Distriktene opplever en kraftig sentralisering. Fiskemottak har blitt lagt ned, fødetilbud og akuttjenester blir svekket eller nedlagt og hurtigbåttilbudene reduseres skadelig mye.

Utviklingen skal komme fellesskapet til gode og ikke føre til arbeidsløshet, økende forskjeller og maktkonsentrasjon.

Norge er det landet som er mest sentraliserende. Når skal vi begynne å ta vare på distriktene, fjordene og naturreservatet?

Vi er heldige i Finnmark, vi har alt naturen kan by på. Men vi blir stadig begrenset til hva vi kan bruke av egen natur og fri ferdsel. Vi urbaniseres i høyt gir av myndighetene. Flyavganger kuttes ned samt priser som økes, hurtigruten skal nedprioriteres, lokalbåter omdirigeres til by mellom by båter også hær øker prisene, tog linjen vil aldri rekke lengre enn til Fauske, for Finnmark hører ikke til resterende del av Norge. Finnmark har enda en altfor stor makt som ikke kan aksepteres fra høyere verv.

Intensjonen med kommunesammenslåingen kan slå dårlig ut med å innsnevre rutetilbudet for distriktene. Så bort med fly, båtruter og legg aldri noen linje dit opp. Skal vi bare akseptere å godta?

Vi må stå sammen og ivareta distriktene. Ap (Kurt Methi sitt leserinnlegg) foreslår å kutte bybåten mellom Alta og Hammerfest og ta vare på lokalbåten. Er enig med Methi om å ta vare på distriktene!

Vi må ta vare på lokale virksomheter, fødselsverdi, hjemmene og hyttene som er på oppvekststedet til folk. Det vil gi færre arbeidsplasser og fører til fraflytting ved flere kutt i velferdstilbud, kollektivtilbud er også velferdstilbud.

Rødt vil ha levende distrikter hvor folk kan bo, med en sikker matproduksjon, større verdiskaping og nye arbeidsplasser innenfor de rammene naturen setter. Norge er rikt på naturressurser, og det er grunnlaget for at vi har spredd bosetning. Å kutte i hurtigbåtrutene på de veiløse stedene er å tvangsflytte folk og nedlegge arbeidsplasser i distriktene!

Kommunereformen og regionreformen innskrenker lokaldemokratiet og har skapt større avstand mellom de styrende og de styrte.

Kombinasjonen av tap av viktige kollektivtilbud i lokalsamfunn og uthuling av lokaldemokratiet i praksis betyr bortfall av kontroll over egen hverdag og tap av påvirkningsmuligheter for folk i distriktene. Det skal ikke være ulikhet mellom sentrum og periferi, kampen mot forskjells-Norge. By og land – hånd i hånd!

Det handler videre om kampen mot sentraliseringsframstøtet vi opplever, som river ned grunnlaget for bosetting i distriktene.

Mangelen på sunn fornuft i stat, byråkrati, bedrifter og samfunnsutvikling er ofte åpenbar for folk flest. Her handler det også om å styrke arbeiderklassens stilling, øke organisasjonsgraden og utvikle samfunnet i en miljømessing, forsvarlig retning. Samfunn bygd på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Derfor er framveksten av et forskjells-Norge vår største utfordring som samfunn.

VargsundXpressen er en bybåt og kjører parallelt med buss tilbudet Hammerfest-Alta, Alta-Hammerfest. Og det foreslås kutt i hurtigbåt tilbudene som GÅR TIL DE VEILØSE DISTRIKTENE.

VargsundXpressen skal få fortsette å gå som vanlig, by og by hånd i hånd.

Skal vi spare miljøet må vi se på de tilbudene som går parallelt opp imot hverandre, til nå er det gjort et miljøregnskap som ikke står i stil med noen av de alternative reisemåtene. Båtrutene som er infrastruktur i distriktene må det ikke kuttes i!

Hele 16 av 40 anløp er foreslått utradert.

Å ta vare på distriktene vil gi en voksende havbruksnæring flere lokale steder i Finnmark, flere lokale på de mindre stedene har gjort satsinger innen reiseliv og fiskeri. Fylkestingspolitikere i AP, SV og SP foreslår å sentralisere og urbanisere. Men det er vår rett til suverenitet.

IKKE legg ned båttilbudene til distriktene, IKKE legg ned distriktene!