(Avisa Nordland)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utarbeidet i 2016 retningslinjer for samfunnets kritiske funksjoner, og har kommet fram til 40 områder der det er kritisk at vi har bemanning.

Befolkningens og samfunnets grunnleggende behov deles inn i tre hovedgrupper: styringsevne og suverenitet, befolkningens sikkerhet og samfunnets funksjonalitet.

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det gjelder følgende grupper:

Styringsevne og suverenitet

Styring og kriseledelse

 • Konstitusjonelle organer og forvaltningen
 • Beredskap og kriseledelse

Forsvar

 • Overvåking og etterretning
 • Forebyggende sikkerhet
 • Militær respons

Befolkningens sikkerhet

Lov og orden

 • Rettssikkerhet
 • Kriminalitetsbekjempelse
 • Etterforskning og iretteføring
 • Ro og orden
 • Grensekontroll
 • Fengsels- og institusjonssikkerhet

Helse og omsorg

 • Helsetjenester
 • Omsorgstjenester
 • Folkehelsetiltak
 • Atomberedskap

Redningstjenester

 • Redningsberedskap
 • Brannvern
 • Sivilforsvar
 • Kjemikalie- og eksplosivberedskap

IKT-sikkerhet

 • Sikre registre, arkiver m.v.
 • Personvern
 • Hendelseshåndtering i IKT-systemer

Natur og miljø

 • Forurensingsberedskap
 • Meteorologiske tjenester
 • Overvåking av skred- og flomfare

Samfunnets funksjonalitet

Forsyningssikkerhet

 • Matvareforsyning
 • Drivstofforsyning

Vann og avløp

 • Vannforsyning
 • Avløpshåndtering

Finansielle tjenester

 • Finansmarkedet
 • Finanstransaksjoner
 • Betalingsmidler

Kraftforsyning

 • Forsyning av elektrisk energi
 • Fjernvarme

Elektroniske kommunikasjonstjenester

 • Ekom-tjenester
 • Sikkerhet i elektronisk kommunikasjon

Transport

 • Transportevne
 • Sikre transportsystemer
 • Sikker transport

Satellittbaserte tjenester

 • Satellittjenester