Bare fire måneder etter at oppvekst- og omsorgsutvalget (OOU) vedtok nye retningslinjer for bruk av idrettshallen, for øvrig helt i tråd med den myndighet de er delegert, krevde sju av de 13 i kommunestyret ny behandling. Og det blir det.

De sju nøyde seg ikke med det; de krevde også at rådmannens planlagte informasjonsmøte med brukere av hallen om nettopp de vedtatte retningslinjer, måtte avlyses.

Strid om idrettshallen

Saken har sin bakgrunn i striden rundt bruken av idrettshallen i Mehamn, en strid som har sitt utspring i brytegruppa i Mehamn Idrettslag. 1. februar rykket politiet ut til hallen da de fikk melding om håndgemeng. I ettertid ble alt av brytetrening stoppet midlertidig.

Med bakgrunn i episoden innkalte rådmannen brukere av hallen med nøkkelbrikke til informasjonsmøte for å redegjøre for retningslinjene OOU hadde revidert i oktober. Hun følte behov for å presisere det personlige ansvar den enkelte har. Dessuten krevde rådmannen at brukerne signerte for at de aksepterte retningslinjene.

Tverrpolitisk krav

Dagen før kommunestyrets møte sist torsdag fikk ordføreren et skriftlig krav initiert av Johnny Olaussen (Frp). I tillegg til Johnny Olaussen hadde også Geir Langås (Frp), Susanne Grinde (Ap), Dag-Tommy Larsen (Ap), Ausra Johannesen (Ap), Øyvind Berg (SV) og Alf N. Hansen (SV) skrevet under.

De sju, altså et flertall i kommunestyret, krevde at regelendring angående bruk av idrettshallen, skulle opp til politisk behandling. Og at rådmannen avlyste sitt planlagte informasjonsmøte.

Til møtet hadde Johnny Olaussen også kommet med spørsmål om saken. Det gikk på hva de nye retningslinjene innebærer, og om rådmannen hadde fullmakt til å innkalle til møte om dem.

Ordføreren viste i sine svar at OOU hadde endret retningslinjene i oktober, og at rådmannens handling var klart innenfor hennes myndighetsområde. For det siste viste han til paragrafer i reglementet.

Nektet realitetsbehandling

Johnny Olaussen krevde realitetsbehandling av nye retningslinjer der og da, men dette nektet ordføreren. Til iFinnmark sier Trond Einar Olaussen at det ville vært uforsvarlig med behandling uten saksforberedelser.

– I og med at et flertall i forkant av møtet kom med krav om politisk behandling, må det selvsagt etterkommes. Men det skal skje i ryddige former. Administrasjonen er bedt om å legge saken fram for OOU, som igjen sender til kommunestyret for endelig behandling. Alle virket å være enig i en slik løsning, sier ordføreren.

Han er forundret over at ingen av de sju ringte og spurte om hva som eventuelt var nytt i saken før de skrev under, og hva som lå bak rådmannens ønske om å presisere retningslinjene overfor brukerne.

Kravet om at rådmannen måtte avlyse orienteringsmøtet, ble ikke nevnt i kommunestyret. Foruten Johnny Olaussen var det kun Alf N. Hansen (SV) som tok ordet i saken. Hansen redegjorde for hvorfor han skrev under på oppropet. Han sa også at han ikke var klar over at OOU nylig hadde vedtatt retningslinjene.

Møtet gikk som planlagt

– Det var et veldig bra møte, sier rådmann Ellen Beccer Brandsvold.

Sist torsdag kveld, samme dag som kommunestyrets møte, hadde hun informasjonsmøte med brukere av idrettshallen som har nøkkelkort. Etter episoden 1. februar der politiet rykket ut til hallen, følte hun behov for å redegjøre nærmere om de gjeldende retningslinjer, som oppvekst- og omsorgsutvalget (OOU) nylig reviderte.

– Spesielt det personlige ansvar den enkelte har, var viktig å få fram, sier rådmannen.

Hun opplyser at 14 personer fra forskjellige grupper i Mehamn IL stilte på møtet.
– Jeg opplyste at det samme dag var blitt enighet i kommunestyret om at de skulle ha retningslinjene til behandling. Møtedeltakerne kom med mange konstruktive innspill. Alle hadde forståelse for at kommunen må ha kontroll. Det var en veldig positiv stemning, sier Beccer Brandvold.

Måtte signere avtale

For å sikre at brukerne av hallen godtar det personlige ansvar de har, har hun innført krav om at de signerer på en enkel avtale. Dette gjorde alle på møtet uten noen innsigelser.

I forkant av møtet hadde rådmannen sjekket med idrettsjurister hvilke krav som gjelder i forhold til forsikring. Svaret var at dersom et klubbstyre ikke har godkjent trener eller treningen, så er treningen utenfor klubbens regi og deltakerne ikke forsikret.

Leder Frode Nilsen badmintongruppa bekrefter rådmannens framstilling av det som skjedde på møtet.

– Det virket som at alle var enige i at kommunen som halleier, må ha kontroll. Og at det var greit å få en gjennomgang av det personlige ansvar man påtar seg når det utdeles nøkkelkort. Det var heller ingen som hadde innvendinger mot å signere avtalen, sier Nilsen.

Han mener det er helt på sin plass med klare retningslinjer om bruken av idrettshallen.