Det er skivebom av Kurt Methi i Hammerfest Arbeiderparti å utpeke Senterpartiet og Senterpartiets fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto, som ansvarlig for kuttforslag i budsjettforslag for fylkeskommunen. Forslaget i sin helhet og alle enkeltforslag er lagt fram av et samlet fylkesråd, der hver av fagrådene gjør sin tilrådning om hvilke forslag fylkesrådet bør samle seg om. Kuttforslagene innenfor samferdsel er det undertegnede, som har lagt frem, og som resten av fylkesrådet har sluttet seg til etter en vurdering av hvilke kutt som er å anse som mest forsvarlig. Innstillinga er, av et samlet fylkesråd, oversendt fylkestinget for endelig behandling. Fylkesrådet består som kjent av AP, SP og SV. Fylkesrådet følger i denne saken opp de uspesifiserte innsparingene på hvert fagområde som fylkestinget for Troms og Finnmark vedtok i desember 2019, som er vedtatte innsparingstiltak i de to tidligere fylkeskommunene.

LES OGSÅ: «Balto vil la spareøksa knuse 16 små distriktssamfunn»

Fylkesrådet er et kollegium og den enkelte fylkesråd driver ikke og skylder på hverandre, som Kurt Methi skriver i sitt debattinnlegg. De samarbeidende partier samarbeider både i fylkesrådet og i fylkestinget; om alle saker, ikke bare de saker som følger av porteføljen tildelt enkelte fylkesråd og partier.

Dette er vilkårene i en parlamentarisk styringsform.

Når det kommer til den enkeltes fylkesråds ansvarsområde eller portefølje, så ligger det i sakens natur, at man tar ansvar innenfor sitt ansvarsområde. Det betyr at forslagene på samferdsel tar Kristina Hansen (AP) ansvar for, forslagene på utdanning tar Bjarne Rohde (SV) ansvar for og forslagene på næring tar Karin Eriksen (SP) ansvar for. Ansvaret går både innad i rådet, ved å fremme forslag og opplyse saker, og utad ved å ta ansvar for saker. Det skal ikke herske noen tvil om at Kristina Hansen (AP), både har og tar ansvar for forslag på samferdselssektoren, også de foreliggende forslagene. Det er helt urimelig å skape et inntrykk av at Anne Toril Eriksen Balto uberettiget skyver noe ansvar på fylkesråd for samferdsel. Det er også urimelig å påstå at SP søker å dytte noe ansvar over på AP. Fylkesrådet består av tre samarbeidende partier som fremmer forslag i fellesskap, tar ansvar i fellesskap og har en arbeids- og ansvarsfordeling gjennom fylkesråders portefølje.

Kuttforslag innen kollektiv innenfor samferdsel

Fylkesrådet må forholde seg til de økonomiske realitetene, og da tvinges vi til å foreta økonomiske kutt på alle sektorer i Troms og Finnmark fylkeskommune. Med et underskudd på 90 millioner kroner innenfor samferdsel i tidligere Finnmark fylkeskommune, tvinges fylkesrådet til å kutte ned på rutetilbud, siden tjenestetilbudet er for høyt til det fylkeskommunen har økonomi til å bære.

Innenfor samferdselsområdet er det et beregnet merforbruk på omlag 74,8 mill. kroner ved årets slutt. Hoveddelen av merforbruket kommer fra drift av kollektivtrafikktilbudet. Det er et for høyt produksjonsnivå på kollektiv og vi er nødt til å redusere dette.

Som en del av reduksjonstiltakene innenfor mitt ansvarsområde samferdsel har jeg foreslått nedleggelse av en rekke hurtigbåtanløp til steder med lav eller ingen fast bosetting. Dette betyr at alle steder med mindre enn 5 innbyggere foreslås tatt ut av fylkeskommunens ruteplan for hurtigbåt (tilsvarende løsning er vedtatt i Nordland). Jeg har samtidig også foreslått at jeg på vegne av fylkeskommunen innleder dialog med de aktuelle kommuner om eventuell videreføring av anløp til disse stedene. Å ta samband ut av fylkeskommunens ruteplan betyr ikke nødvendigvis at det aldri blir noe anløp igjen. Fylkesrådet har sluttet seg til mine forslag til reduksjon innenfor kollektivtilbudet. Det blir dialog mellom fylkeskommunen og kommunene om dette forslaget.

Forannevnte berører følgende anløpssteder: Laggo, Ryggefjord, Bia, Skippernes, Lundhamn, Hellefjord, Langstrand, Slettnes, Lille Survik, Revsneshamn, Langfjordhamn, Sør-Tverrfjord (har tilbud med ferje), Loppa øy, Skavnakk og Segelvik. Hakkstabben omfattes også av dette, men opprettholdes i dag da Alta kommune dekker anløp her.

Det er selvsagt helt legitimt å være uenig i forslaget, men da må innsparingen tas på annen måte. Fylkesrådet skulle gjerne hatt penger til å opprettholde alle tilbud, men det har vi dessverre ikke og vi kan ikke bruke penger vi ikke har.