PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

iFinnmark publiserte en artikkel om en mann som var sagt opp som daglig leder for et hotell. En tvist om oppsigelsen skulle opp i retten. Mannen ble i tittel og ingress anklaget for underslag, og for å ha forsøkt å skjule underslaget. I brødteksten kom det frem at anklagene gjaldt urettmessig bruk av hotellets båt og hytte. Mannen ble navngitt og avbildet.

Klager er en privatperson som klager med den omtalte mannens samtykke. Klager mener artikkelens presentasjon var «sterkt injurierende», og hun reagerer på at saken opprinnelig krevde abonnement, slik at mange lesere kun fikk med seg presentasjonen. Klager mener det ble fremstilt som et faktum at mannen hadde begått underslag når det i realiteten hverken forelå dom eller annen konklusjon. Klager reagerer også på at mannen ble identifisert med navn og bilde. iFinnmark er enig i at tittelen gikk for langt, fordi sitatet var en sammenfatning av en påstand i brødteksten, uten at selve sitatet var blitt uttalt. Avisen opplyser at tittelen ble endret to dager senere, kort tid etter at mannens kone hadde tatt kontakt. iFinnmark åpnet da også artikkelen for alle lesere. Avisen mener videre det var berettiget å identifisere mannen, på grunn av hans rolle i næringslivet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at det kommer frem av artikkelen at den omtalte rettssaken ikke var avgjort, og at mannens advokat bestrider anklagene mot ham. Utvalget kan ikke se at artikkelen utgjorde en forhåndsdom, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.5. Utvalget mener videre at mannen måtte akseptere å bli identifisert. Som øverste sjef og medeier av hotellet hadde han en rolle som gjorde identifisering naturlig i dekningen av arbeidsrettssaken. PFU viser til VVP 4.7, der det står at identifisering kan være berettiget «når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales».

Like fullt har PFU forståelse for at mannen opplever publiseringen som rammende. Han var avbildet i artikkelens presentasjon under en svært skarp vinkling, og utvalget vil på generelt grunnlag minne om at mediene bør være varsomme når enkeltpersoner omtales i saker med sterke anklager og personfokus, jf. VVP 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Utvalget understreker at det skal være et visst rom for spissing og forenkling i journalistikk, men mener at vinklingen i dette tilfellet gikk for langt. Slik PFU ser det, fremstod det som en straffesak om underslag, når saken egentlig handlet om en arbeidstvist og oppsigelse, der anklager om urettmessig bruk av hotellets hytter og båter inngikk i et større bilde. PFU merker seg at iFinnmark endret tittelen da mannens kone tok kontakt. Utvalget mener imidlertid at også den nye tittelen, sammen med ingressen, fremdeles kunne gi et feilaktig inntrykk av hva saken handlet om. PFU viser til VVP 4.4, der det heter at overskrifter og ingresser ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. iFinnmark har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. mai 2021

Anne Weider Aasen

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,

Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa Jocelyn Lesmana