1. jaunar 2020 ble alle landets kommuner pålagt å tilby sine innbyggere ergoterapi. Det siste året har Vardø, Båtsfjord, Kjøllefjord og Tana/Nesseby kommune ansatt ergoterapeuter. Alle er nyopprettede stillinger, med unntak av Vardø kommune som tidligere har hatt ergoterapeut. Stillingsprosenten på stillingene varierer fra 30 prosent til 100 prosent. Regionstyret i Ergoterapeutene Nord ønsker å gratulere kommunene med sine første ergoterapeuter.

Ergoterapeuter bidrar til aktivitet og utsetter eller forhindrer behovet for pleie og institusjonsplasser, dette gjennom å tilby helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tjenester til befolkningen. Vi er eksperter på aktivitet, mestring og deltagelse, og arbeider for at alle skal delta aktivt i samfunnet. Våre tre innsatsområder er

1) Mestring og utføring av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering.

2) Tilrettelegning av aktiviteter.

3) Yilpasning av omgivelser med universell utforming, hjelpemidler, boligtilpasning eller velferdsteknologi.

Hvis du kunne valgt:

  • Få hjelp til å kle deg, eller hjelp til å kunne kle deg selv?
  • Få hjelp av en ergoterapeut slik at du kan ta på støttestrømpene selv, eller være avhengig av hjelp fra hjemmesykepleien?

Hva er mest lønnsomt og bærekraftig for samfunnet? Ergoterapeuter utløser ressurser for enkeltindividet og bidrar til store økonomiske besparelser for samfunnet.

Når vi nå gratulerer de kommunene som nylig har ansatt ergoterapeut håper og oppfordrer vi de andre kommunene som ikke har denne lovpålagte tjenesten i Finnmark å følge etter. Vi bemerker også at de fire omtalte kommunene har et forbedringspotensial innen å tilby nok ergoterapi. Tall fra SSB viser at det er stor variasjon av ergoterapeutårsverk i Norge. Til sammen har de fire kommunene som nå har ansatt ergoterapeut; 3,07 årsverk per 10.000 innbyggere. Dette betyr at dere fremdeles ligger langt under landsgjennomsnittet på 5,9 årsverk per 10 000 innbyggere. Å kunne tilby befolkningen gode forebyggende tiltak og ikke bare brannslukking som er realiteten med for lite ergoterapitilbud.

Forebyggende tiltak er hvor man får de største gevinstene både for helse, deltakelse og livskvalitet i befolkningen og økonomisk besparelse for kommunen. Dette er noe vi mener politikerne og kommuneledelsen må ta på alvor. Vi som samfunn må ha fokus på en bærekraftige helsetjeneste- og velferdstjenester i årene fremover, og da er ergoterapeuter en viktig yrkesgruppe for å nå dette målet.