Flere kommune- og fylkespolitikere i Finnmark har i økende grad kjørt på for økt vindkraftutbygging. Rødt mener derimot at erfaringene med vindkraftutbygging tilsier at det ikke bør bygges ut mer per i dag, og at en ny verdenssituasjon for øyeblikket ikke endrer dette.

I formannskapsmøtet i Vadsø 19. mai ble det stemt over å jobbe for vindmølleutbygging i kommunen. I vedtaket står det «Vadsø kommune ønsker å uttrykke en inviterende og positiv holdning til lokalisering av ny vindkraftproduksjon i Vadsø kommune generelt». Formannskapet ønsker også at de gamle planene om vindturbiner på Skallhalsen blir gjenopptatt.

I dag er det fire vindkraftverk i drift i Finnmark. Alle er relativt små, hvert av dem har en igangsatt effekt mindre enn 60 MW, som tilsvarer rundt 20 turbiner. Likevel har disse kraftverkene på hvert sitt sted ført til store naturødeleggelser og tre av dem har gitt problemer for reindriftsnæringa. Dette er bare en start. To kraftverk er under utvidelse og et nytt under bygging. Hele sju kraftverk er under behandling.

Kraftlinja på 420 kV, som nå er under bygging fra Alta-Skaidi og planlagt videreført til Hammerfest og Varangerbotn, er nært knyttet til den planlagte vindkraftutbyggingen. Denne vil også gi store naturinngrep, og området for reindrift vil bli ytterligere innsnevret. Det trengs oppgradering av visse deler av linjenettet i Finnmark, blant annet til Nordkyn, mens en enorm 420 kV-linje i hele fylket trengs verken i dag eller på mange år, selv med stor økning av produksjon.

Det blir stadig lagt fram nye planer om svært kraftkrevende industri i Finnmark. Skal Melkøya elektrifiseres, så gassutslipp skal føres på andre lands klimaregnskap, vil dette føre til ei dobling av strømforbruket i Finnmark. I tillegg kommer hydrogenanlegg som nå er planlagt minst fire steder i fylket, samt kraftforbruket ved gruver som skal bruke elektriske maskiner. Er konsekvensene av dette nok hensyntatt?

Vindkraft er en svært uregelmessig kraftkilde, som i beste fall vil levere 40–50 prosent av tiden. Den vil da kreve en tilsvarende balansekraft, altså vil det bli nødvendig med ytterligere vannkraftutbygging. Til sammen vil dette omgjøre Finnmark til et industriområde, og gjøre det vanskelig å leve av reindrift.

Kommunepolitikere i Finnmark nevner også behov for egne tiltak for visse områder som lokkemiddel og for at folk skal komme og bli, noe som er bra. Rimelig og forutsigbar strøm burde være på lista av hva man kan tilby. I tillegg bør flere strukturelle og utjevnende tiltak til, og et større fokus på den unike naturen som faktisk er her i fylket.

Rødt ønsker reindriften, jordbruk, fiskeri og videreforedling av disse næringene. Rødt ønsker turisme, nordlig forskning og god bærekraftig utnyttelse av ressurser som vil bidra til å ivareta det unike og grønne som vil være en styrke for fylket. Fylket har et overskudd på strøm, flere vannkraftanlegg bør oppgraderes for enda mer effekt, framtiden må fokusere mer på energieffektivisering, og naboland varsler at de vil øke mer av egen produksjon og være mindre avhengig av å importere strøm.