alle andreklasseelever i kommunen være kulturskoleelever i én uke. Kulturskolens lærere har drevet kompetanseheving for grunnskolelærere, og vært inne i ordinær grunnskoleundervisning for å hjelpe grunnskolen med å nå enkeltelevers kompetansemål.

4: Kulturskolen er per i dag et kulturelt nav for kommunen, med aktivt samarbeid med fylkeskommunen, kor og korps, kirken, grunnskole og videregående skole, ungdomsklubb, eldrerådet, bibliotek, museum, næringslivet og med Nesseby kommune.

5: Kulturskolens mandat ligger ikke kun i skole. For mange av våre elever er det et poeng at kulturskolen nettopp ikke er barneskole. Dette både fordi de da er utdefinert fra «målgruppa» for kulturskolen, og fordi flere av våre elever har kulturskolen som et fristed fra skoledagen for øvrig.

Sammenslåingen er plutselig nært forestående. Prosessen som startet i fjor høst ble presentert som en prosess med en lang tidshorisont, nå skal vi være én den 1. august 2020. Det er knapt et skolesemester fra begynnelse til slutt, og det gir oss ikke et langt nok perspektiv til å skulle utlyse og sikre kvalifiserte ansatte til å lede kulturskolen vår, eller til å få ansatt de dyktigste lærerne. Fagforening og ledelse har kommet med innsigelser mot forslaget til ledelsesstruktur, men ble ikke hørt. Vi ser oss derfor nødt til å henvende oss til vår skoleeier; Kommunestyret. Vi vil at politikerne skal komme på banen for å adressere de virkelig viktige perspektivene i denne saken: hva skal kulturskolen være?

Kulturskolen har vært en velstyrt, god kulturskole i over 30 år. I 2007 ble kulturskolen slått sammen med Sentrum skole, i et forsøk på å spare en rektorstilling. Resultatet ble en fragmentert kulturskole, der alle lærerne «drev sin egen». Kulturskolen fikk derfor ansatt en egen leder igjen i 2011, og skilt ut fra Sentrum skole i forkant av opprettinga av Vadsø Barneskole i 2015.

Der grunnskolen har et stort regelverk og planverk å følge, har kulturskolen kun opplæringslovens § 13-6:

«Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommuner ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket eller kulturlivet ellers».

«Kulturskoleloven» legger få føringer for praksis i de ulike kommunene, derfor er en aktiv kulturskoleledelse, både administrativt og politisk nødvendig for å kunne gi et best mulig tilbud til barn og unge i Vadsø. En egen kulturskoleleder er altså et «must» for oss.

Vadsø kommunestyre har vedtatt å følge Kulturskolerådets rammeplan. Dette vedtaket sier noe om hvilken kulturskole Vadsø skal ha og legger derfor noen føringer for kulturskolens arbeid:

1. Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det.

2. Kulturskolen skal være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i kommunen.

Kommunestyret har også vedtatt kompetansekrav til lærere og ledere i kulturskolen:

For tilsetting i undervisningsstilling skal det normalt kreves høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. Som minimum kreves tre års kunstfaglig utdanning. Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle. Alternativt: Faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag. For tilsetting i lederstilling i kulturskolen skal det samme faglige kvalifikasjoner som ved tilsetting i undervisningsstilling. Ledere skal ha minst tre års erfaring fra kulturskole og relevant lederutdanning og/eller relevant ledererfaring.

Kulturskolen skal jobbe med både bredde og fordypning, gjennom lokale læreplaner og individuelle undervisningsplaner forankret i rammeplanen. Fordi vi er en liten kulturskole er det er opp til hver enkelt lærer å lage lokal læreplan i sin disiplin. Leder for kulturskolen må ha kompetanse til å veilede lærerne i sitt læreplanarbeid og i sin disiplin. Kulturskoleleder må kvalitetssikre undervisningen som gis, både gjennom personlig oppfølging av lærere og elever og gjennom systematisk planarbeid.

Kulturskolens egenart krever en aktiv ledelse av kulturskolen. Dermed kommer vi tilbake til de fem punktene. Problemene med den nært forestående sammenslåingen av kulturskolen:

1) Lokasjon: Vadsø barneskole og Vadsø kulturskole ligger i forskjellige deler av byen. Hvordan skal man kunne føre en aktiv ledelse av kulturskolen når man ikke er der hvor den daglige aktiviteten finner sted. Kulturskolen må, og skal, beholde egen leder, men avstanden til skoleeier økes. Dette vil gjøre det mye mer utfordrende å drive med kulturskoleutvikling og vil gjøre politikernes mulighet til å være en aktiv kulturskoleeier vanskeligere.

2) Økonomi: sammenslåingen har ingen besparende effekt. Kulturskolen har styrt godt innenfor eget budsjett og ingen innsparinger skal gjøres på personal. Det er heller ikke lagt frem noen punkt hvor man ser for seg en gevinst verken for kulturskolen eller barneskolen.

3) Samarbeid: Kulturskolen og barneskolen samarbeider godt allerede, gjennom flere prosjekter har kulturskolen kommet inn med sin kompetanse for å rekruttere og for å hjelpe skolen med sine utfordringer. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har. Kulturskolens ledelse har i flere år etterspurt å få komme inn på arenaene hvor skolens utfordringer tas opp, rektormøter og enhetsledermøter, for å kunne samarbeide bedre med skole og barnehage, men fått avslag siden kulturskolen ikke har egen enhetsleder. Da er vel heller løsningen å gjøre kulturskolen til egen enhet med egen rektor.

4) Kulturelt nav: Kommunens kunstfaglig kompetanse utøves i stor grad gjennom kulturskolen. Rollen som kulturelt nav for Vadsø kommune bør styrkes, ikke svekkes. Kulturskolen er per i dag et sted hvor kommunen samarbeider med Scene Finnmark, frivillige kor og korps, kirke, grunnskole og videregående, ungdomsklubb, eldreråde, bibliotek, museum, næringslivet og Nesseby kommune. Kulturskolens mandat ligger ikke kun i skole.

5) Kulturskolens egenverdi: For mange av våre elever er det et poeng at kulturskolen nettopp ikke er barneskole. Det gjelder for eksempel elever som har ulike utfordringer på skolen og elever som er eldre enn barneskoleelevene.

Kulturskolens arbeid favner mye bredere enn Vadsø barneskoles elevmasse. Selv om 56 % av dem som er elev i kulturskolen også er elev ved Vadsø Barneskole, er 43 % ikke det. De er for eksempel elev ved Vestre Jakobselv skole, Vadsø ungdomsskole, Vadsø videregående skole eller beboere på Finnstjerna. I tillegg selges 21 % av kulturskolens lærerressurser til lokale kor og korps, kulturskolen administrerer den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken på vegne av Vadsø kommune, samt spiller en rolle i et mangfoldig kulturliv i Vadsø på mange andre måter. Det er fort gjort å glemme at kulturskolen ikke bare en SKOLE når så mange barn kommer og går gjennom våre dører, men vi favner faktisk hele Vadsøs befolkning. Kulturskolen er et kulturelt senter i vår kommune og bør derfor bevares som en egen enhet.

Kommentarer til denne saken