Hamningbergveien som er en del av Nasjonale turistveger Varanger, som delvis ligger i «arktisk» klimasone, som lanseres i reiselivsøyemed, som ofte lanseres som veien til Europas endepunkt og verdens ende, som er ferdselsåre både i privat og næringsøyemed og er veien med stadig økende antall reisende som ønsker å oppleve denne unike nesten magiske naturopplevelsen og attraksjonen kulturbygda Hamningberg i endepunktet.

Reisende beskriver sterke, unike naturopplevelser i månelandskap og mange kommer igjen og igjen. Vi «fastboende» har også stadig nye opplevelser i denne storslåtte naturen.

De tilreisende tar i bruk veien stadig tidligere på våren og den brukes nå helt frem til stenging i november. Antall reisende har vært markant økende etter at veien og Hamningberg som attraksjon ble og fortsatt blir lansert som en del av Nasjonale turistveger. Slitasjen og behov for vedlikehold øker proporsjonalt med den enorme økningen i trafikken.

Når veien åpner starter også ytringene om veien, ofte pågående gjennom hele sesongen.

Her deltar enkeltpersoner, politikere, næringsaktører, journalister og ikke minst Statens vegvesen som har ansvar for vedlikehold av veien og som gjennom Nasjonale turistveger har stort ansvar for stadig økende bruk og slitasjen av vegen.

Hvilke utfordringer har så Hamningbergveien og hvem har best oversikt over disse utfordringene?

Vi i Hamningberg bygdelag mener vi har en unik kjennskap til og kunnskap om veien. Dette i tråd av at våre medlemmer i ti-er av år har kjørt og kjører veien daglig gjennom hele sesongen. Kanskje har våre medlemmer kjørt veien millioner av ganger? I tillegg hører vi daglig de reisendes syn om veien..

Hva mener så vi om veien og hvem vil høre vårt syn?

Hamningberg bygdelag mener at veien til Hamningberg er en god ferdselsåre med unike opplevelser.

Vi har ingen mening om at veien er farlig å kjøre slik det ofte påstås i media.

Vi har en mening om at negative ytringer om veien har rot i at vedlikeholdet ikke er i samsvar med den enorme økningen av kjørende og kjørende med stadig tyngre kjøretøy.

Vi har en mening om at veien har endret status fra å være en vei for folk i nærområdet til å bli en vei for tusenvis av reisende fra hele verden og at dette bør føre til en høyere klassifisering og prioriteringsgrad av veien.

Vi har en mening om at det synes uforståelig at Nasjonale turistveier v/Statens vegvesen ikke tar større ansvar for ferdselsårene til lanserte attraksjoner.

Vi har en mening om at de fleste kjører etter forholdene og at dette også innbefatter bobiler.

Vi har en mening om at veien er dårlig vedlikeholdt, er dårlig merket, har for få møteplasser, har for få utkjørsler og at sauer ikke bør ferdes på veien.

Vi har en mening om at veien har mange hull i dekket, at økende trafikk med stadig tyngre kjøretøy knekker asfaltkantene, at viktig grus i veikanter i stor grad er borte og at dette medfører at veien smales inn og møteplassene blir færre, at høydeforskjell på bru og ferister skader biler, at trafikkfaren øker ved oppsett av minnetavler ol. når det ikke samtidig er laget forsvarlig utkjørsel.

Vi har en mening om at våre kjøretøy utsettes for stor slitasje og at dekk ødelegges ved gjentatt kjøring på veien.

Vi mener veien kan bedres ved at:

  • Hullene i veidekke fylles. Hullene er også en faktor som indirekte er trafikkfarlig fordi bilister stadige styrer unna disse for å unngå skader på kjøretøyet.
  • Asfaltkantene settes tilbake i opprinnelig stand.
  • Det fylles grus i veikantene slik at høydeforskjell utjevnes for å unngå at biler skjærer opp dekken og for å kunne benytte veibredden og gi kjørende en mulighet til å kjøre ut ved møtende trafikk.
  • Det opparbeides flere utkjørsler for å unngå reisendes stopp/parkering på selve veien, for fotografering og/el lign og for å få flere møtepunkter.
  • Unngå oppsett av «attraksjoner» uten at det legges til rette for trafikksikker utkjøring/parkering.
  • Ferister som i dag er under veinivået løftes slik at biler ikke skades.
  • Bru-kanter/vei utjevnes til samme nivå slik at kjøretøy ikke skades.
  • Det iverksettes tiltak for å hindre at sauer oppholder seg på veien.
  • Veien merkes og beskrives ved start slik at alle reisende er klar over at dette er en smal vei som også innbefatter behov for lavere hastighet på enkelte strekninger og at det flere steder ikke er mulig å passere møtende biler. Gjerne også med advarsel mot farer gjeldende stopp på uoversiktlige strekninger. Slik tydelig skilting på flere språk vil være et godt forebyggende tiltak og gi en bedre opplevelse for alle kjørende.

Fylkesvei 341, fra Svartnes til Hamningberg, en vei med stadig økende trafikk, som er viktig for landets, fylkets og kommunenes nåværende og fremtidige reiselivsnæring, som er en del av Nasjonale turistveger, som er en viktig vei for hytte og huseiere langs veien og for huseiere og næringsdrivende i Hamningberg bør være en meget god og positiv sak for mange.

Hvem tar initiativ til å samle alle gode krefter og skaffe nødvendige midler for å ta vare på og tilrettelegge Hamningbergveien på en bedre måte? En vei som er nødvendig for «fastboende», er viden kjent og et benyttet og ønsket reisemål for folk i Norge, Europa og verden for øvrig.

De fire milene med unike nesten magiske opplevelser og endepunkt i fantastiske kulturbygda Hamningberg trenger en bedre behandling enn dagens praksis.

Hva gjør ansvarshaver Statens veivesen som også Nasjonale turistveger er en del av, hva gjør fylkeskommunen, hva gjør Vardø kommune, hva gjør Båtsfjord kommune og andre aktuelle aktører for å TA VARE PÅ HAMNINGBERGVEIEN FOR NÅVÆRENDE OG FREMTIDIG BRUK

Hamningberg bygdelag bidrar gjerne med sin unike kompetanse.