Kirkenes har inderlig behov for å skape økt aktivitet og vekst.

Økt aktivitet og vekst krever at vi evner å tiltrekke oss nye innbyggere.

Nye innbyggere kommer til Kirkenes hvis de kan få en god arbeidsplass og ha tro på at de kan få et godt liv her.

For å kunne tilby gode arbeidsplasser må vi evne å skape eller hente hit nye virksomheter, i offentlig og i privat sektor.

I arbeidet med å skape eller hente hit nye virksomheter er Kirkenes i konkurranse med, satt på spissen, «hele verden».

Det er ganske mange av oss som faktisk tror at Kirkenes skal kunne bli en vinner i denne konkurransen, hvis vi:

• Lærer av og gjør som «de beste»

• Tør å gjøre det «annerledes», spille på våre naturgitte fortrinn og fortelle en tydelig historie som treffer de målgruppene ute i verden som vil ha det vi kan tilby

• Evner å stå sammen som et stolt, nytenkende og åpent samfunn som fokuserer på å ønske velkommen, inkludere og integrere nye innflyttere og besøkende

«De beste» i konkurransen om å skape økt aktivitet og vekst på en plass utenfor de store byene har evnet å etablere programmer for høyere utdanning og tiltrukket seg studenter. De har evnet å legge til rette for at studentenes kreativitet og pågangsmot er blitt koblet med næringsliv og lokalmiljø, og har klart å skape et miljø for innovasjon og entreprenørskap. Det referanseprosjektet som står oss nærmest er Alta.

De som har lykkes i å skape ekstraordinær aktivitet og vekst har evnet å bygge en merkevare om «noe» som de mener at definerte målgrupper ute i verden «vil ha», og har evnet å fortelle historien på effektivt vis. Et nært eksempel er Rovaniemi som valgte seg «Julenissen».

Plasser som lykkes, har evnet å «ta samling i bånn» og innse at de er en flokk som kun sammen er sterke, og har ønsket verden velkommen som et vertskapssamfunn. Et sterkt eksempel er Trysil, som i krisens tid evnet å samle alle grunneiere og befolkningen for øvrig, til et grenseløst utviklingsfellesskap som skapte Norges foreløpig første virkelige, internasjonale reiselivs-industri-eventyr.

Det var med disse erkjennelsene i bunn at vi i High North Development Group AS (HNDG) kjøpte Kirkenes Gamle Sykehus i mai 2021. Vi kjøpte eiendommen fordi den representerer en unik mulighet til å kunne bli en internasjonal innovasjons- og studentcampus hvor akademiske institusjoner og programmer, samt næringslivs prosjekter og foretak, med lav økonomisk og praktisk terskel kunne etablere seg og bli del av et større, dynamisk fellesskap preget av studenter, innovatører og næringsforetak.

Det var etter kjøpet av Kirkenes Gamle Sykehus at vi kom i aktivt inngrep og dialog med Sør-Varanger Utvikling (SVU). Vi erfarte at SVU hadde et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk, at de utviklet arenaer, møteplasser og arrangementer hvor vi som lokal bedrift kunne treffe besøkende fra innland og utland.

1

Gjennom SVU kom vi i dialog med det finske, internasjonalt svært respekterte innovasjonsmiljøet som graviterer rundt Kustaa Valtonen og Peter Vesterbacka. Disse er i dag aksjonærer i HNDG og er svært bidragsytende i utviklingsarbeidet.

Gjennom SVU ble vi introdusert for fagmiljø ved NTNU, som resulterte i en prosess som endte med at Øst Finnmark Kystutviklingssenter nå er blitt etablert i samarbeid mellom HNDG, NTNU og SVU, med SVU som forvalter og med grunnfinansiering fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Partnerskapet med NTNU har potensial for å bli en meget sterk kraft i det videre utviklingsarbeidet.

Begge disse strategiske, svært bidragsytende partnerskapene er et resultat av SVUs kraftfulle fasiliteringsarbeid, samt visjonen om hvilket potensial Kirkenes Gamle Sykehus har som «muliggjørende infrastruktur».

Som en fullblods Innovasjons- og Student Campus vil Kirkenes Gamle Sykehus ha til disposisjon ca. 10.000 m² med fleksible næringsarealer tilknyttet et bredt og dypt tjenestetilbud, samt 200 hybler i bofellesskapsløsninger. Det blir lagt til rette for at høyskoler og universiteter enkelt kan etablere studieprogrammer og trekke studenter hit. Næringsaktører kan etablere utviklings- og innovasjons programmer. Eksisterende foretak kan etablere seg og nye startes. Det blir et dynamisk og attraktivt miljø hvor det kan arbeides, studeres, innoveres, lekes og leves med lav økonomisk terskel.

