Det brutale drapet på George Floyd 25. mai har aktualisert farlig og systematisk maktmisbruk i den amerikanske ordensmakten. Hendelsen har satt på dagsorden rasisme og vekket til live reaksjoner og demonstrasjoner i byer over hele verden. Også i Norge har mennesker blitt drept på bakgrunn av sin hudfarge og det er viktig at vi ikke ser på dette som isolerte hendelser men som uttrykk for en livsfarlig ideologi som truer mennesker og samfunn.

Troms og Finnmark fylke er et flerkulturelt samfunn. Mange av innbyggerne i fylket kommer fra et annet land og bidrar til at blant annet fiskeindustri og helsevesen sine behov for sårt tiltrengt arbeidskraft dekkes. Det er den utenlandske tilflyttinga som gjør at folketallet ikke synker dramatisk i vårt fylke. I Troms og Finnmark er de fleste innbyggere for mangfold og inkludering, og mot rasisme.

Samtidig ser vi at den brede kampen mot rasismen i Norge har vært svekket de siste årene – og det er behov for en akutt opprustning av samfunnets reaksjonsevne. Når våre innbyggere med annen hudfarge rapporterer om at de opplever at holdningene i samfunnet de bor i er endret, og at de nå møter rasistiske slengbemerkninger og hatytringer oftere enn før så må vi som politikere ta det på alvor. Forskning og holdningsundersøkelser viser at rasisme og diskriminering ikke adresseres godt i vårt samfunn. Vi har forskning og tall som viser systematisk diskriminering i arbeidslivet, boligmarkedet og i utelivet.

Kampen mot rasisme i våre nabolag, barnehager, skoler, arbeidsplasser, helsevesen, arbeidsplasser, boligmarked og uteliv må trappes betydelig opp.

Troms og Finnmark har en mangfoldig befolkning. Vi har ulike livssyn, ulike morsmål, ulik kulturell og etnisk bakgrunn, ulik sosial og økonomisk bakgrunn, ulik seksuell orientering, ulikt funksjonsnivå – og ikke minst – vi er alle unike enkeltpersoner med krav på å bli respektert som selvstendige enkeltindivider.

Kampen mot rasisme er en politisk kamp som angår alle. Aktivister gir kampen en kraft, legitimitet og oppmerksomhet som er helt nødvendig for å lykkes. Samtidig så er det viktig at alle demokratiske nivåer i Norge nå tar grep og setter antirasisme på dagsorden. Anti-rasistisk kamp er en holdningskamp, men det er vel så mye en systemkamp. Og systemer som muliggjør strukturell rasisme er farlige og må reformeres gjennom demokratiske vedtak

Oppgaven vår som fylkesting er ikke å benekte utfordringer og si at alt bare er fred og harmoni, men å vise at det er mulig å snakke saklig om brennbare spørsmål. Stilt overfor konspirasjonsteorier, rasisme og andre former for gruppehat, skal vi oppføre oss sivilisert og vise omverden at vi kan snakke om problemer og arbeide strukturert og målrettet for et bedre samfunn. Vårt motsvar er ikke virkelighetsfornekting eller omdømmebygging, men å ta tak i utfordringene og vise at vi står sammen om å løse dem. Ingen skal kunne trakassere, skremme og piske opp gruppemotsetninger under dekke av ytringsfrihet. Vi må stå opp imot alle former for hatprat og rasisme.

Hvordan arbeider fylkesrådet med spørsmålet om rasisme i fylkeskommunen i dag og på hvilken måte ser fylkesrådet at en handlingsplan kan ha en viktig rolle i arbeidet mot rasisme i Troms og Finnmark fylkeskommune?

Innlegget er først sendt inn om interpellasjon i fylkestinget. Artikkelforfatteren har gitt følgende forslag til vedtak: Troms og Finnmark fylkesting ber fylkesråden å komme med et forslag til handlingsplan mot rasisme, slik at fylkesting kan vedta en handlingsplan mot rasisme.