Eierstrategien til Varanger Kraft ble på eiermøte i oktober 2018 oppdatert, noe som skjer med noen års mellomrom. Gjennom mer enn 20 år har eierne i Varanger Kraft hatt eierstrategi for selskapet, som legger føringer for eierskapets strategiske utvikling.

Varanger Kraft AS har som hovedmål å være bærekraftig og styrke regional attraktivitet gjennom lønnsom forsvarlig drift, og vekst i eierverdi. Det som er viktig for eierne er at selskapet skal ha økt innsats for at regional attraktivitet skal styrke konsernets økonomiske verdiøkning og lønnsomhet. Endringer i eierskapet til konsernets forretningsområder skal baseres på mål om økonomisk verdiøkning for eierne, og utviklingsinvesteringer skal baseres på mål om økonomisk vekst.

På det samme eiermøte ble det gitt en orientering om at Varanger Kraft ville starte prosessen med kapitalinnhenting til Varanger KraftVind AS. Etter å ha fått klarsignal fra eierne startet selskapet denne prosessen høsten 2018

Bakgrunnen for at konsernstyret mente at det var nødvendig med ekstern kapital var at selskapet gjennom de siste ti årene har investert nær 1,2 milliard kroner i eget kraftnett, og vil investere ytterligere 200 millioner kroner i kraftnett de kommende årene. Dersom man skulle kunne utnytte mer av anleggskonsesjonen for Raggovidda vindkraftverk, var det helt avgjørende at det ble gjennomført kapitalinnhenting til Varanger KraftVind AS.

Kapitalinnhenting

I henhold til aksjelovens bestemmelser er det konsernstyret i Varanger Kraft som er ansvarlig for forvaltning av selskapet og dets datterselskaper. Eierne ble første gang orientert om en mulig kapitalinnhenting i oktober 2018. På dette møtet ga eierne full tilslutning til denne prosessen. Utover vinteren 2018/19 pågikk det en prosess hvor det ble hentet inn tilbud fra en rekke aktører, norske og utenlandske. I forbindelse med generalforsamlingen i Varanger Kraft våren 2019 ble eierne orientert om at man nå var i sluttforhandlinger med to ikke navngitte aktører. For ikke å miste forhandlingsstyrke ble det ikke opplyst om hvem disse aktørene var.

Det ble i løpet av sommeren 2019 enighet mellom Varanger Kraft og Cube Infrastructure Fund II, og den endelige transaksjonen fant sted i august 2019. Cube Infrastructure Fund II har tilført Varanger Kraft betydelige kapital gjennom rettet emisjon i Varanger KraftVind AS. Dette er verdier som tilfalle eierne av Varanger Kraft AS.

Raggovidda vindkraftverk

Anleggskonsesjonen for Raggovidda vindkraftverk har et vilkår om at kraftverket må være i drift innen utgangen av 2021. På grunn av manglende kapasitet i kraftnettet i Øst-Finnmark er det bare kapasitet til å bygge ut ytterligere 50 MW. Utover de 45 MW (Raggo I) som allerede er bygd og de 50 MW (Raggo II) med byggestart våren 2020, er det i utgangspunktet gitt konsesjon for totalt 200 MW. Raggo II vil være satt i drift innen fristen.

Selv om Varanger Kraft har søkt om forlenget frist for Raggo III (resterende 105 MW), er det knyttet usikkerhet til om det i det hele tatt vil bli gitt fristforlengelse. Det ble derfor iverksatt prosesser for å få utnyttet så mye som mulig av gjeldende anleggskonsesjon innenfor gjeldende vilkår i anleggskonsesjonen. Det ble ikke innvilget forlengelse av denne fristen med den konsekvens at Industrieventyr i Finnmark står i fare.

Kapitalinnhentingen innebærer at Varanger Kraft AS eierpost reduseres, samtidig som Cube Infrastructure Fund II øker sin eierandel gjennom en rettet emisjon. Varanger Kraft eier 51 % av aksjene i Varanger KraftVind AS og har kontroll over selskapet. Resterende aksjepost på 49 % eies av Cube Infrastructure Fund II. Varanger KraftVind eier rettighetene til Raggo I (første byggetrinn) tilsvarende 45 MW som har vært i drift siden 2014, og Raggo II (andre byggetrinn) tilsvarende 50 MW som hadde byggestart våren 2020. Anleggskonsesjonen for Raggo III som tilsvarer 105 MW er overført til Varanger KraftHydrogen AS, ett 100 % eid datterselskap av Varanger Kraft AS.

I en situasjon hvor en anleggskonsesjon var i ferd med å løpe ut og kapitalsituasjonen i konsernet ikke var tilstrekkelig for å bygge ut Raggo II, valgte konsernstyret å foreslå ovenfor eierne en prosess med kapitalinnhenting for å bygge Raggo II. Denne ble støttet av samtlige eiere. Det har tilført betydelig kapital til Varanger Kraft, både til å bygge ut Raggo II og til ekstra utbytte til eierne. Byggearbeidene for Raggo II er i gang og prosjektet skal produsere sine første kilowattimer seinsommeren 2021.