Gjenbruken av Kirkenes Gamle Sykehus til dette formålet representerer en eksisterende, muliggjørende infrastruktur som blir stor nok, interessant nok og god nok til å tiltrekke seg aktører som evner å bringe hit programmer, prosjekter og foretak. Dette resulterer i nye arbeidsplasser, nye studieplasser og økt innbyggertall. Det er dette som legger grunnlag for by- og samfunnsutvikling.

Våre arbeidsmål er å bidra til at 20 % av Kirkenes’ befolkning er studenter og at 100 nye bedrifter er hentet hit eller startet her.

Arbeidet gir allerede synlige resultater.

Fagskolen har etablert seg og er i prosess med å utvide sitt studieprogram.

Fagskolen vil snart være samlokalisert med- og i samarbeid med nye studieprogrammer som vil bli etablert i samarbeid med anerkjente universiteter og høyskoler som NTNU, Hanken School of Economics og Jyväskylä University of Applied Sciences.

Noen foretak har allerede flyttet inn og nye virksomheter er startet opp. Herunder nevnes Finnmark Production, Kero Fish, Pacific Salmon, Solhaug Maritim, Ungdomsbedriften Mediaconsul UB..... Ytterligere nye foretak er på vei inn og under etablering. Felles for alle er at de søker seg til et miljø og et fellesskap preget av studenter, innovatører og foretak. Lav økonomisk inngangsbillett sammenlignet med nybygg, har muliggjort at vi som utleier har kunnet gi oppstartsselskaper finansiell, behovsprøvet starthjelp i form av husleiefrihet eller rabatt.

Våre viktigste målgrupper er internasjonale, akademiske institusjoner og studenter, internasjonale innovasjons- og entreprenørskapsmiljøer, samt store internasjonale selskaper.

Felles for disse er at «de vil ha det vi har». De vil oppleve det vi tar for gitt, men som for dem er et svært eksotisk og knapt gode: Nærhet til natur. Stillhet. Årstidsvariasjoner. Midnattssol. Nordlys. En god balanse mellom arbeid og fritid.

I vår kommunikasjon med disse målgruppene favner vi om dette med ordet «Nothingness» ... Vi inviterer til å komme hit og arbeide, studere, leke og leve i «The Nothingness», med «Nothing Hill – Arktis’ ledende Innovasjons- og Student Campus» som episenter.

2

Nothing Hill blir en fullverdig «triple-e campus», hvor vi følger våre finske partneres velprøvde oppskrift med å forene Education og Entrepreneurship på et Entertaining sett. Det skal være morro å lære og skape.

Nothing Hill blir også et fyrtårn i bærekrafts-sammenheng. Den tilårskomne bygningsmassen er under oppgradering og får et komplett, nytt energisystem hvor oljefyring og nettlevert elektrisitet skal erstattes av lokalprodusert, fornybar energi. Vi skal bruke overskuddsvarme fra husets datasenter, jordvarme, og egenprodusert elektrisitet fra sol og vind. Overskuddsenergi skal lagres i batterier og i lokalprodusert hydrogen. Energiproduksjon, -lagring og -forbruk skal optimaliseres 24/7/365 gjennom avansert systemutvikling. Prosjektet blir et fullskala demonstrasjonsanlegg for bærekraftig gjenbruk av eldre bygningsmasse med elementer av pilotering og Forskning og Utvikling. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bl.a. NTNU, teknologi- og kompetanseleverandører, samt HNDG.

Dette er annerledes. Det er tydelig. Det spiller på våre naturgitte fortrinn som for målgruppene er eksotisk. Det har potensial for å bli en sterk merkevare. Vi har hjelp av verdensledende merkevarebyggere til å fortelle historien til de definerte målgrupper. Disse mener «Prosjekt Nothingness» og «Nothing Hill» har potensial til å bli et skinnende fyrtårn som setter Kirkenes på kartet både nasjonalt og internasjonalt; et fluepapir som tiltrekker seg det Kirkenes trenger, hverken mer eller mindre ...

Responsen er: «Når kan vi komme?»

Så, alle: Vi har trua og holder farten!