I begynnelsen av august startet arbeidet med å utbedre E6 over Kvænangsfjellet. Fjellovergangen var stengt hele 80 ganger i 2020. Den eneste omkjøringsmuligheten er 700 km lang og går via Finnland. Når prosjektet er ferdigstilt, vil den største flaskehalsen for transport mellom Finnmark og resten av landet være historie. Utbyggingen vil knytte Finnmark og Troms enda tettere sammen og vil ruste regionen for framtida. Selv om Kvænangsfjellet ligger i Troms vil byggingen av ny trase bety aller mest for innbyggere og næringsliv i Finnmark. I ny Nasjonal transportplan ligger både E45 Kløfta og Rv 94 Hammerfest inne. Dette er trolig de tre aller viktigste samferdselsprosjektene for Finnmark.

De fire borgerlige partiene, Høyre FrP, V og KrF har nesten doblet samferdselsbudsjettet siden 2013. Satsingen på samferdsel i Nord-Norge, og Nord-Norges andel av Nasjonal transportplan har blitt betydelig større de siste åtte årene. Ingen annen regjering har vært i nærheten av å bygge mer veg.

Styrking av riksvegene har vært både riktig og viktig, statusen på fylkesvegene er derimot ikke like god. Mange fylkesveger har et enormt etterslep på vedlikehold. Det ansvaret hviler først og fremst på fylkespolitikerne. Troms og Finnmark Høyre har i lang tid etterlyst større bevilginger til fylkesvegene og har bedt staten ta et større økonomisk ansvar, og vi er blitt hørt. Regjeringen har økt rammetilskuddet til fylkeskommunene. I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget 100 millioner kroner til dårlige fylkesveier. I Nasjonal transportplan etablerte regjeringen en statlig tilskuddsordning på flere milliarder kroner, for å ta ned det store vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene.

For Troms og Finnmark Høyre er det aller viktigst å få utbedret de næringsrettede fylkesvegene først. Det vil styrke konkurranseevnen til næringslivet, og sette bedriftene i bedre stand til å utvikle seg videre. Det vil gi økt verdiskapning og flere arbeidsplasser i distriktene. Høyre er ikke ferdig med å bygge ut samferdsel i Nord-Norge. Regjeringen har allerede satt i gang en konseptvalgutredning som skal gi svar på hvordan vi best skal løse framtidas kommunikasjonsutfordringer i Nord-Norge. Utredningen vil gi svar på behovene for mer veg, bane, sjøtransport og fly.

Gode veier er helt nødvendig for å ta hele landet i bruk. Det er kort fortalt veldig god distriktspolitikk. Med Høyre i regjering vil satsingen på samferdsel fortsette. For innbyggerne, eller sagt på en annen måte -oss helt vanlige mennesker- betyr det at vi vil komme oss raskere og tryggere fram.

Ståle Sæther

1. Nestleder

Troms og Finnmark Høyre