«Jeg synes sittende ordfører, til tross for at det er valgkamp, skal være etterrettelig og ta det ansvar som tilligger en ordfører»

VALG: Arvid Mathisen mener det er potensial til forbedring i politikken i Måsøy.

VALG: Arvid Mathisen mener det er potensial til forbedring i politikken i Måsøy. Foto:

Av
DEL

Meninger

Tirsdag 13. august var iFinnmark i Havøysund og hadde valgdebatt der partienes ordførerkandidater deltok. Jeg har vært lenge med i politikken og bla sittet i kommunestyret de to siste periodene. Det oppleves forstemmende og kanskje skremmende når nåværende ordfører og ordførerkandidat for Senterpartiet til kommende valg, Reidun Mortensen, kan fraskrive seg ansvar for de to foregående perioder?

Kommunens planarbeid

Under debatten kom det fram at kommunens planer er utdaterte og ikke fornyet de siste 8 år. De siste årene har derfor alle søknader om bygging, etablering mv. vært basert på dispensasjoner. Det er ikke slik det skal være. Kommunens planverk er det viktigste verktøy kommunens politikere har å arbeide etter de årene de er valgt for. Går man 8 år tilbake i tid, da AP hadde styringen, hadde kommunen vitterlig både arealplan, oppdaterte reguleringsplaner, boligpolitisk plan osv., osv. SP har som nevnt hatt styringen sammen med Høyre de siste 8 årene og de har ikke tatt tak i en eneste plan. Og da fraskrive seg ansvaret for dette er oppsiktsvekkende og et lureri ovenfor velgerne.

Hallvikaprosjektet

Hallvika fiskerihavn kom inn på Nasjonal Transportplan for perioden 2024–2029 med 90 mill. kr til mudring og bygging av molo. Samferdselsdepartementet utlyste mulighetene for kommunene å søke om forskuttering av utbyggingen. Daværende leder av Havøysund Havnestyre Måsøy KF tok derfor initiativ gjennom Måsøy i Vekst KF for å fremme en søknad til departementet. Undertegnede ble engasjert for å bidra til utforming av søknaden. Da søknaden ble levert ønsket både daglig leder i Måsøy i Vekst, leder av havnestyret og undertegnede at ordfører frontet saken ovenfor departementet. Derfor ble ordfører «invitert» til å være med til Oslo i møter med stortingsrepresentanter og i departement. Det ville være helt naturlig at det var ordfører som frontet et slikt prosjekt som har en kostnadsramme totalt på mellom 150–190 mill. kr. Ordfører hadde imidlertid ikke anledning til å være med da hun skulle ut å reise i andre møter?

Likeså erfarte jeg at ordfører heller ikke kunne være med til møte med fylkeskommunen da kommunen søkte om 1 mill. kr for detaljplanlegging av Hallvikaprosjektet. Det ble daværende rådmann og teknisk sjef som måtte fronte den saken. Å sitte i panelet og unnskylde seg med at «invitasjonen» kom sent, er å fraskrive seg ansvar. Det ville være naturlig at ordfører frontet en slik sak og en spør seg derfor om Hallvikaprosjektet egentlig er interessant for ordfører?

Måsøy Næring og havn KF

Da omstillingsperioden var over og Måsøy i Vekst KF skulle avvikles, nedsatte rådmannen en arbeidsgruppe som fikk som oppgave å fremme forslag til ny organisering av næringsutviklingsarbeidet. Ordfører var et naturlig medlem av denne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen konkluderte til slutt enstemmig med å tilrå å slå sammen Måsøy i Vekst KF og Havøysund Havnevesen Måsøy KF i et nytt som fikk navnet Måsøy Næring og Havn KF. Med bakgrunn i dette ble det avholdt et ekstraordinært kommunestyremøte 1. nov. 2018 fordi saken hastet. Kommunestyret vedtok enstemmig arbeidsgruppas forslag. Samtidig ble formannskapet oppnevnt som et interimsstyre inntil nytt styre ble valgt. Dermed kunne også ordfører ha muligheter til når som helst å innkalle styret/formannskapet til behandling av de søknader om støtte som kom inn. Det er snart et år siden vedtaket ble gjort og selskapet er ikke oppe slik intensjonene var og det må ordfører ta ansvar for og ikke skyve det over til de to andre partiene. Det var SP med ordførers dobbeltstemme som forandret vedtektene og gjorde at man ikke fikk satt sammen et styre slik arbeidsgruppen hadde foreslått. Kjernen i det hele er at vedtektene som ble vedtatt sier at daglig leder skal tilsettes av kommunestyret. Til vanlig er det bare rådmannen som tilsettes av kommunestyret og en slik vedtektsendring fratar styret ansvar og fritar daglig leders rapporteringsplikt til styret. Mao er styret i realiteten tilsidesatt.

Jeg synes sittende ordfører, til tross for at det er valgkamp, skal være etterrettelig og ta det ansvar som tilligger en ordfører og ikke forsøke å skyve ansvar for handlinger eller manglende handlinger over til andre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags