Gå til sidens hovedinnhold

«Innbyggere skal ikke føle seg utrygge på beredskapen som tjenesten leverer»

Artikkelen er over 1 år gammel

Svar på åpent brev fra Kjersti Sollien Iversen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ambulansetjenesten er ryggraden i den prehospitale tjenesten, og trygghetsbasen i tilbudet til befolkningen i den enkelte kommune, i samarbeid med legevaktene og deres personell. Ambulansedriften er spesialisthelsetjenestens ansvar.

Vi er også grunnleggende positiv til diskusjon og debatt omkring ambulansetjenesten. Debatt skaper framdrift og utvikling. Feilinformasjon kan derimot være med på å skape ubegrunnet frykt i befolkningen. Innlegget til Sollien Iversen inneholder flere feil, som må korrigeres. Innbyggere skal ikke føle seg utrygge på beredskapen som tjenesten leverer.

Les også

Åpent brev til klinikksjef for Prehospitale tjenester Jørgen Nilsen, angående Ambulansetjenesten i Hammerfest kommune

Først noen begrepsavklaringer:
- aktiv vakt = tilstedevakt (våken) på vaktrom
- passiv vakt = hvilende vakt (på vaktrom eller hjemmevakt)
- vakt på vaktrom = hele døgnet på vaktrom, kombinert som aktiv vakt og passiv vakt
- kombinasjonsvakt = deler av døgnet som aktiv vakt, resten passiv vakt hjemme

Strukturelle endringer som gjøres i ambulansetjenesten skal drøftes med kommunene endringen gjøres. Ambulanseplanen og piloten med framskutt enhet på Skaidi er eksempler på dette, der kommunene ble involvert i prosessen. Endringer i kjøremønster er ikke strukturelle endringer, men disposisjonsendringer som AMK-sentraler i Norge gjør flere ganger daglig. AMK-sentralen i Kirkenes styrer ambulanseressursene i Finnmark, og sørger for at god beredskap opprettholdes i alle kommunene i Finnmark. Dette innebærer også å flytte ambulanser over kommunegrenser uten forutgående ROS-analyse. Vi endrer også turnuser uten ROS-analyse med kommunene.

Møtekjøringen, som ble iverksatt i 2014 er heller ingen strukturell endring, men en endring av kjøremønsteret til ambulansetjenesten i Hammerfest, og de tjenester som sokner til klinikk Hammerfest for opprettholdelse av beredskapen. En slik løsning ble startet mange år tidligere i Øst-Finnmark, slik at distriktsambulanser kunne komme raskere tilbake til hjemkommunen og i beredskap.

Ambulansetjenesten i Hammerfest har tidligere hatt 18,5 årsverk. I 2011/2012 ble det gjort en omstilling og nedbemanning til 16,5 årsverk, som også er dagens tall. I tillegg kommer fire lærlinger. Ambulansetjenesten i Kirkenes har tolv årsverk med én bil med vakt på vaktrom og én med kombinasjonsvakt.

Oppdragsmengden i Hammerfest har vært stabil, og har ikke økt etter at møtekjøring ble satt i system i 2016. Det ble da satt inn en ekstra bil på dagtid for å spre aktiviteten over flere enheter.

Les også

Er livet til finnmarkinger mindre verdt enn andres?

Fra 2012 til 2019 hadde Hammerfest økt aktiviteten med ca 200 oppdrag. Enheten på Skaidi har hatt 350 av oppdragene i fjor som betyr at oppdragsmengden i Hammerfest by er redusert. Antall møtekjøringer har økt fram mot 2018 til i overkant av 1.300 oppdrag. Et viktig poeng er at det kun er snakk om litt over 650 pasienter da hver ambulanse får hvert sitt oppdrag. Dette betyr at det reelle tallet på møtekjøringer er rundt 650 pr år. 150 av disse skjer i øst og 500 i vest.

Piloten med framskutt enhet på Skaidi har, siden oppstarten for vel et år siden, gitt en heving av beredskapen for Kvalsund kommune spesielt (Hammerfest kommune fra 1. januar 2020) og Vest-Finnmark generelt. Piloten er igangsatt etter et styrevedtak i Finnmarkssykehuset, med bakgrunn i ambulanseplanen. Her var et av SINTEFs forslag å etablere en egen enhet på Skaidi for å ta møtekjøring og bedre beredskapen i daværende Kvalsund kommune. Utrykningstiden har ikke blitt redusert i noen kommuner, men fraværet av en ambulanse i de omkringliggende kommunene har blitt mer enn halvert etter etablering av enheten på Skaidi.

Det er riktig at det nå er kun to personer som bemanner denne enheten, noe som har sammenheng med turnusendringen som ble gjort i Hammerfest i mai 2019. Dessverre har sykefraværet i Hammerfest vært så høyt at vi ikke har hatt muligheter til full bemanning av enheten på Skaidi. Vår tanke med å gjennomføre dette som en pilot, er å starte i småskala uten nevneverdige merkostnader.

Det ble gjort en halvtidsevaluering med alle kommuner som sokner til klinikk Hammerfest, med svært positive tilbakemeldinger fra alle kommuner. Evalueringen i mai, som dessverre ble stoppet av koronasituasjonen, er utsatt til september. Klinikk prehospitale tjenester mener en evaluering med kommunene er viktig for å vurdere om enheten på Skaidi skal avsluttes eller videreføres/utvides. Samtlige kommuner som sokner til klinikk Hammerfest var invitert til denne evalueringen, og har fått melding om at denne er utsatt.

Ambulansetjenesten i Hammerfest har siden foretakets overtakelse i 2007 og frem til 13. mai 2019 hatt én bil på aktiv vakt hele døgnet, og én bil med en kombinasjon av vakt på vaktrom og hjemmevakt. Denne løsningen har ikke vært vurdert som uforsvarlig av hverken kommune, legevakt eller medisinskfaglig personell internt. Klinikken har heller ikke mottatt avvik fra kommunen, legevaktleger, pasienter eller andre som skulle tilsi at vi bryter forsvarlighetskravet. Heller ikke ambulansepersonell har skrevet avvik som indikerer uforsvarlig drift.

Ved å endre turnusordningen og opprettholde enheten på Skaidi, vil de to gjenværende ambulansene i Hammerfest by som nevnt få færre oppdrag, fordi enheten på Skaidi vil utføre flere oppdrag enn i 2019. Ambulansetjenesten i Hammerfest vil fortsatt ha 16,5 stillinger som betjener tre ambulanseenheter, noe som også var statusen fra 2016 til mai 2019. Vi nedbemanner ikke.

Klinikk prehospitale tjenester har et totalbudsjett, og budsjettene på enhetene er beregnet ut i fra den aktivitet tjenesten har og antall stillingshjemler på enheten. I tillegg er ubekvemstillegg, utrykninger, driftskostnader o.l. lagt i budsjettene. Overforbruket i tjenestene i Finnmark er stort sett overtidskostnader, ofte med bakgrunn i sykefravær. Det er ikke enheten på Skaidi eller møtekjøringer som gir økte kostnader i Hammerfest; det er sykefraværet. Sykefraværet kan ikke andre enheter dekke.

Ved å endre turnus - uten nedbemanning - opprettholde to ambulansebiler i Hammerfest by og én på Skaidi, vil de to i Hammerfest by ha færre møtekjøringsoppdrag fordi enheten på Skaidi vil ta de fleste av disse. Dette vil samlet sett gi bedre beredskap for den nye Hammerfest kommune, med drift av tre ambulanseenheter på dagtid og to på helg/natt.

Ulikt kjøremønster og aktivitet i de ulike kommunene krever ulike løsninger og tiltak.

Ved å sette ting i system, følge opp avvik og være i dialog med kommunene, klarer klinikk prehospitale tjenester å ivareta den enkelte pasient samt opprettholde en god beredskap i vårt langstrakte fylke.

Kommentarer til denne saken