Gå til sidens hovedinnhold

Ingen skal bekymre seg for å bli eldre!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordmenn er friskere og lever lengre enn før. De fleste eldre er aktive og deltakere i samfunnet, og mange bidrar med en stor frivillig innsats i sine nære fellesskap. Men vi ser også tegn til økende utenforskap og mer ensomhet, kanskje spesielt i distriktene. Alle

trenger sosiale fellesskap og en menighetsfylt hverdag. Vi må derfor skape møteplasser for eldre, styrke samspillet mellom generasjoner, og ta i bruk eldres samfunnsbidrag. Vi må være bevisst på å se eldre som en ressurs og ikke en belastning.

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Tilpasninger i form av velferdsteknologi som trygghetsalarm, trappeheis, medisindispensere etc., og hjelp i egen bolig for å møte alderdommens behov kan være en løsning for å kunne bo lengre hjemme.

For mange kan generasjonsboliger, alders- og demensvennlige boliger og områder skape mer trygghet, sosiale fellesskap og god livskvalitet. Demens er en av hovedutfordringene verden står overfor. Gode tiltak både for aktivitet og behandlingstilbud til demensrammede og ikke minst forskning på demens er viktig.

KrF vil derfor:

1. Få på plass en egen pårørendestøtte: Kontantstøtte for pårørende til eldre med omsorgsbehov utenfor institusjon på 7500 kr i måneden.

2. Tilby avlastning på resept til de som har en stor omsorgsbelastning hjemme.

3. Utrede innføring av ti «pårørendedager» per år etter modell fra «Omsorgspenger» for barn under tolv år.

4. Sikre tilgjengelige drop-in psykisk helsetilbud til eldre. I små distriktskommuner kan dette synes vanskelig, men her kan en være kreativ og enten samarbeide over kommunegrenser eller knytte til personale som jobber med andre grupper.

5. Styrke frivilligheten og tilbud som besøksvenner. Mye viktig arbeid utføres i dag av frivillige, men for å kunne utnytte denne ressursen bedre, må kommunene ha en frivilligkoordinator.

6. Styrke både kommunal, ideell og privat utbygging av trygghetsboliger med statlige tilskuddsordninger, sykehjemsplasser, demenslandsbyer og private bofellesskap. Trygghetsboliger dekker et behov for den som kjenner det er vanskelig å bo alene, samtidig som en ikke er syk og trenger en omsorgsbolig. Hver beboer har sin private leilighet som er knyttet opp mot et fellesareal hvor en trygghetsvert er til stede og skaper aktivitet og sosiale arenaer. I sykehjem skal ektepar få rett til å bo sammen.

7. Sikre eldre-, aktivitets- og seniorsentrene som et tilbud til alle eldre borgere og gi dem spillerom til å drive oppsøkende virksomhet og styrke samarbeidet med frivillighetssentralene.

8. Satse på lavterskeltilbud og lavterskelarenaer hvor man kan få hjelp raskt.

9. Legge til rette for gode avlastingstilbud for eldre som bor hjemme, der pårørende som følger opp tett får heldøgns avlastning for sine eldre som ikke ønsker å bo permanent på institusjon.

10. Nei til aktiv dødshjelp. Ja til aktiv livshjelp. Det betyr god helhetlig omsorg og lindrende behandling for alvorlig syke og døende. Trygget for alle eldre er viktig for oss alle, om du gir din stemme til KRF, er du med på å sikre god eldreomsorg.

Seniorforum KRF:

Marit Reiertsen Per Pedersen Ommund Heggheim Karstein M. Kristiansen

Truls Olufsen-Mehus Liv-Grete Karlstrøm

Førstekandidat fylkessekretær.

Kommentarer til denne saken