Norges Miljøvernforbund (NMF) kommenterte allerede i 2006 at det på generelt grunnlag er viktig med en ilandføring av oljen i nordområdene, her Finnmark, for å skape en god infrastruktur for oljevern, base for utstyr og service for beredskapsskip og solide løsninger.

NMF mener regjeringen må gripe inn og be ledelsen i Equinor om å ta en runde til på lasteløsningen for Johan Castberg.

Det er dessverre ikke overraskende at Equinor går vekk fra ilandføring og satser på lasteløsning offshore. Equinor har en presset økonomi gjennom flere tiår, bla på utenlandssatsingene, og må derfor knipe igjen i hjemmemarkedet og på kostnadssiden. NMF mener en såkalt merkostnad på 3,6 mrd. kroner selvfølgelig er en kostnad selskapet skal bære ved å lage en terminal-løsning.

NMF vil minne om at det største offshore utslippet i moderne tid kom ved et slangebrudd på offshorelasting, for nøyaktig 12 år siden (13. desember 2007) da lasteslangen på Statfjord A røk og 5000 m³ råolje gikk ut i sjøen. NMF anmeldte den gang Equinor som seinere ble bøtelagt med en bot på 25 millioner kroner.

Finnmark og offshoreaktivitet skaper grunnet enorme avstander og få innbyggere, en utfordring med logistikk på beredskapsløsninger. En terminalløsning ville gitt mye mer enn kun en sikrere omlasting av oljen ved kai. Det ville også gitt en mulighet for å skape et miljø og tilbud til leverandører, kompetansemiljøer på beredskapsløsninger, og service for tilsvarende. NMF mener også at lasting av oljen ved kai er en sikrere og mer forutsigbar løsning enn offshorelasting. NMF forventer likevel at Equinor har gjort analyser på dette som forsvarer deres valg av løsning.

NMF har under hele 2000-tallet jobbet mye med oljelogistikk i Finnmark via søknader om oljeomlasting bla i fjordene i Finnmark og ved Nordkapp. Vi erfarer at løsninger av midlertidig karakter utløser en lavere beredskap og forpliktelse fra operatørene enn det vi anser form å være forsvarlig. NMF mener at i den grad det blir utvunnet olje på norsk sokkel så må de beste løsningene totalt sett velges for transport av oljen. En lasting av oljen fra lastebøye offshore vil ikke gi den samme muligheten til å følge opp sikkerhet og beredskap rundt installasjonen.

NMF vil minne om at det under 2000-tallet har vært mange hendelser på norsk sokkel der en både på menneskeliv og natur og miljø kunne lidd store tap og at flaks har vært medvirkende til at det motsatte ble utfallet. NMF registrerer og at det skal uhyre mye avvik til før Petroleumstilsynet griper inn og faktisk stanser drift ved en installasjon. NMF mener derfor det fra sistnevntes side er skapt en mulighet for å slippe unna med minimumsløsningen som Equinor nå velger.