Når Skillemo Næringsområde åpner, er det ikke bare viktig for Alta – men også for resten av regionen.

Alt starter med arbeid. Har folk arbeid, kan de skaffe seg et hjem. Har folk et hjem, kan de stifte famille. Og har folk arbeid, et hjem og en familie – ja, da styrkes grunnlaget for et samfunn. Et samfunn som kan skape verdier og gi velferd til alle.

Skillemo Næringsområde utgjør sammen med Altahøyden Sør de største tilrettelagte utbyggingsområder i Nord-Norge, med sine 44 næringstomter på 286.000 kvm. Derfor er åpningen 11. oktober viktig – for Alta, Finnmark og resten av landsdelen.

Alta har alltid hatt et fremoverlent næringsliv, dyktig administrasjon og politikere. Resultatet taler for seg sjøl. I dag er Alta en av altfor få vekstsentra i nord. Skillemo Næringsområde er et forbilledlig eksempel på hvordan Alta er fremoverlent. Her legger kommunen til rette for framtidig næringsutvikling i kommunen, og for flytting av industri og anlegg ut fra sentral-Alta og inn på Skillemoen. Dette er en stor og tung satsing det står respekt av.

Hele satsingen skjer på Finnmarkseiendommen – eiendommen alle vi som bor i Finnmark eier i fellesskap. Samarbeidet mellom oss og Alta kommune har opplevdes godt. Vårt mål som grunneier har vært tredelt: det første er at vi skal bidra til å styrke grunnlaget for bosetting og positiv samfunnsutvikling i Finnmark. Det andre er at vi skal være lojale mot hvordan kommunen vil bruke arealet. Det tredje er at vi skal ivareta interessene til våre eiere – finnmarkingan – gjennom Finnmarksloven.

Jeg skal ikke legge skjul på at vi og Alta kommune tidvis har vært uenige. Uenighetene har dreid seg om Alta kommune skulle få kjøpe eller feste området. Vi har derimot ikke vært uenige om de store linjene og at dette er et viktig prosjekt. Derfor lot vi blant annet Veidekke flytte inn før området var regulert for å sikre drikkevannskilde.

Men i fellesskap har vi og Alta kommune kommet frem til en løsning som jeg mener er god for alle parter. Vi har fått en festekontrakt og tilhørende disposisjonsavtale, hvor Alta kommune har full kontroll på utviklingen og tildeler tomter til etablerere. Mens vi i FeFo oppretter festekontrakt og garanterer en gitt festeavgift (5000 kr/daa/år, som kpi-reguleres) i 25 år.

Og nå står resultatet der – klar for satsing. Næringslivet har fått rimelig tilgang til arealer og forutsigbarhet for å kunne skape verdier. Det skal bli spennende å følge utviklingen framover.

Gratulerer, alle sammen - og lykke til på Skillemoen!