I den senere tid har framtidens Finnmark blitt spådd nærmest nord og ned. Først med analyseselskapet Menon sine framtidsskriverier - Hvor Finnmark fram mot 2050, nærmest ville bli avfolket ref. fraflytting og lave fødselstall.

Ja, folketalls utviklingen i Finnmark er bekymringsfull. Nå vil vi konsentrere meg om utviklingen i Hammerfest regionen som vil få betydning ikke bare her, men for Finnmark, Troms osv.

Nå er det tre store prosjekter på gang som vil virke inn med sysselsetting og arbeidsplasser som kan være med å bremse fraflytting m.m.

Nussirs gruveprosjekt i Repparfjord for utvinning av kobber-der er situasjonen nå at det jobbes med nye aktører etter at et tysk selskap avsluttet et påbegynt kontrakts samarbeid. Det vil en lykkes med, verden trenger kobber for å nå det grønne skiftet. Der anslås at det kan bli mellom 200–300 direkte arbeidsplasser, i tillegg kommer det servicefirmaer som vil bli tildelt kontrakter.

Horisont Energi sitt Barents Blue på Markoppnes, Kvalsund. Selskapet omdanner gass til ammoniakk og Hydrogen. Det blir Europas første storskala fabrikk for produksjon av såkalt «blå» ammoniakk fra naturgass, som innebærer at CO 2 fanges under produksjonsprosessen og karbonet transporteres med skip til Polaris-reservoaret (Snøhvit) for lagring i undergrunnen. Det er inngått samarbeidsavtale med Equinor om leveranse av naturgass. Selskapet har et uttalt mål om og være i drift ca. 2025, de anslår ca. 75–100 arbeidsplasser direkte på anlegget så kommer administrasjon i tillegg. Det vil også bli behov for 100 ansatte på skip i forbindelse med frakt fra Hammerfest til Rotterdam.

Vår Energi sin plan for å hente ut gassen som finnes i feltene Goliat og Alke hadde en plan om anlegg i Kvalfjord Hammerfest for prosessering av naturgass- pr. 2022 er disse planene satt på holdt da Vår Energi også har inngått samarbeidsavtale med Horisont Energi (sammen med Equinor) om utvikling av Barents Blue, storskala ammoniakk anlegg. På hvilken måte en mulig sammenslåing på Markoppnes vil slå ut for bemanning fra Vår Energi vites ikke på det nåværende tidspunkt.

Uansett vil disse tre prosjektene være større i antall i direkte arbeidsplasser en etableringen av Snøhvit LNG (så kommer kjøp av tjenester/ service selskaper i tillegg) Her har vi alle muligheter til å skape optimisme og vekst.

Da må en skape bolyst. Det vil i fremtiden stille store krav til kommunen, det lokale næringsliv og utdanning. For kommunen blir viktig med nødvendige investeringer, og med tilrettelegging for bolig- og næringstomter blant annet. De siste års negative utvikling med befolkningsnedgang og innstramminger i budsjett kan nå snart snus til optimisme. Det vil komme eiendomsskatt til kommunen fra anleggene, uten og ha regnet på dette kan det ligge an til ca. 30–40 mill. kr.årlig.

På Snøhvit LNG Melkøya har i dag 80 prosent lokalt ansatte, administrerende direktør i Horisont Energi Bjørgulf H. Eidesen sier til FD 22.12.21 « Vi må få til minst det samme, altså minimum 80 prosent lokalt ansatt – her må det inngås et samarbeid med videregående skole, Høgskole og universitet for å bygge rett kompetanse»

Planene om en ny minibydel i det nye havneområdet med opplevelser og aktiviteter for våre innbyggere, turister og reisende gjester er ett annet spennende prosjekt i kommunen vår.

Da er vi ved kjernepunktene for å lykkes som vertskommune for disse viktig industrietableringer. Da kan en ikke legge ned linjer i videregående skole. Her har både staten og fylkeskommunen et ansvar hvor de må styrke utdanningen. Dette er viktig for å beholde våre ungdommer og sikre våre ungdommer gode arbeidsplasser.

Hammerfest Arbeiderparti har vært klar på denne oppgaven og jobbet aktivt hele tiden, men også de øvrige partiene i kommunen har bidratt, dog noen med motstand til Nussirs gruveprosjekt i Repparfjord.

Videre er samarbeide med Næringsforeningen, lokale næringsliv og utdanningsinstitusjoner viktig. Vi skal skape en framtidsrettet by og region for vår ungdom og øvrige innbyggere - samt stoppe fraflytting og stagnasjon.

Det er i nord og Hammerfest det skjer!