Kjære Alta kommune,

Mandag 13. desember ble vi informert om vedtak i kommunestyret som rammer barn, ungdom og

familier i Alta. Vi trekker nå et stort hjertesukk for våre kollegaer i APST, servicetorget og i tiltaksteamet, og vil herved vise dem vår støtte.

Indirekte påvirker kutt i stillingene også oss hardt, i en hverdag hvor vi allerede er presset, har knappe ressurser og krav om lovpålagte tjenester til befolkningen.

Forebyggende helsearbeid er en tidkrevende prosess som krever ressurser og kompetanse. Arbeidet kan ikke måles i kroner og øre, men konsekvensene blir store når unge voksne ikke får hjelp og sliter med å tilpasse seg i samfunnet og arbeidslivet. Etter at Norge stengte ned 12. mars 2020 har det også vært økt fokus på psykisk helse og å opprettholde tilbud for barn og unge. Det er gitt øremerkede midler til kommunene for å kunne opprettholde tiltak og tilbud til barn og unge selv under en pandemi.

Alta kommune har i en årrekke hatt fokus på «Tidlig Innsats» og «Se meg tidlig» som forebyggende tiltak.

«Tidlig innsats betyr at vi skal sette i gang tiltak for Barn/ungdom med en gang det er behov for det. Innsatsen skal være helsefremmende og forebyggende. Målet er at barn og ungdom skal bli sett i tidlig alder og tidlig i et risikoforløp. Dette kan være både i forhold i hjemmet, skolefaglige utfordringer, egenskaper ved barnet/ungdommen eller miljøet i barnehagen/skolen eller fritiden som skaper utfordringer. Vår kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig innsats overfor barn og unge i risiko og oppfølging av målgruppen på tvers av kommunens tjenester og nivå.»

Likevel velger altså Alta kommune å redusere tjenestetilbudet til barn, unge og deres familier.

Kommunestyrets vedtak rammer mange, men blant annet oppvekst og kultur slik:

Redusere med en stilling servicetorget Barn og unge fra høsten 2022

Ta ned en stilling i tiltaksteamet fra høsten 2022

Kutte APST barnehage med 1 stilling fra høsten 2022

Redusere med 50 % stilling i Den kulturelle skolesekken fra høsten 2022.

Redusere 50 % teamleder ressurspedagoger fra høsten 2022

Redusere med 1 stilling kulturadministrasjonen fra høsten 2022

Ta ned administrasjonsressurs Bossekop skole fra høsten 2022

Ta ned ressurspedagoger i barnehage med 1.4 millioner fra 2023 (2 stillinger)

Redusere med en stilling på biblioteket fra høsten 2022

Redusere tilbudet på kulturskolen (330.000 fra høsten 2022 og 800.000 fra

Servicetorget er allerede redusert til 1,6 stilling til å betjene 90 ansatte i Barn og ungetjenesten.

Nok et kutt i servicetorget betyr at en person i 60 % stilling skal betjene 90 kollegaer og samtidig ha ansvar for å serve Alta kommunes befolkning og ta imot alle henvendelser som kommer til Barn og Unge. Vi mottar allerede i dag henvendelser fra foreldre og familier som ikke får tak og svar når de tar kontakt med Barn og unge.

Vårt samarbeid med Tiltaksteamet er viktig for oss helsesykepleiere. Tiltaksteamet har en viktig spesialkompetanse på flere områder og kan gi ulike tjenestetilbud både til barn, ungdom og foreldre. De er også viktige samarbeidspartnere for faggruppene som jobber i «Se meg tidlig». Altså alle oss som jobber tett rundt barn/unge og familier i Alta.

Risikoen for at flere slutter som følge av vedtaket er høy, da man opplever manglende forståelse og anerkjennelse av fagkompetansen.

Vi jobber med barn og unge fra 0–20 år. Vi kjenner og ser hvor hardt kuttene går direkte utover barn og unge i Altasamfunnet.

Kuttene til kommunestyret vil få direkte konsekvenser for våre lovpålagte oppgaver. Helsestasjon og skolehelsetjenesten samarbeider tett med tiltaksteamet og er helt avhengig av at vi kan henvise til dem for å kunne ivareta barn og unge tidligst mulig og når behovene oppstår. Vedtaket vil og medføre at barn og unge får mindre tilgang til helsetjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Konsekvensen blir at vi i større grad må følge opp barn med identifiserte og alt etablerte vansker, framfor å jobbe helsefremmende og forebyggende.

Kjære Alta, vi opplever nå at barn og unge skal prioriteres, de skal skjermes. Men hvordan skal vi bli i stand til å ivareta dem når det skal kuttes i tjenestene og redusere de personer som skal jobbe for dem og fremme deres helse?

Hjelp oss heller i å møte våre framtidige ledere og ansatte ved å Se dem tidlig, imøtese deres behov nå og ha et levedyktig tilbud og møte dem i dag og ikke kutte i stillinger og kompetanse som jobber for støtte og ivareta dem.

Med vennlig hilsen

Helsesykepleier

Anne-Lene Thomassen

På vegne av Helsesykepleiertjenesten i Alta kommune