Styreleder i Finnmarkssykehuset var intervjuet på Nordnytt mandag kveld. Her presterer hun i løpet av få minutter å servere flere usannheter og misforståelser med brask og bram og uten forbehold.

«Stortingets anmodningsvedtak er fulgt opp», sier hun. Det er enten en misforståelse eller en løgn. Det var vedtatt av styret i Finnmarkssykehuset at intensivavdelingen i Kirkenes skulle styrkes med de 15,2 stillingene som trengs for å komme opp på et minimumsnivå for å kunne ta seg av det behovet for intensivplasser man har i Øst-Finnmark. Dette var også i tråd med anbefalinger i rapporten fra arbeidet «Intensivkapasitet i Nord-Norge, delutredning Kirkenes». Men det fulgte ikke penger med vedtaket. Hva slags tullevedtak er det? Vi vedtar at dere får drive en intensiv avdeling, men dere får ikke noen penger til å drive den. Hvordan kan hun da si at «Stortingets anmodningsvedtak er fulgt opp»? Nå forsto jeg også hvem som har villedet helseministeren, som gang på gang har kommet med det samme utsagnet.

«Det er ikke snakk om å legge ned intensiven, men å gå tilbake til nivået man hadde før pandemien». Intensivavdelingen i Kirkenes har alltid vært grovt underbemannet. Dette har man kompensert for med overtid og innleie av vikarer i den grad det har vært nødvendig for å komme opp på en minimumsbemanning for å ivareta en trygg beredskap. Dette har ikke noe med pandemien å gjøre, men hvis det ikke blir budsjettmidler til de stillingene som er godkjent og man samtidig har forbud mot å leie inn vikarer, så har vi ikke personale til å ta seg av verken respiratorpasientene eller de mange fler ustabile observasjonspasientene. Da vil alle de stillingene vi har gå med til å ta seg av basisfunksjonene dagkirurgisk avdeling, postoperativ overvåkning, akuttmottaket og legevakta som alle dekkes av intensiv-poolen. Denne organiseringen har man valgt i Kirkenes nettopp for å få flerbruk av sykepleierne og dermed øke effektiviteten.

Styrelederen har fått med seg at det er snakk om 1 ½ respiratorplass (en pasient på respirator og kapasitet til å ta imot og stabilisere en til). Men her stopper forståelsen. Det er lett for en legmann som ikke er blitt godt nok informert, å tro at da kan bare den ene pasienten flys i vei og så er problemet løst. For det første er det ikke alltid det går å fly i vei og da må man ha kapasitet og kompetanse til å ta seg av pasienten uansett hva styreleder eller andre måtte vedta. For det andre er det så mye mer enn den ene respiratorplassen det er snakk om. Vi får hele tiden inn ustabile pasienter som krever at vi har intensivkompetanse på plass 24/7 både på sykepleier- og legesiden. Det dreier seg om alt fra hjerneslag og hjerteinfarkt til traumer og store blødninger, KOLS-forverring og forgiftninger. Dette er bare noen få av mange tilstander der hurtig og kompetent innsats er nødvendig for at pasienten skal overleve. Dette er behandlinger som man ikke har kompetanse til å gi på en vanlig sengeavdeling.

Lena Nymo mener at, jo, man skal ha akuttsykehus i Øst-Finnmark, men man har ikke råd til de godkjente stillingene til intensiv. Med dette demonstrerer hun tydelig at hun ikke forstår sammenhengen. Om de 15,2 stillingene tas bort, har vi ikke en intensiv avdeling. Uten intensiv avdeling kan vi ikke være et akuttsykehus. Det er den enkle sannheten. Resultatet ville være at hele landsdelen Øst-Finnmark ville være uten en fungerende akuttmedisinsk beredskap.

Det er trist å se at styreleder for Finnmarkssykehuset demonstrerer en så mangelfull innsikt.