Nå skal budsjettkuttene vurderes på nytt i dialog med kommuner og bygdelag. Skjønt, dialog og dialog: Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen slår fast allerede i utgangspunktet at noen ruter er unntatt fra diskusjonen.

Dette forsøket på å «kuppe» debatten stiller hele prosessen i et grelt lys: Er fylkesråden og byråkratene i reisefølget hennes virkelig ute etter å lytte og lære? Vil de ta til seg lokal kunnskap og forstå erfaringene som ekspertene i denne sammenhengen – lokalbefolkningen – har gjort seg? Legges det opp til en dialog som er meningsfull, reell og åpen eller en kjapp pro forma fasadeøvelse?

Millionene som brukes på det parallelle reisetilbudet mellom Alta og Hammerfest skal altså ikke vurderes opp mot kostnadene fylkesråden vil spare ved å kutte livlina til øyfolk og andre som bor og virker på små steder. Forstå det den som kan. Dette usosiale og usolidariske vilkåret, som skjermer ei ekstrarute mellom to folkerike kommuner og retter hele skytset mot de minste og mest sårbare bygdene våre, er uhørt og uakseptabelt.

Hammerfest Sp stiller derfor til dialog med ei konstruktiv, men kritisk holdning. Vi forbeholder oss retten til å informere om og løfte opp til debatt alle sider ved kollektivtilbudet vi mener er relevant gitt budsjettsituasjonen på fylket når «dialogen» i vår kommune innledes på torsdag. Vi oppfordrer andre aktører til å gjøre det samme.

Den underliggende og altfor enkle logikken vi har fått servert til nå – at fylkeskommunen ikke kan ta ansvar for et rutetilbud til steder som er «for små», bryter med hele samfunnskontrakten og utjevningspolitikken som har gjort det mulig å bo og virke utenom de største byene her i landet.

At ikke engang våre egne finnmarkspolitikere ser det uholdbare og urettferdige i ei sånn overfladisk og rent teknisk-økonomisk tilnærming, er ganske utrolig. Budsjettforslaget la i realiteten opp til stykkprisfinansiering av offentlig samferdsel. Det la til grunn en mangelfull samfunnsforståelse som verken reflekterer geografien eller det spredte bosetningsmønsteret vi har i landsdelen.

Naturligvis var forslaget også kjemisk fritt for politiske ambisjoner om utbygging og videreutvikling av små steder langs kysten.

Hammerfest Sp sin inngang til en konstruktiv dialog om kollektiv- og hurtigbåttilbudet i fylket er at følgende to tiltak bør iverksettes fra neste år. Med vår innretning kan budsjettet nedskaleres på en solidarisk og mest mulig skånsom måte uten at det går utover folk som har båten som eneste kommunikasjon og tilknytning til samfunnet for øvrig:

Endringene/omrutinga av LoppaXpressen mot Alta (på mandag og onsdag), som ble vedtatt i fjor høst, som knapt noen i Loppa har glede eller nytte av, som har svært negative følgekonsekvenser for både Sørøysund- og MåsøyXpressen, og som attpåtil økte kostnadssida i budsjettet betydelig, tilbakestilles.

Dette innebærer at alle tre båtrutene igjen blir effektive, forutsigbare og «reine» ruter i sine farvann, slik at operatøren på ny kan ivareta de reisendes behov for å komme seg til og fra Hammerfest på en effektiv måte uten kunstige korrespondanseopphold og unødvendige fartøybytter, uansett reisedag.

Spareeffekten er på ca. kr 2,5 mill. årlig (dette ifølge fylkeskommunens egne tall da endringa blei vedtatt innført av hovedutvalget under Bakkens ledelse i fjor høst).

«Mellomrotasjonen» på VargsundXpressen (kl. 0900 fra Hammerfest og kl. 1445 fra Alta) innstilles mandag til fredag. Dette vil, i motsetning til hva folk uten kjennskap til reisemønsteret hevder, ikke gå utover en eneste sykehuspasient, da disse (i den grad de benytter båtruta) reiser kl. 0700 fra Alta og tilbake igjen fra Hammerfest kl. 1640.

Dette enkle grepet kan anslagsvis spare mellom 5 og 12 millioner kroner per år, avhengig av hvilke tall en legger til grunn og hvordan båt og mannskap utnyttes på en alternativ, formålstjenlig måte i liggetida i Hammerfest (mellom kl. 0840 og 1640).

Hammerfest Sp krever òg at fylkesråden på dialogmøtet i Hammerfest 27/8 legger fram den myteomspunne avtalen som byråkrater, politisk ledelse og tidligere utvalgsleder m.fl. gjerne viser til (men som etter det vi kjenner til aldri har blitt lagt fram for offentligheten) og som etter sigende skal «bevise» at politikerne er svinebundet og ikke kan gjøre noen verdens ting med VargsundXpressen uansett hvor god grunn de måtte ha til det.

Til forskjell fra alle andre offentlige rutetilbud, hvor de reisende må tåle både budsjettrelaterte og andre politiske krumspring på til dels svært kort varsel, også midt i avtaleperioden, skal altså hurtigbåtruta mellom Alta og Hammerfest være underlagt en så sær avtale, med så spesielle juridiske vilkår, at ingen justeringer eller politisk påvirkning er mulig.

Dette er forunderlig og mildt sagt lite troverdig. Vi ber derfor om at fylkeskommunen nå bidrar til fullstendig åpenhet og klarlegging av alle relevante fakta, slik at alle berørte og interesserte parter kan uttale seg på en så informert og konstruktiv måte som alvoret i og viktigheta av denne saka fortjener.