Når det religiøse mangfoldet i folket er så stort, er det ikke lenger naturlig at ett av trossamfunnene har ansvaret for alle begravelser på det skattebetalernes regning. Når Stortinget nå har vedtatt ny lov for tros- og livssynssamfunn, må kommunene i Finnmark gå foran for å overføre gravferdsmyndigheten fra Kirken til kommunene.

Det er en levning fra fortiden at ett av landets mange tros- og livssynssamfunn har ansvaret for å gravlegge alle landets innbyggere. Hvorvidt den avdøde tilhørte eller ønsket en seremoni fra dette trossamfunnet, har ikke hatt betydning. Det var mer forståelig at Den norske kirke hadde dette ansvaret når nær sagt alle var medlem av trossamfunnet, men det er lenge siden dette var en realitet. Undersøkelser tilsier at bare halvparten ønsker å ha en begravelsesseremoni i regi av Kirken, og tallene for medlemmer og brukere av trossamfunnets seremonier viser stadig synkende tendenser. Det er på høy tid at oppgaven utføres av det offentlige.

Et kommunalt forvaltningsansvar er et bedre utgangspunkt for lik behandling av innbyggerne, samtidig som Kirken da kan slippe å opptre som et serviceorgan for ikke-medlemmer. En kunne tenke seg at dette ville medføre at kommunene hadde måttet overta enda en arbeidsoppgave, som koster penger for kommunene. Sannheten er at dette allerede koster penger for kommunene. Penger som kommunene overfører til Kirken for at de skal utføre denne oppgaven for kommunene.

Vi i Human-Etisk Forbund mener gravplassforvaltningen burde gjøres kommunal og livssynsnøytral over hele landet. Det er ingen hemmelighet at det er problemer knyttet til dagens ordning. Særlig med tanke på å ivareta minoritetenes særskilte behov ved gravferd. Dette har tidligere blitt dokumentert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), som grundig har gått gjennom utfordringene knyttet til gravferd.

Frem til nå har det vært slik at om en kommune har ønsket å overta gravferdsmyndigheten, har det vært opp til Kirken om de er villige til å gi slipp på dette ansvaret. Med vedtaket om ny kirkelov med tilhørende endringer i blant annet gravferdsloven, gjelder ikke dette lenger.

Kommunene i Finnmark bør derfor nå være mangfoldet og sitt ansvar bevisst. Kommunene bør derfor overta ansvaret for å gravlegge innbyggere og vedlikeholde gravplasser.