Det som vi advarte mot i 2017 ble dessverre en realitet, pukkellaksen invaderer nå de fleste lakseførende vassdrag i hele Nord Norge, samt at de er på full fart inn i Trøndelags elvene. Dette er en ventet biologisk katastrofe som tilsynelatende ser ut til å ha kommet overraskende på Regjeringen.

I år ble det utgitt en handlingsplan mot pukkellaks, av NINA og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Rapporten synes å inneholde mange gode tiltak mot pukkellaks og et økonomisk anslag på hva dette vil koste. Vi ser nå med egne øyne hvor mye pukkellaks som er kommet inn i våre vassdrag, langt flere enn det som ble registrert og lagt til grunn når handlingsplanen ble skrevet. Det er gode grunner til at rapporten må oppdateres med nye økonomiske anslag og hvilke elver som må prioriteres.

I 2019 var det 70 vassdrag som rapporterte fangster av pukkellaks i Troms og Finnmark. Øst-Finnmark er hardest rammet av invasjonen, hvor det i 15 elver ble registrert mer enn 100 pukkellaks i minst ett av årene 2017 og 2019. Tana, Komagelva, Vesterelva i Nesseby, Klokkerelva, Sandneselva i Sør-Varanger og Karpelva var de elvene med det største innsiget, alle over 1000 pukkellaks.

Rapporten har kommet med forslag til metoder for uttak av pukkellaksen. Flyteristfelle nær flomålet i elva anses som den beste løsningen for de fleste elvene. En liknende felle er allerede installert i Etneelva i Hordaland i 2013, og har vist gode resultater i å stoppe rømt oppdrettslaks.

Annen løsning er fiske med garn, not eller ruser langt nede i elva dersom det ikke er mulig å installere flyteristfelle. Drivgarn eller kastenot i elvekulper er også egnede metoder ifølge rapporten. Rapporten nevner også muligheter for å fiske i sjø i samarbeid med enkelte sjølaksefiskere.

Tiltakene som rapporten lister opp og som ønskes gjennomført i 15 elver i Øst-Finnmark i løpet av 2021, er anslått til å komme på 15 millioner kroner det første året, hovedsakelig til innkjøp av 15 flyteristfeller. Det vil deretter være et behov for mellom 1-3,3 millioner kroner årlig til drift av feller og tellinger. Anslaget er kun for 15 elver.

Rapporten foreslår også at det etableres en nasjonal kompetansegruppe for bekjempelse av pukkellaks, for å sikre at tiltak og uttak i de ulike elvene bygger på den samlede erfaringen for utfisking. Det er videre konkludert med at det er nødvendig å etablere et samarbeid med Russland for samordnede tiltak for å redusere pukkellaks i elver og kystfarvann i hele nordområdet.

Vi er tre sametingskandidater som stiller til valg på Arbeiderpartiets liste i Østre valgkrets. Vi vil arbeide for å sikre nødvendige midler slik at alle de unike elvene våre får installert flyteristfeller eller igangsatt gode nok tiltak for uttak av pukkellaksen. Det er ikke holdbart at lokale lag og foreninger skal måtte drive dugnad for noe som er et statlig ansvar.

I de fleste av våre elver i Øst driver man for tiden med uttak av pukkellaks, men ikke i Tanaelva. Her har tanavassdragets fiskeforvaltning møtt motstand fra Miljødirektoratet. Det er kun åpnet for uttaksfiske med 6 mindre stengsler i hele vassdraget, og det er kun tillatt for stangfiskere å bruke krok uten mottaker eller med filte kroker. I tillegg får ikke sjølaksefiskerene sette bruket sitt i Tanafjorden. På toppen av det hele, i et år hvor man ennå skulle forsøke å redusere gjeddebestanden, så bruker man mer penger på å merke 100 pukkellaks nær munningen for å forske på disse, enn å bekjempe pukkellaksinvasjonen i Tanavassdraget.

Det sier seg selv at det ikke er mulig å bekjempe pukkellaksen uten riktig redskap, vi i Arbeiderpartiet forventer at Miljødirektoratet tar sitt ansvar ved å inkludere Tanavassdraget i sine planer for å bekjempe den uønskede arten.

Vi vil også at det snarest etableres en nasjonal kompetansegruppe hos Statsforvalteren i Vadsø, gjerne i samarbeid med villakssenteret i Tana. Finske og russiske myndigheter må også involveres i arbeidet.

Dagens regjering kan ikke fortsette å avvente situasjonen, det må bevilges mer penger og tiltak må på plass slik at vi er klare til å ta imot den nye bølgen av den uønskede arten som forventes å komme i 2023. Vi har klare forventninger til at en ny regjering kommer til å slå alarm og at man kommer til å se på invasjonen av pukkellaks som et nasjonalt ansvar, og ikke bare et lokalt «Finnmarksproblem».