Gå til sidens hovedinnhold

Hva skal industritomter brukes til?

Finnmarksdebatten

Porsanger kommune har mottatt fire søknader til første tildelingsrunde av de nye industritomtene på Ildskogmoen i Lakselv. Kommunen har investert 12 millioner kroner for å tilrettelegge for industri og annen næringsvirksomhet som skal skape arbeidsplasser og økt verdiskaping til lokalsamfunnet vårt.

Formannskapet har fått delegert myndighet til å behandle disse søknadene og avgjøre hvilke aktører som skal få sette sin forretningsplan ut i livet på «Ildskogmoen industriområde». I den forbindelse har kommunestyret vedtatt tildelingskriterier som skal sørge for at alle søknader behandles på likt og saklig grunnlag. Tildelingskriteriene skal også sørge for at industritomtene benyttes til ønsket formål; å skape arbeidsplasser.

Tre av fire søknader er identiske og forretningsplanen er den samme; å bygge lagerbygg for salg og utleie til både bedrifts- og privatmarkedet. Til sammen er det søkt om tillatelse til å oppføre 50 lagerenheter/garasjer på industritomtene. Tomter som er etablert med mål om økt sysselsetting og økte inntekter for Porsanger kommune.

Kommunen sitter på en verdifull kapital som raskt kan omsettes til arbeidsplasser, økt forretningsaktivitet og økte skatteinntekter. Industri og annen virksomhet som skaper arbeidsplasser kommer ikke over natta, men straks de rette aktørene banker på døra må kommunen ha ledige tomter klare.

Derfor må formannskapet følge tildelingskriteriene som er vedtatt av kommunestyret når søknader skal behandles og tomter tildeles. Det er disse kriteriene som skal ligge til grunn for enten en innvilget eller avslått søknad. Formannskapet må først vurdere om de tre søknadene for videresalg av garasjer er innenfor eller utenfor kriteriene for bruk av industriområdet.

Det viktigste kriteriet er «bedrifter som tilfører kommunen mange arbeidsplasser». Lagerbygg for videresalg og utleie skaper dessverre ikke arbeidsplasser. I så måte er søknadene om etablering av lagerbygg for salg og utleie ikke innenfor kommunestyrets vedtatte prioriteringer for bruk av industriområdet.

Et annet kriterium er at «bedrifter med særlig interessante framtidsrettete konsept prioriteres». Det er sjelden dette kriteriet vil benyttes. Det er kun i de tilfellene det kommer flere samtidige forespørsler hvor alle vil skape arbeidsplasser. Denne gangen har det kommet mange samtidige forespørsler, men ingen av dem vil skape arbeidsplasser og ingen av søknadene skiller seg ut som særlig innovative slik at den ene kan prioriteres fremfor den andre. Derfor vil det med bakgrunn i dette kriteriet kun være to alternativer; enten innvilge alle søknadene eller avslå alle søknadene. Det finnes ikke saklige argumenter for å prioritere et av lagerbyggene fremfor de andre.

Et annet kriterium for prioritering av søknadene er «bedrifter med høy kundeintensitet …». Personer eller bedrifter kan selvfølgelig besøke sine garasjer med høy frekvens, men det er likevel ikke innenfor gjeldende tildelingskriterium.

Tatt kommunens egne vedtatte tildelingskriterier i betraktning kan dessverre ingen av søknadene om lagerbygg innvilges. Det må i så fall være helt andre grunner til å innvilge disse. Om formannskapet velger å vurdere søknadene etter andre kriterier enn de kommunestyret har vedtatt, mener jeg at det må være opp til kommunestyret å avgjøre om tildelingskriteriene er fravikelige eller ikke.

Dette må formannskapets medlemmer ta innover seg før behandlingen av søknadene. For å bevare formannskapets integritet som en rettferdig forvalter av felleskapets verdifulle kapital i form av industritomter, er formannskapet nødt til å avslå alle søknader som omhandler etablering av garasjebygg ment for salg og utleie. Om søknadene om oppføring av lagerbygg innvilges er det i strid med kommunestyrets vedtatte politikk og formannskapet misbruker dermed sine fullmakter.

Første tildelingsrunde fremhever et behov for lagerplass som kommunen ikke har vært klar over. Det er kommuneplanens arealdel som skal tilrettelegge for de behov som måtte melde seg. Arealplanen sendes straks på høring med frist for innspill den 8. august. I denne arealplanen kan det legges av andre mer hensiktsmessige områder til lagerbygg.

Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP) vil derfor spille inn et forslag til arealplanen hvor kommunen legger av eiendom definert som lagertomter, fremfor at dagens industritomter benyttes til virksomheter som ikke er formålstjenlig for et industriområde. Den eneste ulempen med denne løsningen er at aktørene må ha litt mer tålmodighet. Med bakgrunn i de ovennevnte forhold og kommunens tildelingskriterier håper jeg det er et saklig svar som søkerne kan akseptere.

Kommentarer til denne saken