Så fikk man servert den igjen, antakelsen om at Finnmark er et fylke med ubehøvla latmakker og trygdesnyltere.

Etter å ha iherdig diskutert og forsvart grunnene til at Finnmark skal bestå som fylke, så kom det fra slips-mafiaen;

«Finnmarkinger topper listen av trygdede, de er en gjeng med snyltere. Bygg gjerde rundt Finnmark, så skal du se hvor lenge de klarer seg uten overføringene fra Staten.»

Som vanlig basert på et inntrykk av at Finnmark er et fylke med tosker, uutdannede, late, og uten mulighet til å klare seg selv.

Fakta er; Finnmark er IKKE øverst på lista over trygdede. De er faktisk midt på lista.

OLJE OG GASS

På Veidenes er det estimert å hente inn mellom 450 og 660 millioner fat olje, og ingenting av dette registreres som verdiskapning i Finnmark. Med ca. 100 dollar fatet ville dette gitt en omsetning for Finnmark i form av selskapsskatt på 10,8 milliarder kroner (450 millioner fat)

Dette er pengene Finnmark taper på at Castberg ikke registreres som eget firma i Finnmark.

I tillegg har Snøhvit så langt i 2018 produsert 50 mrd. Sm3 gass, og 64 millioner (Sm3) andre oljeråståffer.

FISKERI

Oppdrett og fiske, bare i august 2018 var det tatt opp 62000 tonn fisk innen oppdrett i Finnmark. Iht SSB. Dette er fisk som Finnmarkingene ikke får noen goder av, for verdiskapningen foregår hos de 5 oppdrettsselskapenes hovedkontorer som er andre steder i Norge; Oslo, Bergen, Møre, eller Trondheim. Grieg Seafood omsatte i 2016 alene for 1,2 milliarder i Finnmark, og dette ville gitt over 50 millioner i ren selskapsskatt. Cermaq hadde samme år en omsetning på 2,2 milliarder, noe som ville gitt Finnmark inntekt på 52,8 millioner kroner i selskapsskatt.

Ergo har Finnmark tapt 102 millioner kroner i selskapsskatt fordi man ikke har pondus nok til å forlange at selskapene SKAL registreres i kommunene de drifter i.

*Sm3= Standard kubikkmeter

INDUSTRI/BYGG & ANLEGG

Innen bygg og anlegg finner jeg kun statistikk fra 2015, og da var omsetningen i Finnmark alene på 789 millioner kroner. Mange av disse anleggsbedriftene er lokalisert og registrert i andre deler av landet, men likevel er Finnmarkinger best på å ha lokale oppdragsgivere som bl.a. Anlegg Nord, som ble gasellebedrift i Finnmark i 2017, og hadde en omsetning på 214 millioner kroner. En estimerer at Finnmarkselskaper står for 30 % av omsetningen som skjer i fylket, det vil si at fylket taper 189 millioner i selskapsskatt.

Hadde oppdrett og olje/gass vært som anleggsbransjen ville Finnmark vært et fylke som var god for milliarder, og kunne avkrevd Oslo å legge seg paddeflat og sitte med lua i hånda for å få litt «overføringer». Finnmark ville hatt reelle inntekter på selskapsskatt på ca. 1,1 milliard årlig, som i snitt ville gitt hver kommune i Finnmark 57 millioner i rene inntekter bare grunnet selskapsskatten.

Det ville være enorme inntekter til fylket og kommunene i form av skatter og avgifter som i dag går andre steder i landet, og ikke minst selskapsskatten.

Hadde man i tillegg avkrevd at selskapene skulle ha minimum 60 % lokale ansatte, slik at kommuner og fylket selv da kunne lagt til rette for boforhold, samferdsel og ikke minst; Utdanning innen disse yrkene, så ville det vært et enda bedre løft for beboerne i Fylket.

Isteden hører vi det gjentakende mantra om at Finnmarkingen er en trygdesnylter, og at m man satte opp et gjerde rundt Finnmark ville Finnmarkingen klor seg gjennom for å få goder fra staten Norge. Misoppfattelse og stigmatisering av Finnmarkingen. En gjenganger i debatten.

«Men de er så late og vil heller gå på NAV»

Dette var det andre mantraet, eller skal man si gnålet, som kom i debatten.

I Finnmark var det i 2017, iflg. NAV, 1246 heltidsarbeidsledige, og 249 på tiltak. Dette utgjør 3,1 % og 0,6 % av fylkets arbeidsstyrke. De som rangeres høyest på NAV sin statistikk er Aust-Agder, Buskerud og Rogaland med hhv. 1 % og 0,9 % av arbeidsstyrken på tiltak mot Finnmarks 0,6 %. Samt Oslo Rogaland og Hordaland topper statistikken med antall heltidsarbeidsledige mot Finnmarks 1246.

Så hvorvidt de er late? Lite trolig at arbeidsgiverne støter på late arbeidssøkere som heller ønsker å gå på NAV. Dersom man ikke har godt inntekt i bunnen før man ev. blir arbeidsledig, er det ikke mye å leve for. De fleste jeg kjenner som er ledig har mye mindre i måneden enn en gjennomsnittsinntekt, på 44000kr (Landsgjennomsnittet)

Når statistikker viser at ungdom ofte har både to og flere jobber, jobber gjennom studiene, samt at yrkesfag er et yrke i vekst og at flere og flere er ansatt, inklusive unge mennesker. Så faller hele «de vil heller gå på NAV» i fisk. At man møter på en eller to latsekker, betyr ikke at alle er det. Man har bare valgt to råtne egg. Jeg synes ungdom i Finnmark er sabla god på å jobbe, og de tar til og med nullkontrakter.

Problemet ligger i at mange av selskapene som er registrert andre steder i lander drar med seg ansatte derfra, eller henter inn på EØS-kontrakter på korttids for å slippe å permittere, og for å omgå arbeidslivslovgivningen i Norge. Bruken av utenlandske arbeidsgivere og leie inn personell via dem er noe som skjer mer og mer av. Hadde Finnmarkingene avkrevd minimum 60 % lokal arbeidskraft til selskaper som skal drifte, så hadde vi unngått sosial dumping, unngått at lokale gikk ledige mens andre jobbet. Og de 1246 ledige kunne vært nærmere null.

På tide Finnmark krever sin rett!

Retten til selskapsskatten og mva. på det som produseres i Finnmark. Dette ved å kreve at selskapene som driver der blir registrert i kommunen de drifter i.

Retten til skatten fra ansatte som jobber i Finnmark ved å pålegge selskaper minst 60 % lokale ansatte.

Retten til Olje og Gass som ilandføres og produseres på Norsk Sokkel utenfor Finnmark. Dette ved at selskapene som driver må registreres som eget selskap i kommunen de er lokalisert i.

Dette er et symbolsk gjerde for å få lokal forvaltning av ressursene, og for at verdiskapningen skal BLI i Finnmark.

På tide å slå ring rundt Finnmark og fylkets ressurser! STÅ OPP FOR FYLKET!

Og ikke minst; Sett opp «gjerde» rundt Finnmark, så skal vi se hvilken side det klores på.