Jakt og fiske er ingen allemannsrett, men en del av grunneierretten. Grunneier bestemmer selv om det skal jaktes og fiskes på sin eiendom, og også hvem som skal få jakte og fiske der. Det gjelder også i Finnmark, men her må FeFo forholde seg til Finnmarksloven bestemmelser i den løpende forvaltningen av disse rettighetene. Hvem som eier grunnen, styrer altså hvem som skal ha rettigheter til å utnytte naturressursene. De fantastiske jakt- og fiskemulighetene vi finnmarkinger har i dag settes nå dessverre i spill gjennom mulige endringer i eierrettighetene.

Vi har det godt i Finnmark
Det finnes ingen i Norge som har like god tilgang til store jakt- og fiskeområder som oss som bor i Finnmark. Vi kan reise på kryss og tvers i Finnmark med fiskestang og hagle. Det er en enestående kvalitet som vi skal ta godt vare på. Finnmarkseiendommen er grunneier og administrerer jakt og fiske på det som tidligere var statsgrunn i Finnmark, det vil si 95 % av grunnen i Finnmark. Retten til jakt og fiske er nedfelt i Finnmarksloven. Som finnmarkinger har vi rett til jakt på storvilt, jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre. Andre som er bosatt utenfor Finnmark har ingen rettigheter til jakt og fiske, men kan gis adgang. Det er denne lovfestede retten som er så uendelig verdifull for oss jegere og fiskere.

Vi kan miste rettigheter vi har i dag
Nå har et knapt flertall i Finnmarkskommisjonen konkludert at grunnen i Karasjok kommune skal overføres til kommunens innbyggere. Dersom det konklusjonen blir stående, vil ikke personer bosatt utenfor Karasjok lenger ha rettigheter til de fornybare ressursene i Karasjok. Befolkningen i Karasjok kan da forbeholde jakt og fiske i egen kommune for kommunens egne innbyggere. Samtidig vil de ha de samme rettigheter som i dag på FeFos grunn, dvs hele resten av Finnmark. Det betyr i realiteten at de fleste jegere og fiskere i Finnmark mister store deler av de rettigheter de i dag har.

Noen bruker feilaktige argumenter
I debatten rundt karasjokdommen er det dessverre noen som legger feil premisser til grunn. Man kan mene for eller mot at innbyggerne i Karasjok skal eie grunnen i egen kommune, men det hersker absolutt ingen tvil om at retten til jakt og fiske følger grunneierretten. For FeFos del skal rettighetene administreres i henhold til bestemmelsene i Finnmarksloven. Endrer man rettighetssituasjonen så følger rettighetene til å jakte og fiske med. Muligens kan andre gis tilgang til jakt og fiske, men det kan det ikke gis noen garantier for. Det er det eierne som til enhver tid bestemmer. Ferdig snakka!

NJFF-Finnmark syns det er leit at de gode grunntankene som ligger til grunn for dagens finnmarkslov, der alle i Finnmark har like rettigheter til jakt og fiske, nå settes i spill. Dersom noen skal tilkjennes eierrettigheter til grunn i en hel kommune, så vil det medføre at andre taper rettigheter på den samme grunnen.