Vi har nå over lang tid hatt behov for ekstraordinære tiltak for å sikre en forsvarlig luftambulansetjeneste i Øst-Finnmark. Befolkningen og fagfolk har vært nødt til å stå på barrikadene for at sentrale myndigheter skulle innse realitetene. Fortsatt er forsvarets innsats nødvendig for å ivareta luftambulansetjenesten i Øst-Finnmark.

I tillegg til dette har man gjennom mediene lest om anestesileger og tillitsvalgte ved Kirkenes sykehus som hevder at det foreligger utfordringer knyttet til en underbemannet intensivavdeling på vårt lokalsykehus. De uttrykker også bekymring for at en bemanning i henhold en intensivavdeling nivå 1, vedtatt i 2008, ikke gir tilstrekkelig kapasitet til å håndtere pasientgrunnlaget til Kirkenes sykehus, dette sett i sammenheng med lang reisevei til nærmeste universitetssykehus. I realiteten har man helt siden 2008 vært nødt til å kompensere for dette med ekstrabemanning utover nevnte nivå 1, hevdes det.

Vi står nå foran en truende verdensomspennende pandemi forårsaket av et Coronavirus. For de fleste av oss er dette viruset ikke farlig. Det gir lette forkjølelsessymptomer, og det er det. Det viktigste vi gjør nå sammen, er å begrense smitteutbredelsen. Dette er viktig for å beskytte de som trenger beskyttelse.

For noen utsatte grupper, eldre og kronisk syke, gir sykdommen definert som Covid-19 så langt man forstår en økt risiko for lungebetennelse. Man må derfor være forberedt på økt behov for respiratorstøtte og en intensivavdelings spesialiserte kompetanse.

Jeg er ikke i tvil om at ledelsen ved Kirkenes sykehus og alt helsepersonell står klare for å gjøre en god jobb i møte med denne situasjonen. Jeg har full tillit til at befolkningen i Øst-Finnmark vil bli møtt av profesjonelle og dyktige helsearbeidere, og ønsker med dette ikke å skape unødig utrygghet. Vi har et godt helsevesen i Øst-Finnmark, både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

På et organisatorisk plan er det likevel meget viktig at Finnmarkssykehuset er forberedt, slik at intensivkapasiteten ved Kirkenes sykehus er rustet til å møte en potensiell epidemiske utfordring. Videre forventes det også at Kirkenes sykehus innehar nødvendig kapasitet på intensivavdelingen i en normalsituasjon. Jeg mener derfor at det er betimelig at Finnmarkssykehuset svarer på følgende spørsmål:

1. Hvordan er bemanningssituasjonen ved intensivavdelingen i dag sett i relasjon til nivåinndeling for intensivenheter?

2. Mener Finnmarkssykehuset at det er forsvarlig at Kirkenes sykehuset har en intensivenhet etter nivå 1 standard, i en normalsituasjon, og i møte med en forventet coronaepidemi?

3. Det er tidligere signalisert at luftsmitteisolatet ved Kirkenes sykehus skulle ferdigstilles innen utgangen av 2019. Er dette tilfelle, og hvis ikke, har man en plan for å ferdigstille dette før en eventuell epidemi med Covid-19?