Diskusjonen om luftambulansen fortsetter og Bent Høie skal opprette en «Ekspertgruppe». Avisa Nordlys påpeker at det ikke er funnet plass til legeforeningen, sykepleiere eller piloter i utvalget. Jeg er en av legene i feltarbeid i Finnmark som har svekket tillit til de ekspertgruppene som Høie skal utnevne i samarbeid med Direktør for Luftambulansen Øyvind Juell. Denne svekkede tilliten begrunner jeg med at tidligere ekspertgruppe i 2016 sto hardt på at det skulle fjernes et fly fra Finnmark. Fra 2018 til dags dato har det vært store problemer med overgangen til ny operatør der ekspertrådene Høie har mottatt ikke har forutsatt problemene med manglende virksomhetsovertagelse.

De siste fire ukene har jeg vært fastlegevikar i Kjøllefjord og har tro på at situasjonen kan bedres , men det forutsetter at alle enheter kommer i stabil operativ tjeneste. Det er absolutt nødvendig med en politisk oppnevnt gruppe for å hindre slike problemer i fremtiden. Men det må være en gruppe som innser at luftambulansetjenesten har vært truet av sviktende beredskap og alvorlige hendelser helt fra 2016 til dags dato. Denne erkjennelsen har ikke vært tilstede hos Øyvind Juell eller Bent Høie i den offentlige debatt. I dette siste innlegget fra Bent Høie erkjennes at «sommerens operatørbytte i ambulanseflytjenesten har påvirket beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge.»..

Før dette utsagnet har han og Øyvind Juell stadig gjentatt: « Alle pasienter som har hatt behov for luftambulanse har fått det « . Utsagnet har blitt gjentatt og gjentatt som svar på en sammenhengende strøm av varsler og bekymringsmeldinger fra mai 2018 til juli 2019. Bekymringsmeldingene har kommet fra ordførere i Finnmarkskommunene, sentrale stortingsrepresentanter, fastleger, kommuneoverleger og sykehusene i Finnmark, Troms og Nordland m.fl. Krisetiltak har vært med å hindre de alvorligste tilfellene, men det er den stabile og velorganiserte beredskapen som redder liv og forebygger helseskade. Erfaring viser at når operative enheter faller ut så øker responstiden og pasienter med alvorlige , tidskritiske tilstander må vente i mange timer på transport. Grunnen til at avvik på responstid ikke er innsendt er bl.a. at rekvirentene har fått beskjed om å begrense luftambulanseoppdrag og dermed tatt ansvar for overvåkning og behandling i distriktet. Forsinkelsene har ikke blitt meldt inn enkeltvis. Det finnes ikke registrering på evt. helseskader som skyldes forsinket ankomst til sykehus så ingen vet svaret på dette spørsmålet. Inkludert i de tilfellene som har fått økt ventetid finnes også mistanke om hjerneslag. Det vil her kunne dreie seg om flere timer på de verste dagene. Til opplysning er beredskapen for denne pasientgruppen i sentrale strøk av landet økt slik at hvert minutt teller og flertallet får nå diagnostikk og fullført behandling innen 1 time.

Jeg oppfordrer de som får plass i ekspertgruppen å ta responstiden mer alvorlig enn det Høie og Juell har gjort til nå. Jeg vil oppfordre statsråd Høie til å finne plass i ekspertgruppen til en primærlege fra Finnmark i samråd med legeforeningen. Mange dyktige flysykepleiere har også rik erfaring med landsdelen og kan gi viktige bidrag i en slik gruppe i likhet med AMK Tromsø. Det må ikke bli slik at varslere skal utelukkes som fageksperter.

Avslutningsvis vil jeg understreke at ressursrammene til Ambulanseflytjenestene i Nord-Norge har blitt meget gode. Nytt er døgnberedskap med anestesilege på Kirkenes-flyet som nå er på plass.

Kjøllefjord 15/9-19

Jan Eggesvik

Spesialist i almenmedisin