I arbeidet med kvotemeldingen må Stortinget ikke glemme eierne av fisken – kystfolket er ikke blitt hørt. Det er totalt uakseptabelt at ikke folket blir hørt i så viktig sak. Folket må ha en avgjørende rolle.

Hvordan har utviklinga på kysten vært.

I Finnmark har stort sett alle kommuner på kysten store utfordringer. Mange typiske kystkommuner har ikke helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien og folketallet stuper.

Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport og Stortinget kom med klare retningsvalg.

Konkret betyr dette at departementet må utrede konsekvensene i forkant av endringsforslag, og vurdere hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de er blitt gjennomført.

Finnmark Senterparti forventer at fiskeriminister Bjørnar Skjæran sender på høring spørsmålet om hvordan fiskeripolitikken de siste årene har påvirket kystbefolkningen.

Kvotemeldingen må omhandler dette spørsmålet. Vi vil oppfordre alle kommuner som er berørt av arbeidet med kvotemeldingen til å sende sine innspill. De beslutningene som tas i behandlingen av kvotemeldingen vil legge sterke føringer for fiskeripolitikken, og dermed arbeid og aktivitet langs kysten.