At Denvo AS starter opp i Billefjord, kan det skape vekst og utvikling i bygda?

Senterpartiet stemte MOT at Denvo AS kunne sette i gang regulering av tiltaket på landbasert oppdrettsanlegg for flekksteinbit på Klubben i Billefjord.

Senterpartiet stemmer FOR arealplanen som gjør at Denvo AS kan sette i gang regulering av området.

Ok, la no det ligge ... -men la oss si at Denvo AS kommer i gang. (Selv om sametinget, reindrifta og statsforvalteren har innsigelser, saken må til behandling i departementet. Statkraft har ingen strøm å gi dem og kulturminnefunn må avklares med fylkeskommunen.)

Når Denvo AS kommer i gang med produksjon trenger de mange som skal jobbe der. Et landbasert anlegg for oppdrett og foredling/produksjon trenger et betydelig antall ansatte med ulik kompetanse. Det hadde vært flott om mange av disse ville bo i Billefjord. Arealplanen avsetter jo 10 eller 15 nye boliger, avhengig av hvilke sider man blar i planforslaget. Alt vel så langt. Men nå begynner problemene med bestemmelsen i arealplanen som skal tre i kraft.

Skal du bygge hus i Billefjord, så må du først få godkjent avkjørsel fra Statens vegvesen. Siste versjon av arealplanen tillater faktisk dette, selv om det ble opplyst av plankontoret til kommunestyret senest i fjor under andre gangs behandling av arealplanen, at dette var strengt forbudt i Porsanger fordi Statens vegvesen hadde nektet nye avkjørsler. Frp anså et slikt krav fra Statens vegvesen som helt usannsynlig, så vi ba derfor om innsynsbegjæring fra sektormyndighetene på alle dokumenter i saken. Statens vegvesen hadde ikke noen steder krevd forbud mot nye avkjørsler. Plankontoret forledet med andre ord kommunestyret.

Dernest må du påregne at hvis huset er synlig fra en hovedvei så kreves det spesielle visuelle utforminger som du må ta hensyn til. Dette skal byråkratene på plankontoret bestemme for deg. Du kan gjerne komme med forslag, men du vil kunne få påpakning om å endre visuell utforming. Det vil ta tid, så du må ha god tålmodighet. Det mest nærliggende er at du må skaffe deg en arkitekt som kan tegne om huset ditt etter kommunens spesifikasjoner. Det kan hende du ufrivillig må gå i gang å bygge et arkitekttegnet hus som du egentlig ikke er bekvem med.

Hvis du blir enig med saksbehandler om hvordan huset ditt får lov å se ut, så skal du foreta grunnundersøkelser. Her vil saksbehandler selv bestemme hvilken type grunnundersøkelse som kreves for akkurat denne tomten. Det vil bli svært dyrt. Vi snakker alt fra flere hundre tusen til en million. Vi har folk her i Porsanger nylig som har kjøpt boligtomt og fått beskjed om at akkurat der må de ha grunnundersøkelser av dyreste sort. Dette er den eneste private boligtomten som er fradelt her de siste årene. Det enkleste er å kjøpe en nøkkelferdig sentrumsnær liten leilighet, og heller la entreprenørene ta seg av den lange prosessen med å bygge bolig her i kommunen?

Fordi det er delt av 10 eller 15 tomter, så vil saksbehandler kreve at det utarbeides reguleringsplan. Også her vil flere hundre tusen forsvinne fra pengeboka di.

Er du av typen som har unormalt mye gøts, og du fortsatt ikke har gitt opp fordi du har Billefjord i ditt hjerte og det er absolutt her du vil bo, så er du nå klar til å bygge hus. Banken vil kreve et investeringsbudsjett. Egenkapitalkravet vil være høyt da bankene er klar over at boligverdien i distriktene er under det halve av i sentrum og de har et regelverk å forholde seg til som sier at utlån ikke kan overstige 5x årsinntekt. Med alle disse uforutsigbare utgiftene du har hatt til saksbehandlingsgebyrer, arkitekt, grunnundersøkelser og reguleringsplan så må du ha mye oppsparte midler og/eller en utrolig høy inntekt. Kostnadene før du begynner å bygge kan nå ha kommet opp i 1,5 til 2 millioner før du begynner på selve huset. Med dagens byggeforskrifter er byggekostnadene for en enebolig minst fem millioner. Når banken sjekker salgspris-historikken på eneboliger i Billefjord vil de se på hva boligene har blitt solgt for i området. Egenkapitalkravet ditt vil derfor bli skyhøyt.

Henger du enda med? Dersom du har fått dette til så heier vi på deg, og om du fortsatt sitter igjen med noen kroner til overs, og ser at du har fått nytt behov for å bygge deg en garasje, grill hus eller uthus? Det kan by på problemer å få byggetillatelse, for tilbygg, ekstra bygg er i utgangspunktet forbudt i LNF-R områder. Utvidelsen må da reguleres inn, noe du ikke hadde gjort, fordi behovet var ikke der da du skulle bygge. Med de ekstra kostnadene det medfører.

Ok, la si du bruker, eller har brukt mye penger på å få garasje og annet på tomten din. Da vil du se at på ditt ett mål store eiendom så er prosent BYA på fattige 25 %. Altså bebygd areal kan ikke overstige 25 prosent. Kanskje holder det for deg, kanskje ikke. Tomtene inne i Lakselv ligger på over 40 % til sammenligning.

Dette vil bli noe av konsekvensen av å vedta arealplanen slik den foreligger. At planen også bidrar til å øke forskjellene i samfunnet der kun de aller rikeste vil ha råd til å bygge bolig i Billefjord er trist. Porsanger FrP har andre løsninger for å gjøre det enklere og billigere å bygge.