Et fullverdig sykehus i Kirkenes er et folkekrav.

Finnmark Senterparti krever at Stortingsvedtak av 14. mars 2020 må gjennomføres:

«Stortinget ber regjeringen definere sykehuset i Kirkenes som intensivvirksomhet nivå 2».

Dette er viktig av flere grunner:

Sikkerhetspolitisk og viktig for at det skal bo folk i Øst-Finnmark

Uforsvarlig store avstander til sykehusene i Tromsø og Hammerfest.

Med lavere intensivvirksomhet (nivå 1) rammes både akutt, planlagt kirurgi, fødsler og gynekologi

Redusert intensivkapasitet reduserer mulighetene for utdanning av leger og sykepleiere og dermed forsterke rekrutteringsutfordringene og fagfolk vil si opp Øst-Finnmark vil bli helsetaperen i Norge.

I stedet for å bygge ned helsetilbudet i øst, tilsier dagens sikkerhetspolitiske situasjon en oppbygging av Kirkenes sykehus der sykehuset får ferdigstilt infrastrukturen med helikopterlandingsplass for å hindre omlasting av pasienter.