Partiet Nord støtter Hammerfest og Kvalsund Snøscooterforening (HKSF) i saken om å stenge løypene tidligere i år for å kunne hente inn løypestikkene mens løypene er åpne. Vi ønsker at innbyggerne våre skal kunne nyte de tidlige maidagene til fjells, men vi skjønner at tidligere års negative erfaringer gjør at en nå har forhåndsmeldt at løypene vil måtte stenges allerede i slutten av april.

Vår Kurt Methi løftet problemstillingen i hovedutvalgsmøtet 14.03.2023, og nå er dialogen i gang.

Trykket må holdes oppe framover for å unngå at vi havner i samme situasjon igjen. Vi som representanter og parti skal i hvert fall gjøre vårt for å få dette til.

Bakgrunn

Følgende brev ble sendt til Hammerfest kommune fra HKSF den 10. mars 2023, her gjengis deler av dette:

HKSF har kontrakt med Hammerfest kommune om stikking, vedlikehold og innsamling av

løypestikker (Ca. 8000) og annet materiell i løyper I gamle Kvalsund kommune.

Foreningen utfører dette arbeide med frivillige mannskaper som har vanlige jobber som sitt levebrød.

Arbeidet for foreningen er rent dugnadsarbeid der foreningen kompenserer for bensin til kjøretøyene.

Dette arbeidet krever en viss grad av forutsigbarhet slik at hver enkelt kan planlegge når det passer å

gjøre denne jobben, typisk er at det gjøres i forbindelse med helg.

Vi har de siste årene opplevd større og større usikkerhet knyttet til om vi kan ta inn stikker etter 5.

mai, dette begrunnes i at statsforvalteren ikke gir dispensasjon til dette før dagen nærmest er der.

Denne praksisen var aldri et problem tidligere da det var en felles forståelse at dette måtte gjøres

etter 5 mai pga. at stikker er nedsnødd/ fastfrosset, og i tillegg en forventning i befolkningen om at

løyper er åpne til 5. mai. Typisk var at vi hadde dispensasjon til rundt 20 mai for å gjøre denne jobben

og de siste sesongene har vi kun fått noen få dager.

Tidligere har fylkesmannen, nå statsforvalter, satt miljøperspektivet over hensynet til reindrift, dette

har de siste sesonger snudd. Det kan virke som at miljøaspektet, med plast i naturen, ikke er av

betydning slik som tidligere år.

For sesongen i år vil 5. mai falle på en fredag, dvs. at vi kan forvente av erfaring at statsforvalter

kommer med et svar på dispensasjon 3-4. mai evt. seinere. Dette blir for seint for å kunne planlegge å

utføre denne jobben i tilfelle avslag på søknad, og vi ser derfor ingen annen utvei enn å da måtte ta

inn stikker og indirekte stenge alle løyper fra fredag 28.04.2023. Vi vil måtte benytte helgen 28–30

april til å plukke inn løypemateriell så lang det er mulig i forhold til snømengde og frost.

Partiet Nord mener

I etterkant av dette brevet ble det satt opp et møte med representanter for reindrifta, HKSF og administrasjon i kommunen som ble avholdt denne uken.

Det er flott at en er i dialog om at en kan komme til enighet om hente inn dette etter 5. mai. Både for å hente inn stikkene, men også for at scooterfolket i nord kan nyte de potensielt beste dagene av hele sesongen. Det er videre ønskelig at en får et vindu på 14 dager sånn at de frivillige kan hente inn alle stikkene som er satt ut for å unngå unødvendig forsøpling av naturen.

For å unngå at dette blir en tilbakevendende problemstilling vil vi gjerne at avtalene mellom partene blir gjort for flere år dersom en kommer til enighet, og at en får til årlige dialogmøter for å evaluere og forbedre avtalen mellom partene. Det er særlig viktig for å minske konfliktnivået mellom partene.

Det er det minste vi kan gjøre for bo- og blilysten til en stor del av innbyggerne våre!